Νόμος 3897/10 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Εναρμόνιση διατάξεων και άρση περιορισμών ελευθερίας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του νόμου 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Απαγορεύεται εφεξής η εγκατάσταση πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων εξοπλισμένων με αντλίες καυσίμων, σε θέσεις που απέχουν από το πλησιέστερο σημείο του κτιρίου εκκλησιών, νοσοκομείων, κλινικών, ασύλων ανιάτων, γηροκομείων, οίκων ευγηρίας και γενικότερα κτιρίων υγείας και πρόνοιας, όπως αυτά ταξινομούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (υπουργική απόφαση 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989)) και εκπαιδευτηρίων, ανεξαρτήτως αριθμού ατόμων, καθώς και κτιρίων ξενοδοχείων, γραφείων, καταστημάτων και χώρων συνάθροισης κοινού, των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνά τα 50 άτομα, απόσταση μικρότερη από 30 m, μετρούμενη προς πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζοντίου επιπέδου προβολής) από το κέντρο της νησίδας των αντλιών ή των φρεατίων της δεξαμενής καυσίμου ή της προβολής του στομίου του σωλήνα εξαερώσεως, με την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω κτιριακές εγκαταστάσεις και χώροι βρίσκονται σε περιοχές όπου είτε επιτρέπονται από τις αντίστοιχες θεσμοθετημένες ισχύουσες χρήσεις γης και υφίστανται νομίμως είτε δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση για την ίδρυση και λειτουργία τους σε περιοχές όπου δεν έχουν θεσμοθετηθεί χρήσεις γης.

 

Επιπλέον, είναι δυνατή η μείωση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας των 30 m για την ίδρυση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων εξοπλισμένων με αντλίες καυσίμων, από το πλησιέστερο σημείο των κτιρίων ή χώρων, με χρήσεις μίας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α' της παρούσας παραγράφου, εφόσον τα υπόψη υπό ίδρυση πρατήρια υγρών καυσίμων ή σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένοι με αντλίες καυσίμων, λάβουν συγκεκριμένα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας, των οποίων οι προδιαγραφές θα οριστούν και θα εξειδικευθούν με σχετική απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία θα εκδοθεί εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου η χωρητικότητα υπολογίζεται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού πυροπροστασίας κτιρίων προεδρικό διάταγμα 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α/1988), όπως κάθε φορά ισχύει, αντίστοιχα για κάθε κτίριο με χρήση μία εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α' της παρούσας παραγράφου, με βάση το θεωρητικό πληθυσμό του.

 

Σε κάθε περίπτωση που εντός του αυτού ή ομόρου ή τρίτου οικοπέδου ή γηπέδου, όπου υφίσταται ήδη ή πρόκειται να ιδρυθεί πρατήριο καυσίμων, υφίσταται ήδη ή θα ιδρυθεί κτίριο ή χώρος με χρήση μία εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το πρατήριο υγρών καυσίμων θα τηρεί την ελάχιστη απόσταση ασφαλείας των 30 m του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Εφόσον οι εγκαταστάσεις των κτιρίων ή χώρων - οικοπέδων με χρήση μία εξ' αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υφίστανται ή πρόκειται να ιδρυθούν εντός θεσμοθετημένων χρήσεων γης τότε τα πρατήρια υγρών καυσίμων ή και οι σταθμοί αυτοκινήτων εξοπλισμένοι με αντλίες καυσίμων, υποχρεούνται να λάβουν συγκεκριμένα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας, των οποίων οι προδιαγραφές θα οριστούν και θα εξειδικευθούν με τη σχετική απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, αν η απόσταση ασφαλείας των 30 m απαιτείται να μειωθεί.

 

Οικόπεδα είτε κτιριακές εγκαταστάσεις με θεσμοθετημένες χρήσεις γης του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται, σε καμία περίπτωση, στην υποχρέωση τήρησης της απόστασης των 30 m από λειτουργούντα πρατήρια υγρών καυσίμων ή και σταθμούς αυτοκινήτων που είναι εξοπλισμένοι με αντλίες καυσίμων και επιπλέον στη λήψη συγκεκριμένων κατάλληλων προστατευτικών μέτρων ασφαλείας.

