Νόμος 2308/95 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο δέκατο του νόμου [Ν] 1955/1991 (ΦΕΚ 112/Α/1991) προστίθεται η παράγραφος 6 που έχει ως εξής:

 

{6. Μετά τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει την απόδοση των ακινήτων, που απαλλοτριώθηκαν, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων περί νομής των διατάξεων του άρθρου 733 και των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 734 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του ανωτέρω άρθρου 734. Η συζήτηση για την απόδοση των ακινήτων προσδιορίζεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης και η απόφαση εκδίδεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη συζήτηση της υπόθεσης. Αναβολή της συζήτησης επιτρέπεται μόνο μια φορά για ουσιώδη λόγο. Νέα δικάσιμος προσδιορίζεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες και σε αυτή κλητεύονται μόνο όσοι διάδικοι απουσίαζαν. Κλήτευση για τη νέα συζήτηση γίνεται πριν από 48 ώρες.

 

Με την ίδια διαδικασία δύναται η Εταιρεία να ζητήσει την απόδοση των χώρων που πρόκειται να χρησιμοποιήσει προσωρινώς, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984), όπως αυτή συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 9, 10 και 11 του άρθρου 4 του νόμου 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α/1994), προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Σε δημοπρασία δημόσιου έργου, που περιλαμβάνει περισσότερες από μία κατηγορίες και η εργοληπτική επιχείρηση καλύπτει την καλούμενη τάξη της κύριας κατηγορίας (κύρια θεωρείται η μεγαλύτερη σε προϋπολογισμό κατηγορία), δεν ισχύουν τα κατώτατα όρια για τις άλλες κατηγορίες του έργου, εφόσον η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη σε αυτές τις κατηγορίες στην ίδια ή ανώτερη τάξη από την καλούμενη στη δημοπρασία.}

 

3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 19 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994 προστίθενται τα εξής:

 

{ή των οποίων η προκήρυξη της δημοπράτησης ή η ανάθεση γίνει από τον αρμόδιο φορέα, στον οποίο ανήκε το έργο, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη σύσταση της εταιρείας.}

 

4. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 3 του νόμου 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/1994), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης με την ίδια απόφαση του Υπουργού το ποσό αυτό διατίθεται για έργα ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων, για την απαλλοτρίωση ελεύθερων χώρων και τη μετατροπή τους σε χώρους πρασίνου, καθώς και την απόκτηση και αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων και τη διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων τους με τη δημιουργία αστικού και περιαστικού πρασίνου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

5. α) Μόνιμοι υπάλληλοι του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού υπηρετούν σε οργανικές θέσεις του Ινστιτούτου των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Σεισμολόγων (προσωρινός κλάδος) και έχουν αποκτήσει ή θα αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωμα εντός πενταετίας από τη δημοσίευση του παρόντος, μπορούν να εντάσσονται σε θέσεις Μόνιμου Ερευνητικού Προσωπικού και σε βαθμίδα ανάλογη με τα οριζόμενα από τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 77/1989 (ΦΕΚ 35/Α/1989) προσόντα.

 

β) Οι παραπάνω υποψήφιοι κρίνονται για τις θέσεις αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 77/1989, ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος ή από την ημερομηνία απόκτησης του διδακτορικού διπλώματος.

 

γ) Για την προαγωγή του προσωπικού αυτού σε ανώτερη βαθμίδα τηρείται η διαδικασία του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 77/1989.

 

6. Στο τέλος τη παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 679/1977, που προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 2229/1994, προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:

 

{Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των πρώτων τεσσάρων εδαφίων της παραγράφου αυτής για πρόσληψη τεχνικού προσωπικού, και για κάθε έργο εθνικού ή διανομαρχιακού επιπέδου (εκτός έργων Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων), που περιλαμβάνεται σε κοινοτικό πρόγραμμα και εκτελείται από το Δημόσιο ή τους φορείς του δημόσιου τομέα. Με τις αυτές αποφάσεις ρυθμίζονται και όλα τα σχετικά θέματα. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσοστό 1% για ποσά προϋπολογισμού έργου μέχρι ένα και μισό δισεκατομμύριο και για πέραν του ποσού αυτού ποσοστό 0,5%.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.