Νόμος 2801/00 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6, η περίπτωση ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 7, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου 2465/1997.

 

2. Η περίπτωση β' του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1073/1980, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 14 του νόμου 2366/1995 και όπως συμπληρώθηκε η περίπτωση β' του τελευταίου με την παράγραφο 11 του άρθρου 16 του νόμου 2465/1997.

 

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του νόμου 2052/1992, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 2465/1997, καθώς και το εδάφιο δεύτερο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 2465/1997.

 

4. Η παράγραφος 7 του άρθρου 15, το άρθρο 4, η παράγραφος 11 του άρθρου 2 και το εδάφιο δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του νόμου [Ν] 1959/1991, καθώς και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 2671/1999.

 

5. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 7 του άρθρου 8, τα εδάφια γ' και δ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 8 του άρθρου 8 και τα εδάφια 14 και 15 της περίπτωσης β' της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του νόμου 2366/1995.

 

6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1350/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του νόμου [Ν] 1959/1991 και το εδάφιο 8 του άρθρου 8 του νόμου 2366/1995.

 

7. Το εδάφιο β' της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 2366/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του νόμου 2578/1998.

 

8. Η παράγραφος 10 του άρθρου 9 και η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1244/1972.

 

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1244/1972, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 1780/1988.

 

10. Το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1010/1980.

 

11. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 15 του άρθρου 17 του νόμου 2166/1993.

 

12. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2624/1953.

 

13. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 31 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3334/1955.

 

14. Το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 2346/1994.

 

15. Η παράγραφος ι)δ' του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 304/1969.

 

16. Ο νόμος [Ν] 2075/1992 υπό την επιφύλαξη του άρθρου 1, στοιχείο Η', εδάφιο τελευταίο του παρόντος και το άρθρο έκτο του νόμου [Ν] 2246/1994, καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου Ε' περίπτωση 10 και 11 του άρθρου 2 του νόμου 2647/1998.

 

17. Κάθε διάταξη νόμου ή προεδρικό διάταγμα ή υπουργική απόφαση που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.