 

Σε περίπτωση όπου πρόκειται να ιδρυθεί πρατήριο υγρών καυσίμων εντός οικοπέδου ή γηπέδου υπεραγοράς τροφίμων ή άλλων ειδών δεν απαιτείται η κατασκευή ανεξάρτητης κυκλοφοριακής σύνδεσης για το πρατήριο καυσίμων και η είσοδος ή έξοδος των οχημάτων από και προς αυτό πραγματοποιείται από τον υπάρχοντα κόμβο σύνδεσης ή είσοδο - έξοδο της υπεραγοράς τροφίμων ή άλλων ειδών.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 185 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

2. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000) εξαιρέσεις που αφορούν στις χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων παύουν να ισχύουν. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι ανωτέρω χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων δεν εξαιρούνται από τις απαγορευτικές προϋποθέσεις για την ίδρυση πρατηρίων υγρών καυσίμων ή σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένων με αντλίες καυσίμων.

 

3. Τα υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων ή οι σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένοι με αντλίες υγρών καυσίμων που λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων με ορόφους, στους οποίους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και αυτά που λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων όπου άνωθεν αυτών στεγάζονται χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων, δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους επ' αόριστον μετά τη 30-10-2018, εφόσον, μετά από σχετική αίτηση στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, υλοποιήσουν μέχρι και τη 30-10-2018, την εφαρμογή και εγκατάσταση ειδικών μέτρων και συσκευών, για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις κατωτέρω υποδείξεις α' έως και στ':

 

α) Εγκατάσταση και ορθή λειτουργία συστήματος ανάκτησης ατμών stage II, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν οίκοθεν 21523/763/2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1439/Β/2012), όπως ισχύει.

 

β) Εγκατάσταση μόνιμου συστήματος ανίχνευσης υδρογονανθράκων σε θέσεις που καθορίζονται σε σχετική, υποχρεωτικώς υποβαλλόμενη, μελέτη από τον κατά τον νόμο αρμόδιο μηχανικό ο οποίος φέρει και την ευθύνη της σύνταξης αυτής, το οποίο πρέπει να εγκατασταθεί τουλάχιστον στις εξής περιοχές του πρατηρίου ή του σταθμού με αντλίες υγρών καυσίμων:

 

i) στον ισόγειο χώρο του,

 

ii) εντός των φρεατίων των αντλιών - διανομέων υγρών καυσίμων,

 

iii) στο χώρο των φρεατίων δεξαμενών καυσίμων,

 

iv) στο χώρο στάθμευσης του βυτιοφόρου κατά τον ανεφοδιασμό του πρατηρίου ή του σταθμού και

 

v) σε δύο τουλάχιστον σημεία των υπογείων χώρων του πρατηρίου ή του σταθμού, εφόσον το πρατήριο ή ο σταθμός διαθέτει υπόγειους χώρους.

 

Σε περίπτωση ανίχνευσης υδρογονανθράκων στις παραπάνω περιπτώσεις, πραγματοποιούνται με αυτόματη διαδικασία τα εξής:

 

i) Διακόπτεται η τροφοδοσία ηλεκτρικής ισχύος στον χώρο των αντλιών και των διανομέων υγρών καυσίμων (emergency shut down).

 

ii) Ενεργοποιείται το σύστημα συναγερμού.

 

iii) Ενεργοποιείται η σειρήνα και ο φάρος.

 

Οι ανιχνευτές του ανωτέρω συστήματος είναι αντιεκρηκτικού τύπου σύμφωνα με τα πρότυπα EN60079-29-1 και 2, τοποθετούνται και ελέγχονται ως προς την ορθή λειτουργία τους με ευθύνη του εκμεταλλευτή και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και του προτύπου, τηρώντας παράλληλα και αρχείο για την διαδικασία και για τα αποτελέσματα του εν λόγω ελέγχου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται στο πρατήριο ή στον σταθμό, προκειμένου να είναι διαθέσιμο σε κάθε τυχόν έλεγχο. Επιπροσθέτως ανά τριετία, πρέπει να υποβάλλεται στην οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών υπεύθυνη δήλωση του διενεργούντος τον έλεγχο, με την οποία βεβαιώνονται τα αποτελέσματα ελέγχου και η ορθή λειτουργία του συστήματος ανίχνευσης.

