Νόμος 2115/93 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Λατομεία αδρανών υλικών, που λειτουργούν εκτός λατομικών περιοχών με άδειας εκμεταλλεύσεως ή σύμβαση μισθώσεως ή με απόφαση τις περιπτώσεως β' της παραγράφου 1 του καταργούμενου άρθρου 33 του νόμου 1428/1984, εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι να λήξει η άδειά τους ή η σύμβαση μισθώσεως.

 

2. Σε δημοτικά, κοινοτικά ή ιδιωτικά λατομεία, καθώς και λατομεία νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη, μετά γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου, να παρατείνεται η ισχύς των ως άνω αδειών για πέντε (5) έτη, κάθε φορά, μέχρι συμπληρώσεως τριακονταετίας, το πολύ, από το χρόνο χορηγήσεως των αρχικών αδειών με τη διαδικασία και της προϋποθέσεις των άρθρων 9 και 10 του νόμου 1428/1984.

 

Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις μπορεί να χορηγούνται επεκτάσεις των ως άνω αδειών σε όμορες δημοτικές, κοινοτικές ή ιδιωτικές εκτάσεις, εφόσον υφίσταται δικαίωμα εκμεταλλεύσεως επί των εκτάσεων αυτών.

 

3. Σε δημόσια λατομεία της παραγράφου 1 του παρόντος μπορεί με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη, μετά γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου, να παρατείνεται η ισχύς των μισθώσεων για πέντε (5) έτη, κάθε φορά, μέχρι συμπληρώσεως τριακονταετίας, το πολύ, από τη σύναψη των αρχικών συμβάσεων ή αδειών εκμεταλλεύσεως με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 10, καθώς και την απόφαση του άρθρου 7 του νόμου 1428/1984.

 

Με την ίδια διαδικασία και προϋποθέσεις μπορεί να χορηγούνται επεκτάσεις των ως άνω αδειών σε όμορες δημοτικές, κοινοτικές ή ιδιωτικές εκτάσεις, εφόσον υφίσταται δικαίωμα εκμεταλλεύσεως επί των εκτάσεων αυτών.

 

4. Εκμεταλλευτές δημοτικών, κοινοτικών ή ιδιωτικών λατομείων, καθώς και λατομείων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τα οποία κατά την έναρξη του νόμου 1428/1984 (11-04-1984) λειτουργούσαν με άδεια εκμεταλλεύσεως και των οποίων η λειτουργία δεν απαγορεύτηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 1428/1984 ή των οποίων έχει εγκριθεί η συνέχιση της λειτουργίας με απόφαση του νομάρχη και εξακολουθούν να λειτουργούν, δύνανται εντός τριών μηνών από της ισχύος του παρόντος να ζητήσουν από τον αρμόδιο νομάρχη τη χορήγηση άδειας εκμεταλλεύσεως στους ως άνω χώρους και όμορους προς αυτούς δημοτικούς, κοινοτικούς ή ιδιωτικούς χώρους, εφόσον έχουν δικαιώματα εκμεταλλεύσεως.

 

Η έκδοση της άδειας γίνεται με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου, για μια πενταετία με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των άρθρων 9 και 10 του νόμου 1428/1984. Οι ως άνω άδειες μπορεί να παραταθούν με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις των ως άνω διατάξεων για μια ή και περισσότερες πενταετίες, μέχρι συμπληρώσεως τριακονταετίας, το πολύ από το χρόνο εκδόσεως των αρχικών αδειών.

 

Ο εκμεταλλευτής στην περίπτωση αυτήν υποχρεούται σε πλήρη περιβαλλοντική αποκατάσταση του συνολικού χώρου, που έχει ή πρόκειται να εκμεταλλευθεί.

 

5. Οι αποδεδειγμένα εκμεταλλευόμενοι δημόσια λατομεία αδρανών υλικών, τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 1428/1984 λειτουργούσαν με σύμβαση μισθώσεως ή άδεια εκμεταλλεύσεως, η οποία έχει ήδη λήξει, συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους στους χώρους αυτούς για μια διετία με κύριο σκοπό την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, σύμφωνα με ειδική μελέτη που υποβάλλεται εντός τριών (3) μηνών και εγκρίνεται από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας με τη διαδικασία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 69269/5387/1990. Η λειτουργία των λατομείων αυτών δύναται να παρατείνεται για μια τριετία, το πολύ, με τις προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου.

 

Οι εκμεταλλευόμενοι τα ως άνω λατομεία καταβάλλουν ειδική αποζημίωση στο Δημόσιο, που καθορίζεται με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου, που δεν θα είναι μικρότερη του 8% της αξίας των πωλουμένων προϊόντων.

 

Η λειτουργία των λατομείων αυτών δύναται σε κάθε περίπτωση, να απαγορευθεί με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 11 και 15 του νόμου 1428/1984.

 

6. Για τα λατομεία των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 1428/1984.

 

7. Ειδικά οι εκμεταλλευόμενοι λατομεία των παραγράφων 3 και 5 του παρόντος άρθρου υποχρεούνται στην καταβολή:

 

α. των οφειλόμενων βάσει των συμβάσεων μισθώσεως πάγιων και αναλογικών μισθωμάτων,

β. των από τις κείμενες διατάξεις και για οποιαδήποτε αιτία προβλεπόμενων αποζημιώσεων για αυθαίρετη χρήση, εκμετάλλευση και κάρπωση δημόσιων εκτάσεων.

 

8. Λειτουργούντα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου λατομεία των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, που δεν θα τύχουν των προβλεπόμενων από τις εν λόγω διατάξεις παρατάσεων αδειών ή μισθώσεων αντίστοιχα, συνεχίζουν τη λειτουργία τους για μια διετία από τη λήξη των ισχυουσών αδειών ή μισθώσεων. Η διετία προκειμένου για τα λειτουργούντα λατομεία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου υπολογίζεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

Η υπό του προηγούμενου εδαφίου προβλεπόμενη περίοδος των δύο (2) ετών μπορεί να παραταθεί για τρία (3) το πολύ έτη, με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, εφόσον αποδεδειγμένα εξακολουθεί να συντρέχει μία από τις εξής προϋποθέσεις:

 

α. δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καθορισμού λατομικών περιοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1428/1984,

β. δεν έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του περιβάλλοντος του λατομικού χώρου, σύμφωνα με ειδική μελέτη, που θα εγκριθεί από τους Υπουργούς Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, με τη διαδικασία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 69269/5387/1990.

 

Για τα λατομεία του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 1428/1984.

 

Η λειτουργία των λατομείων αυτών δύναται σε κάθε περίπτωση να απαγορευθεί με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 11 και 15 του νόμου 1428/1984.

 

9. Σε κάθε περίπτωση τα λατομεία, που λειτουργούν εντός αρχαιολογικών χώρων, διακόπτουν τη λειτουργία τους εντός διετίας με μέριμνα της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.

 

10. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 1428/1984 ισχύουν και επί των αποφάσεων του νομάρχη, που εκδίδονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

 

11. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 1428/1984 έχουν εφαρμογή και επί των μισθώσεων, που έχουν συναφθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είχε εκτιμηθεί κατά τη διαδικασία της χωροθετήσεως η αναγκαία δαπάνη για την εκτέλεση των έργων υποδομής, τα προς συμψηφισμό ποσά καθορίζονται με απόφαση του νομάρχη, μετά γνώμη τριμελούς επιτροπής αρμόδιων υπαλλήλων της νομαρχίας, που συγκροτείται με απόφασή του.

 

Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτών καθορίζονται στην απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου 1428/1984.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.