Νόμος 4280/14 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Τροποποιήσεις διατάξεων των νόμων 4146/2013, 1845/1989, 2040/1992, 2664/1998, 4058/2012, 3937/2011, 3585/2007, 4030/2011 και της υπουργικής απόφασης 125469/1993


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το εδάφιο γ' του άρθρου 58 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι εγκαταστάσεις δομικών ή μηχανικών κατασκευών, πάνω στις οποίες τοποθετούνται κεραίες, πομποί, αναμεταδότες και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 4053/2012 λειτουργούσαν:

 

α) σε δάσος ή δασική έκταση ή δημόσιων εκτάσεων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, καθώς και σε αναδασωτέες εκτάσεις, χωρίς έγκριση επέμβασης, ανεξάρτητα από το αν έχουν εκδοθεί πράξεις των δασικών αρχών για την προστασία τους ή β) χωρίς άδεια του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 31 του νόμου 4053/2012, υποχρεούνται εντός της αποκλειστικής προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ως άνω νόμου, όπως ισχύει, να λάβουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή να υπαχθούν σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

 

Κατά τη διάρκεια της παραπάνω προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς όλων των διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί από τη δασική αρχή για την προστασία της έκτασης και ανακαλούνται με πράξη του αρμόδιου οργάνου μετά την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ή την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

 

Για τις περιπτώσεις κεραιών που έχουν λάβει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 4014/2011 αλλά δεν έχουν λάβει την προβλεπόμενη από την τότε ισχύουσα νομοθεσία άδεια, αυτή χορηγείται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 38 του νόμου 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α/1989) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Οι δασικοί υπάλληλοι δεν εξετάζονται και δεν διώκονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση δόλου και η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.}

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 39 του νόμου 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α/1989) μετά την περίπτωση η' προστίθενται περιπτώσεις θ' και ι', ως εξής:

 

{θ. κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικών και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας - Δασοπονίας (Γεωπονίας), που μετατάχθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή στην Ειδική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Ελληνική Αγροφυλακή κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 του νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011).

 

ι. κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών - Οδηγών και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών.}

 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 39 του νόμου 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α/1989) μετά την περίπτωση ι' προστίθενται περιπτώσεις ι)α', ι)β' και ι)γ' ως εξής:

 

{ι)α' Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών, καθώς και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τοπογράφων

 

ι)β' Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Σχεδιαστών Έργων Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων

 

ι)γ' Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής (ΦΠ)}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21Β του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015).

 

4. Στο άρθρο 26 του νόμου 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992) η φράση:

 

{στην κατηγορία των εδαφών του άρθρου 3 παράγραφοι 2 και 6)β του νόμου 998/1979}

 

αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{στην κατηγορία των εδαφών του άρθρου 3 παράγραφος 2, καθώς και των εδαφών με τη μορφή της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει και σε συνέχεια αυτής προστίθεται η φράση και στην κατηγορία των υπεράνω των δασών ή δασικών εκτάσεων ασκεπών κορυφών ή αλπικών ζωνών των ορέων της παραγράφου 3 του ανωτέρω άρθρου 3 του νόμου 998/1979.}

 

5. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου μόνου της υπουργικής απόφασης 125469/1993 (ΦΕΚ 328/Β/1993) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε) Να πρόκειται για δασικές εκτάσεις της παραγράφου 2 ή για τις εκτάσεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 ή για τις υπεράνω των δασών ή δασικών εκτάσεων ασκεπείς κορυφές ή αλπικές ζώνες των ορέων της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει.}

 

6. Η περίπτωση α' της παραγράφου 14 του άρθρου 20 του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Η απογραφή, ο χαρακτηρισμός, η αξιολόγηση, πιστοποίηση και διατήρηση των δασικών γενετικών πόρων.

 

β) Η δημιουργία και παρακολούθηση μονάδων προστασίας δασικών γενετικών πόρων.}

 

7. Η παράγραφος 13 του άρθρου 28 του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{13. Στις περιοχές που κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση και στις οποίες έχουν συγκροτηθεί οι Επιτροπές Ενστάσεων του άρθρου 7 του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995), καθώς και στις περιοχές για τις οποίες καταρτίσθηκε και κυρώθηκε ο δασικός χάρτης, οι διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 998/1979 παύουν να ισχύουν και τα προβλεπόμενα από αυτές συμβούλια παύουν να λειτουργούν.

 

Εκκρεμείς ενώπιον των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών (ΣΙΔ) και των Αναθεωρητικών Συμβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών (ΑΣΙΔ) υποθέσεις αναγνώρισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιων εκτάσεων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, όπως ισχύει, ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 998/1979. Μετά την έκδοση των σχετικών γνωμοδοτήσεων παύει η λειτουργία των ανωτέρω Συμβουλίων. Η διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 998/1979 παραμένει σε ισχύ, μόνον όσον αφορά τη συγκρότηση του Αναθεωρητικού Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών, το οποίο διατηρείται μόνο για τη συγκρότηση του Μικτού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της παραγράφου 7 του άρθρου 25 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1539/1938.