 

γ) Σύνταξη Μελέτης και σχεδιαγράμματος ΑΤΕΧ από αρμόδιο μηχανικό για όλη την έκταση του πρατηρίου ή του σταθμού με αντλίες υγρών καυσίμων.

 

Στη μελέτη ΑΤΕΧ αναφέρονται κατ' ελάχιστον, τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που λήφθηκαν υπόψη για την αντιεκρηκτική προστασία, οι προτεινόμενοι τρόποι ηλεκτρολογικών αντιεκρηκτικών συνδέσεων, οι οδεύσεις των καλωδίων και των σωληνώσεων. Οι αντιεκρηκτικές ζώνες για περιπτώσεις νέων πρατηρίων ή σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και ολικών ανακατασκευών υφισταμένων πρατηρίων ή ολικών ανακατασκευών σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων υποχρεωτικά περιορίζονται εντός του οικοπέδου ή του γηπέδου του πρατηρίου ή του σταθμού. Σε υφιστάμενα πρατήρια ή σταθμούς αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της μελέτης ζωνών αντιεκρηκτικότητας μόνο για τις περιοχές που εκτείνονται εντός του οικοπέδου ή γηπέδου του πρατηρίου ή του σταθμού. Η μελέτη των ζωνών συντάσσεται από τον αρμόδιο μηχανικό και υποβάλλεται σε 1 αντίγραφο στο φάκελο της Υπηρεσίας.

 

Στο σχεδιάγραμμα ΑΤΕΧ πρέπει να αποτυπώνεται η προτεινόμενη θέση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ο αναλυτικός τύπος της αντιεκρηκτικής προστασίας του, πλήρης λίστα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του πρατηρίου ή του σταθμού, καθώς και οι ζώνες αντιεκρηκτικής προστασίας. Πρέπει επίσης να τεκμηριώνεται η καταλληλότητα της προστασίας του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ανάλογα με την θέση του στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα των ζωνών αντιεκρηκτικής προστασίας.

 

δ) Πιστοποιητικά: i) Για τις μεταλλικές δεξαμενές σύμφωνα με το πρότυπο EN 12285 ή άλλο αντίστοιχο.

 

ii) Για τις πλαστικές δεξαμενές σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ BS 13121-3 ή BS 4994, ή άλλα αντίστοιχα.

 

iii) Για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις:

 

α) Κανονισμός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ ΗD 384, όπως ισχύει, και

 

β) συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2014/34/ΕΕ και 1999/92/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία με την υπ' αριθμόν οίκοθεν 52019/ΔΤΒΝ/1152/2016 απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 1426/Β/2016) και το προεδρικό διάταγμα 42/2003 (ΦΕΚ 44/Α/2003) αντίστοιχα και την τελευταία έκδοση των ευρωπαϊκών πρότυπων που έχουν εναρμονιστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Τυποποίησης ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.01, ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.10 και ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.14, ή άλλα αντίστοιχα.

 

iv) Για τις σωληνογραμμές υγρών καυσίμων απαιτείται έλεγχος υδραυλικής δοκιμής σύμφωνα με τα ισχύοντα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά πρότυπα κανονισμούς και πρακτικές και η έκδοση σχετικού πιστοποιητικού υδραυλικής δοκιμασίας.

 

v) Σε περίπτωση που στο πρατήριο ή στον σταθμό αυτοκινήτων υφίσταται εξοπλισμός, επιπλέον του ελαχίστου απαραίτητου που αναφέρεται στην παρούσα (π.χ.

 

αεροφυλάκια, ανυψωτικά κ.λ.π.), υποβάλλονται και τα απαιτούμενα Πιστοποιητικά συμμόρφωσης για τον εν λόγω εξοπλισμό, σύμφωνα με τα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά πρότυπα και Κανονισμούς.

