Νόμος 2218/94 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Όργανα και σύνθεση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όργανα των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων είναι το νομαρχιακό συμβούλιο, οι νομαρχιακές επιτροπές και ο νομάρχης.

 

2. Τα μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Ο αριθμός των μελών του νομαρχιακού συμβουλίου είναι 21 για όσες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις έχουν πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους, 25 για όσες έχουν από 100.001 έως 150.000 κατοίκους, 31 για όσες έχουν από 150.001 έως 200.000 κατοίκους και 37 για όσες έχουν περισσότερους από 200.000 κατοίκους. Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνεται ο νομάρχης.

 

Ο αριθμός των μελών κάθε νομαρχιακού συμβουλίου προσδιορίζεται με βάση τον πραγματικό πληθυσμό της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, όπως αυτός προκύπτει από την τελευταία απογραφή.

 

Κατ' εξαίρεση ο αριθμός των μελών των Νομαρχιακών Συμβουλίων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων είναι 41 και 43 αντίστοιχα.

 

Η θητεία των μελών του νομαρχιακού συμβουλίου είναι τετραετής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α/1994).

 

3. Ο αριθμός των νομαρχιακών επιτροπών είναι 3, 4, 5 ή 6 αντίστοιχα για τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις με 21 μέλη, 25 μέλη, 31 μέλη και 37 και άνω μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου.

 

Το νομαρχιακό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία 3/5 του όλου αριθμού των μελών του, να περιορίζει τον αριθμό των νομαρχιακών επιτροπών όχι όμως κάτω των τριών (3).

 

Κάθε νομαρχιακή επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρό της και 2 ή 4 μέλη, που καθορίζονται με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου. Πρόεδρος κάθε νομαρχιακή επιτροπή ορίζεται από το νομάρχη ένα από τα μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου.

 

Η θητεία του προέδρου της νομαρχιακής επιτροπής είναι διετής.

 

Τα υπόλοιπα μέλη των νομαρχιακών επιτροπών εκλέγονται από το νομαρχιακό συμβούλιο μεταξύ των μελών του. Τα μισά από τα εκλεγόμενα μέλη προέρχονται από τη μειοψηφία του νομαρχιακού συμβουλίου.

 

Η θητεία των μελών των νομαρχιακών επιτροπών είναι διετής.

 

Τα μέλη της νομαρχιακής επιτροπής, εκτός του προέδρου της, μπορούν να ανακληθούν με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου ύστερα από πρόταση του νομάρχη ή αριθμού μελών του νομαρχιακού συμβουλίου, ίσου με το διπλάσιο του αριθμού των μελών της αντίστοιχης νομαρχιακής επιτροπής. Ο Πρόεδρος της νομαρχιακής επιτροπής μπορεί να ανακληθεί με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του νομάρχη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/1995).

 

4. Νομάρχης εκλέγεται ο υποψήφιος νομάρχης του επιτυχόντος συνδυασμού. Η θητεία του νομάρχη είναι τετραετής.

 

5. Σε κάθε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση λειτουργεί ως γνωμοδοτικό όργανο οικονομική και κοινωνική επιτροπή, που συγκροτείται από εκπροσώπους:

 

α. Της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων.

β. Των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων.

γ. Των Επιμελητηρίων και των επιστημονικών οργανώσεων.

δ. Των συνεταιριστικών οργανώσεων.

ε. Των εργαζομένων στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση.

 

6. Η οικονομική και κοινωνική επιτροπή:

 

α. Γνωμοδοτεί στο νομαρχιακό συμβούλιο για το μεσοχρόνιο και το ετήσιο νομαρχιακό αναπτυξιακό πρόγραμμα.

β. Εξετάζει τα προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του νομού και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

γ. Μελετά θέματα σχετικά με την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης και διατυπώνει γνώμη για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και

δ. διατυπώνει γνώμη στα θέματα που παραπέμπονται σε αυτήν για γνωμοδότηση από το νομαρχιακό συμβούλιο.

 

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ορίζονται τα θέματα εκπροσώπησης των Οργανώσεων της παραγράφου 5, της εκλογής και του χρόνου έναρξης και λήξης της θητείας τους, της ανακλήσεως ή αντικαταστάσεώς τους, της συγκροτήσεως σε σώμα και της λειτουργίας της επιτροπής, της αποζημιώσεως των μελών της για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.