 

Υποθέσεις αναγνώρισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων, που εκκρεμούν ενώπιον των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών, κατά τη συγκρότηση, στις υπό κτηματογράφηση περιοχές, των Επιτροπών Ενστάσεων του άρθρου 7 του νόμου 2308/1995 μπορούν, μετά από αίτηση του ιδιώτη που αξιώνει το εμπράγματο δικαίωμα, να παραπεμφθούν προς κρίση στην αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7 του νόμου 2308/1995.}

 

8. Στο άρθρο 19 του νόμου 4058/2012 (ΦΕΚ 63/Α/2012) μετά τις λέξεις πυροσβεστικό υπάλληλο προστίθενται οι λέξεις:

 

{ή από δασικούς υπαλλήλους της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του νόμου 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α/1989) ή από υπαλλήλους των κλάδων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Δασοφυλάκων και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων που μετατάχθηκαν στις Δασικές Υπηρεσίες από την Ελληνική Αγροφυλακή, κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 του νόμου 3938/2011.}

 

9. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Δεν επανεξετάζεται στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 14 του νόμου 998/1979 ή της κατάρτισης των δασικών χαρτών ο χαρακτήρας των εκτάσεων ή τμημάτων αυτών: α) για τις οποίες είχαν εκδοθεί από τις αρμόδιες δασικές αρχές διοικητικές πράξεις, κατά τη διάρκεια ισχύος και κατ' εφαρμογή των καταργηθέντων διατάξεων της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου 5 ή β) εφόσον πρόκειται για κοινόχρηστες και διαθέσιμες εποικιστικές εκτάσεις που απώλεσαν τη δασική βλάστηση κατ' εφαρμογή των διατάξεων του αγροτικού κώδικα.}

 

10. Η παράγραφος 3 του άρθρου 51 του νόμου 3585/2007 (ΦΕΚ 148/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Ποινή κράτησης που επιβλήθηκε για τέλεση αγροτικού αδικήματος με αμετάκλητη απόφαση και δεν εξαγοράστηκε απ' αυτόν που καταδικάσθηκε εκτίεται σε ιδιαίτερα τμήματα των φυλακών, ή, αν τέτοια δεν υπάρχουν, στο κρατητήριο του Αστυνομικού Τμήματος της έδρας του οικείου Πταισματοδικείου ή της κατοικίας του καταδικασθέντα.}

 

11. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 40 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) σε ανενεργά λατομεία, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους, μετά την έκδοση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος.

 

Στα λατομεία αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του νόμου 3164/2003 (ΦΕΚ 176/Α/2003) ως θέσεις κατάλληλες για εγκαταστάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων (ΟΕΔΑ). Η λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις σε λατομεία δεν πρέπει να παρατείνεται πέραν του χρόνου αποκατάστασης του λατομείου που ορίζεται με τη σύμβαση ανάθεσης του αναδόχου.

 

Η εγκατάσταση των ανωτέρω μονάδων σε δάση, δασικές εκτάσεις και σε δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, όπως ισχύει, ενεργείται κατόπιν έγκρισης επέμβασης, χορηγούμενης από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία προηγείται των προβλεπομένων από άλλες διατάξεις αδειοδοτήσεων για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις παραγράφους 4 και 6 του άρθρου 45 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει. Κατά τα λοιπά ως προς τις ανωτέρω μονάδες εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 7, 8, 9, 11, 12 και 16 του ως άνω άρθρου 45.

 

2. α. Επιτρέπεται η χρήση της περίσσειας εκσκαφών από την κατασκευή δημόσιων έργων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα έργα με σύμβαση παραχώρησης, για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους, μετά από εκπόνηση ειδικής μελέτης μορφολογικής και βλαστητικής αποκατάστασης, καθώς και έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

2. β. Ομοίως επιτρέπεται η χρήση των αδρανών καταλοίπων που προκύπτουν από τις μονάδες επεξεργασίας των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις και της περίσσειας εκσκαφών από την κατασκευαστική δραστηριότητα ιδιωτικών έργων κατά την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους μετά από εκπόνηση ειδικής μελέτης μορφολογικής και βλαστητικής αποκατάστασης, καθώς και έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

3. Ειδικότερα η αποκατάσταση των ανενεργών λατομείων που ανήκουν στο Δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με την επιφύλαξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 2, γίνεται με μέριμνα των εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Εφόσον η συγκεκριμένη δραστηριότητα καλύπτεται από τροποποίηση των όρων έγκρισής τους από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) μετά από υποβολή τροποποιητικού φακέλου, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν 36259/1757/Ε103/2010. Οι δαπάνες των μελετών και των εργασιών αποκατάστασης βαρύνουν τα εγκεκριμένα συστήματα.

 

Στην περίπτωση που στα διοικητικά όρια των ανωτέρω Αρχών λειτουργούν περισσότερα από ένα εγκεκριμένα συστήματα, τα ενδιαφερόμενα εγκεκριμένα συστήματα συμπράττουν μεταξύ τους για το σκοπό αυτόν.

 

Η αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης αναθέτουν το έργο της αποκατάστασης με συμβάσεις παραχώρησης του έργου αυτού, χωρίς καταβολή ανταλλάγματος χρήσης, μετά την έκδοση όλων των απαιτούμενων από τη σχετική νομοθεσία αδειών για το έργο. Το έργο της αποκατάστασης εκτελείται πάντοτε υπό την επίβλεψη και έγκριση της αναθέτουσας αρχής σε συνεργασία με το αρμόδιο Δασαρχείο, όπου τα ειδικά χαρακτηριστικά της έκτασης το απαιτεί.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.