 

ε) Έκδοση νέου Πιστοποιητικού πυροπροστασίας, το οποίο ανανεώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

στ) Εγκατάσταση διάταξης αυτόματου ελέγχου ορθής λειτουργίας συστήματος ανάκτησης ατμών stage I.

 

Η διάταξη αυτή αποτελεί ένα μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα μανδάλωσης (interlock) και περιλαμβάνει τηλεχειριζόμενες βάνες αποκοπής καυσίμου, οι οποίες επιτρέπουν την τροφοδοσία υγρού καυσίμου στις δεξαμενές, μόνο εφόσον ελέγχονται με δύο ανεξάρτητους τρόπους για όλο το διάστημα της παραλαβής καυσίμου τα εξής: α) η ορθή σύνδεση του ελαστικού βραχίονα επιστροφής των ατμών βενζινών του βυτιοφόρου με τον σωλήνα συλλογής και επιστροφής των ατμών βενζίνης του πρατηρίου, καθώς και β) η ορθή σύνδεση της διάταξης γείωσης του βυτιοφόρου με το σύστημα γείωσης του πρατηρίου.

 

Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στην ανωτέρω διάταξη μανδάλωσης, καθώς και η συνδεσμολογία του, είναι κατάλληλου αντιεκρηκτικού τύπου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ATEX, καθώς και το σχεδιάγραμμα σωληνώσεων και οργάνων της εγκατεστημένης διάταξης, κατατίθενται μαζί με τα υπόλοιπα πιστοποιητικά επισυναπτόμενα στην αίτηση του ενδιαφερομένου.

 

Επιπροσθέτως, για τις υδραυλικές, μηχανολογικές και τις ηλεκτρολογικές εργασίες απαιτείται οι τεχνίτες που θα εκτελέσουν τις εργασίες να διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες άσκησης επαγγέλματος ή βεβαιώσεις έναρξης επαγγέλματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ή όπου δεν υφίσταται Εθνική νομοθεσία για τα απαιτούμενα επαγγέλματα, σχετική πιστοποίηση σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονιστικές διατάξεις.

 

Πριν την έναρξη των εργασιών ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του προεδρικού διατάγματος 1224/1981 (ΦΕΚ 303/Α/1981) ή του άρθρου 18 του βασιλικού διατάγματος 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α/1970) κατά περίπτωση, όπως ισχύει. Σε περίπτωση κατά την οποία ζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία συμπληρωματικά στοιχεία, αυτά θα πρέπει να προσκομιστούν εντός προθεσμίας 15 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης των ελλείψεων στον ενδιαφερόμενο, διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται. Κατά το ανωτέρω διάστημα θεωρείται ότι το πρατήριο συνεχίζει τη λειτουργία του με την υφιστάμενη άδεια λειτουργίας.

 

Όταν ολοκληρωθούν οι ανωτέρω εργασίες και εκδοθούν τα ανωτέρω πιστοποιητικά, το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει μέχρι και τη 10-12-2017 στην αρμόδια περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών τα εξής:

 

α) Αίτηση του φυσικού προσώπου, ή στην περίπτωση νομικού προσώπου του νόμιμου εκπρόσωπου αυτού, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα. Αίτηση υποβαλλόμενη μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν εξετάζεται.

 

β) Υπεύθυνες Δηλώσεις του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986, των αρμόδιων μηχανικών του πρατηρίου ή του σταθμού, στις οποίες δηλώνονται κατά περίπτωση τα εξής:

 

i) Η μελέτη και το σχεδιάγραμμα ΑΤΕΧ, εφαρμόστηκαν πλήρως. Επισυνάπτεται το κατασκευαστικό (as built) σχεδιάγραμμα αντιεκρηκτικής προστασίας.

 

ii) Υφίσταται πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης για το σύνολο του εξοπλισμού του πρατηρίου ή του σταθμού, το οποίο ελέγχθηκε ως προς την ορθή εφαρμογή του.

 

iii) Υφίσταται εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου, που έχει συνταχθεί από τον Τεχνικό Ασφάλειας με στοιχεία .................... και ακολουθήθηκε κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών προσαρμογής του πρατηρίου ή του σταθμού.

