Νόμος 973/79 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Εκποίηση και διοίκηση εν γένει των ακινήτων του Δημοσίου. Όροι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Εταιρία δια την εκπλήρωση των σκοπών της, δύναται:

 

α) Να εκποιεί δια δημοσίου διαγωνισμού ακίνητα του Δημοσίου ή να συνιστά επ αυτών εμπράγματα δικαιώματα ή να ανταλλάσσει αυτά μετ' άλλων ακινήτων. Η Εταιρία δύναται κατά την εκπλήρωση του σκοπού της περιπτώσεως της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, να εκποιεί ακίνητα άνευ δημοπρασίας, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, εγκρινόμενης υπό των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών, Γεωργίας και Δημοσίων Έργων.

 

β) Να εκμισθώνει δια δημοσίου διαγωνισμού ακίνητα του Δημοσίου. Η εκμίσθωσις αστικών και αγροτικών ακινήτων μικράς αξίας, ων η ετησία πρόσοδος δεν υπερβαίνει το ποσόν των 60.000 δραχμών, δύναται να ενεργείται άνευ διαγωνισμού. Το ποσόν τούτο δύναται να μεταβάλλεται ανά τριετία δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εγκρινομένης υπό του Υπουργού των Οικονομικών.

 

γ) Να παραχωρεί δι' ορισμένον ή αόριστον χρόνον την χρήσιν ακινήτων του Δημοσίου δωρεάν εις Δημοσίας Υπηρεσίας, δωρεάν ή έναντι ανταλλάγματος (εν όλω ή εν μέρει) εις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Δήμους, Κοινότητας, Δημοσίας Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, τα οποία εκπληρούν κοινωφελείς σκοπούς, δια την ικανοποίηση των στεγαστικών και άλλων συναφών προς αυτές αναγκών των, ως και δια την εκπλήρωση των σκοπών των.

 

δ) Να μεταβιβάζει στους κατόχους αρμοδίως κληρουμένων λαχνών την κυριότητα ακινήτων του Δημοσίου, που προορίζονται από την Εταιρία ή άλλους φορείς διαχείρισής τους προς εξυπηρέτηση του Στεγαστικού Κρατικού Λαχείου. Το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αγοραία αξία των ακινήτων αυτών θα καταβάλλεται στην Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου από τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων, για τη διαχείριση του οποίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος. Οι μεταβιβάσεις αυτές απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ) και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, των δικαιωμάτων των συμβολαιογράφων και άμισθων υποθηκοφυλάκων περιοριζόμενων στο μισό. Κατά την κατάρτιση των μεταβιβαστικών συμβολαίων δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του νόμου 1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α/1991).

 

2. Επιτρέπεται η άνευ διαγωνισμού εκποίησις ακινήτων του Δημοσίου εις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Δήμους, Κοινότητας, Δημοσίας Επιχειρήσεις και εις άλλα νομικά πρόσωπα, τα οποία εκπληρούν σκοπούς κοινής ωφελείας. Ειδικές διατάξεις νόμων, που προβλέπουν την άνευ διαγωνισμού εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων του Δημοσίου, εξακολουθούν να ισχύουν.

 

3. Εν τη έννοια της εκποιήσεως περιλαμβάνεται και η παραχώρησις ακινήτων επί αντιπαροχή, ήτις θα διενεργείται δια δημοσίου διαγωνισμού.

 

4. Η Εταιρία δύναται να ανακαλεί μονομερώς πάσαν παραχώρηση της χρήσεως ακινήτων του Δημοσίου, πάντοτε μεν όταν η παραχώρησις εγένετο δι' αόριστον χρόνον, ένεκα σπουδαίου δε λόγου, όταν η παραχώρησις εγένετο δι' ορισμένον χρόνον. Η ανάκλησις χωρεί, μετά προειδοποίηση προ ευλόγου χρόνου, δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εγκρινομένης υπό του Υπουργού των Οικονομικών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.