 

iv) Το δίκτυο σωληνώσεων ανάκτησης των ατμών υδρογονανθράκων προς το βυτιοφόρο, καθώς και η διάταξη ορθής λειτουργίας συστήματος ανάκτησης ατμών stage I, ελέγχθηκαν ως προς την λειτουργικότητα - αποτελεσματικότητά τους, τυχόν διαρροές, καθώς και την ικανότητά του, να μεταφέρει τους ατμούς στο βυτιοφόρο. Η πίεση που μετρήθηκε στο σωλήνα των ατμών λίγο πριν το βυτιοφόρο είναι η εξής:

 

v) Το ασφαλιστικό του δικτύου εξαερώσεως των δεξαμενών ελέγχθηκε ότι ανοίγει σε υποπίεση 2 έως 6 mbar και υπερπίεση 35 mbar.

 

vi) Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και εγκαταστάθηκε και λειτουργεί ορθά όλος ο εξοπλισμός που προβλέπεται για την φάση ανάκτησης ατμών stage II.

 

vii) Έχουν συγκεντρωθεί τα Πιστοποιητικά, οι βεβαιώσεις και τα λοιπά έγγραφα που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία, από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του πρατηρίου προς τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων, αντίγραφα των οποίων περιλαμβάνονται και στον τεχνικό φάκελο ποιότητας που υφίσταται στο πρατήριο ή στο σταθμό και υποβάλλονται με την παρούσα υπεύθυνη δήλωση.

 

Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση μηχανικού από την αδειοδοτούσα αρχή, πέραν των άλλων ποινικών ευθυνών, ο μηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η αδειοδοτούσα αρχή οφείλει να παραπέμψει την υπόθεση παραχρήμα στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο διαπιστώνει τη διάπραξη ή μη της πράξης και επιβάλλει πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που κυμαίνεται, κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος, από 6 μήνες έως 1 έτος, και σε περίπτωση υποτροπής από 2 έτη έως 3 έτη.

 

γ) Το κατασκευαστικό (as built) σχεδιάγραμμα ΑΤΕΧ.

 

δ) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε ισχύ.

 

ε) Πιστοποιητικά συμμόρφωσης σε ισχύ του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του πρατηρίου ή του σταθμού, από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εθνικών και ευρωπαϊκών προτύπων και κανονισμών.

 

στ) Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας όλων των σωληνώσεων καυσίμων.

 

ζ) Πιστοποιητικά ATEX όλου του εξοπλισμού (αντλία, διανομέας, στυπιοθλήπτης, φλογοπαγίδες κ.λ.π.).

 

Η αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται στην εξέταση των δικαιολογητικών εντός 30 εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση πλήρωσης των νομίμων προϋποθέσεων, εκδίδει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος νέα άδεια λειτουργίας, αορίστου χρονικής ισχύος για το πρατήριο και, στην περίπτωση σταθμού αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων, για τις εγκαταστάσεις λιανικής διάθεσης υγρών καυσίμων. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία αφαιρεί την υφιστάμενη άδεια λειτουργίας του πρατηρίου ή του σταθμού αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης με αντλίες υγρών καυσίμων και χορηγεί άδεια λειτουργίας, δεκαετούς ισχύος, σταθμού αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης άνευ αντλιών υγρών καυσίμων και ακολουθείται η διαδικασία της σφράγισης των εγκαταστάσεών του, ενημερώνοντας εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας του και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

 

Σε περίπτωση επανυποβολής, έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας εντός του διαστήματος των 30 ημερών, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος 15 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. Σε περίπτωση κατά την οποία ζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία συμπληρωματικά στοιχεία, αυτά θα πρέπει να προσκομιστούν εντός προθεσμίας 15 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης των ελλείψεων στον ενδιαφερόμενο, διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται. Κατά το ανωτέρω διάστημα θεωρείται ότι το πρατήριο συνεχίζει τη λειτουργία του με την υφιστάμενη άδεια λειτουργίας.

 

Η μη έγκαιρη διεκπεραίωση εντός των παραπάνω προθεσμιών συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα κατά των υπαιτίων προϊσταμένων και υπαλλήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή προστίμου ποσού αντίστοιχου αποδοχών 3 μηνών.

 

Αν δεν υποβληθεί αίτηση του ενδιαφερομένου μέχρι και τη 10-12-2017, το υφιστάμενο πρατήριο υγρών καυσίμων ή ο σταθμός με αντλίες υγρών καυσίμων, του άρθρου 4 του νόμου 2801/2000, όπως ισχύει, παύει να λειτουργεί.

 

Τα ως άνω πρατήρια ή οι σταθμοί αυτοκινήτων των οποίων η άδεια λειτουργίας ανακαλείται προσωρινά, δύνανται μέχρι την 30-06-2021 να αιτηθούν νέας άδειας λειτουργίας στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, εφόσον, πριν από την αίτηση λειτουργίας, υλοποιήσουν και εγκαταστήσουν τα ειδικά μέτρα και συσκευές, για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις ανωτέρω υποδείξεις α' έως και στ'.

 

Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας για την αποσφράγιση των εγκαταστάσεων ακολουθεί τη διαδικασία της υπουργικής απόφασης 59555/2459/2000 (ΦΕΚ 1261/Β/2000) όπως ισχύει, εφόσον εγκρίνει την αίτηση μεταβολών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του προεδρικού διατάγματος 1224/1981 (ΦΕΚ 303/Α/1981) ή του βασιλικού διατάγματος 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α/1970) κατά περίπτωση, όπως ισχύουν.

 

Επιτρέπεται η αδειοδότηση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων ή νέων σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένων με αντλίες υγρών καυσίμων, σε ισόγεια κτιρίων με ορόφους, στους οποίους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στο άρθρο 4 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και αυτά που λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων όπου άνωθεν αυτών στεγάζονται οι χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων, εφόσον για την αδειοδότηση των παραπάνω εγκαταστάσεων υποβληθούν στην αρμόδια Υπηρεσία, τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, με τη προσθήκη των ανωτέρω ειδικών πρόσθετων μέτρων της παρούσας, καθώς και των μέτρων του άρθρου 4 του νόμου 2801/2000, όπως ισχύει.

 

Σε περίπτωση που με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και μέσο, η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας ενημερωθεί ότι στεγάζονται νέες χρήσεις μετά την 30-10-2018, τουλάχιστον μίας εξ αυτών που αναφέρεται στο εδάφιο στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000), συμπεριλαμβάνοντας και τις χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων, άνωθεν του επιπέδου ή των επιπέδων που καταλαμβάνει το πρατήριο υγρών καυσίμων ή ο σταθμός αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένος με αντλίες υγρών καυσίμων, η ανωτέρω Υπηρεσία ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τον εκμεταλλευτή του ως άνω πρατηρίου υγρών καυσίμων ή σταθμού αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένου με αντλίες υγρών καυσίμων, για την υποχρέωση εφαρμογής και εγκατάστασης των ειδικών μέτρων και συσκευών για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις ανωτέρω υποδείξεις α' έως και στ'. Η μη συμμόρφωση του εκμεταλλευτή στην παραπάνω υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, τιμωρείται με αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και με σφράγιση των εγκαταστάσεων, εντός 6 μηνών από την ημερομηνία της έγγραφης ενημέρωσής του.

 

Υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων ή σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένοι με αντλίες καυσίμων, που λειτουργούν σε θέσεις που απέχουν απόσταση μικρότερη από 30 m από κτίρια και χώρους με χρήσεις αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, απομακρύνονται εντός επταετίας από της ισχύος του παρόντος. Εξαιρούνται μόνο οι σταθμοί αυτοκινήτων, οι οποίοι δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους στις υφιστάμενες θέσεις τους εφόσον εφοδιαστούν με άδεια λειτουργίας μόνο στο μέρος που αφορά τη στάθμευση και τις τυχόν λοιπές εξυπηρετικές εγκαταστάσεις (πλυντήρια - λιπαντήρια), πλην των αντλιών καυσίμων.

 

Επιπλέον, είναι δυνατή η μείωση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας των 30 m, για τα υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων και τους σταθμούς αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης που είναι εξοπλισμένοι με αντλίες καυσίμων, από το πλησιέστερο σημείο των κτιρίων ή χώρων, με χρήσεις μίας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α' της παρούσας παραγράφου, εφόσον τα υπόψη πρατήρια υγρών καυσίμων ή σταθμοί λάβουν συγκεκριμένα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας, των οποίων οι προδιαγραφές θα οριστούν και θα εξειδικευθούν με τη σχετική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών του εδαφίου α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Τα λειτουργούντα πρατήρια και οι αντλίες καυσίμων των σταθμών που, παρά τη λήψη των ανωτέρω συγκεκριμένων κατάλληλων προστατευτικών μέτρων ασφάλειας, χωροθετούνται σε απόσταση μικρότερη της νέας ελάχιστης απόστασης ασφαλείας που θα προέλθει με τη λήψη των ανωτέρω συγκεκριμένων κατάλληλων προστατευτικών μέτρων ασφαλείας, απομακρύνονται εντός επταετίας από της ισχύος του υπόψη νόμου.

 

Είναι δυνατή η κατάργηση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας των 30 m από το πλησιέστερο σημείο των κτηρίων ή χώρων με χρήσεις μιας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 185 του νόμου 4070/2012 για τη διατήρηση λειτουργίας και την ίδρυση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων εξοπλισμένων με αντλίες υγρών καυσίμων, εφόσον τα εν λόγω πρατήρια ή οι σταθμοί αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων εφαρμόσουν και εγκαταστήσουν τα ειδικά μέτρα και συσκευές, για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις α' έως και στ' του άρθρου 25 του νόμου 4439/2016 (ΦΕΚ 222/Α/2016). Τα λειτουργούντα πρατήρια υγρών καυσίμων, καθώς και οι αντλίες υγρών καυσίμων των σταθμών αυτοκινήτων που χωροθετούνται σε απόσταση μικρότερη των 30 m αλλά δεν λαμβάνουν τα ανωτέρω μέτρα, παύουν να λειτουργούν με προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα ανωτέρω θέματα καταργείται.

 

Τα ως άνω πρατήρια ή οι σταθμοί αυτοκινήτων των οποίων η άδεια λειτουργίας ανακαλείται προσωρινά, δύνανται μέχρι την 30-06-2021 να αιτηθούν νέας άδειας λειτουργίας στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, εφόσον πριν από την αίτηση λειτουργίας, υλοποιήσουν και εγκαταστήσουν τα ειδικά μέτρα και συσκευές, για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις ανωτέρω υποδείξεις α' έως και στ'.

 

Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας για την αποσφράγιση των εγκαταστάσεων ακολουθεί τη διαδικασία της υπουργικής απόφασης 59555/2459/2000 (ΦΕΚ 1261/Β/2000) όπως ισχύει, εφόσον εγκρίνει την αίτηση μεταβολών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του προεδρικού διατάγματος 1224/1981 (ΦΕΚ 303/Α/1981) ή του βασιλικού διατάγματος 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α/1970), κατά περίπτωση, όπως ισχύουν.

 

Σε περίπτωση που με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και μέσο, η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας ενημερωθεί ότι υφίσταται νέο κτίριο ή χώρος μετά τη 10-12-2018 με χρήση μίας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 185 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), με χωρητικότητα άνω των 50 ατόμων, σε απόσταση μικρότερη των 30 m από πρατήριο υγρών καυσίμων ή σταθμό αυτοκινήτων εξοπλισμένο με αντλίες υγρών καυσίμων, η ανωτέρω Υπηρεσία ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τον εκμεταλλευτή του ως άνω πρατηρίου υγρών καυσίμων ή σταθμού αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένου με αντλίες υγρών καυσίμων, για την υποχρέωση εφαρμογής και εγκατάστασης των ειδικών μέτρων και συσκευών, για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις ανωτέρω υποδείξεις α' έως και στ'. Η μη συμμόρφωση του εκμεταλλευτή στην παραπάνω υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, τιμωρείται με αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και με σφράγιση των εγκαταστάσεων, εντός 6 μηνών από την ημερομηνία της έγγραφης ενημέρωσής του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 185 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), με το άρθρο 25 του νόμου 4439/2016 (ΦΕΚ 222/Α/2016), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 69 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018), με την παράγραφο 1 του άρθρου 70 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018), με τις παραγράφους 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 20 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019), με το άρθρο 54 του νόμου 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α/2020).

 

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις για τις πάσης φύσεως αποστάσεις για την ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) μικτού και αμιγούς, από άλλο πρατήριο καυσίμων, νόμιμα ιδρυμένο ή υπό ίδρυση τόσο αυτές που μετρώνται ακτινικά όσο και αυτές που μετρώνται κατά μήκος του άξονα της οδού, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος 118/2006, καθώς και στην παράγραφο 1)γ του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 595/1984, όπως κάθε φορά ισχύει, διατηρουμένων των αποστάσεων της παραγράφου 1)ε του άρθρου 5 του βασιλικού διατάγματος 465/1970 όπως ισχύει.

 

5. Εντός του περιγράμματος λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίμων επιτρέπεται η εγκατάσταση διανομέων πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) για τη χρήση του CNG στην κίνηση των αυτοκινήτων οχημάτων, καθώς και του λοιπού απαιτούμενου σχετικού εξοπλισμού, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται από το βασιλικό διάταγμα 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α/1970) ή προεδρικό διάταγμα 1224/1981 (ΦΕΚ 303/Α/1981), όπως έχουν τροποποιηθεί με το προεδρικό διάταγμα 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α/2006), καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται με την υπ' αριθμόν οίκοθεν [Α] 5063/184/2000 (ΦΕΚ 155/Β/2000) Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύουν.

 

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 του προεδρικού διατάγματος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984), όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Τα φυσικά πρόσωπα ή μέλη εταιρειών προκειμένου να τύχουν άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων ή μικτών ή αμιγώς υγραερίου δημόσιας χρήσης, απαιτείται να είναι είτε Έλληνες υπήκοοι είτε πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η με βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου, η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή μικτού ή αμιγώς υγραερίου σε ομογενείς από τη Ρωσία, Βόρεια Ήπειρο, Τουρκία και Αίγυπτο, καθώς και τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από αυτά τα πρόσωπα. Οι ομογενείς της Τουρκίας κατά την υποβολή των δικαιολογητικών επιδεικνύουν ακόμα και το σε ισχύ δελτίο παραμονής του Κέντρου Αλλοδαπών, αφού αναγραφεί στην αίτηση ο αριθμός μητρώου του δελτίου αυτού. Για ανώνυμες εταιρείες που έχουν την έδρα τους στη χώρα, δεν εξετάζεται η υπηκοότητα των μετόχων.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 185 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του προεδρικού διατάγματος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Μετά την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών διενεργείται αυτοψία από ένα διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και πάντως πριν τη χορήγηση της καταλληλότητας θέσης. Η οικεία Υπηρεσία υποχρεούται εντός διαστήματος εξήντα (60) ημερών να χορηγήσει την έγκριση καταλληλότητας στο ακίνητο για διαμόρφωση μικτού πρατηρίου ή αμιγούς υγραερίου. Η αυτοψία για την έγκριση της καταλληλότητας της θέσης για την ίδρυση μικτού πρατηρίου ή αμιγώς υγραερίου, αναφέρεται κυρίως στα στοιχεία της περιοχής και όχι στις διαστάσεις του ακινήτου και τη βάσει αυτών των δυνατοτήτων διαμόρφωση πρατηρίου στο ακίνητο. Ο διπλωματούχος μηχανικός ή υπομηχανικός της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, που διενήργησε την αυτοψία, μετά το πέρας αυτής, υποβάλλει σχετική έκθεση.}

 

8. Η παράγραφος 6 του άρθρου 25 του προεδρικού διατάγματος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984), όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Η άδεια ίδρυσης μικτού ή αμιγώς υγραερίου πρατηρίου, είναι διάρκειας δύο (2) ετών, δυνάμενη να παραταθεί για δύο (2) ακόμη έτη, εφόσον υποβληθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας σχετική αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού, ότι δεν έχουν περατωθεί οι οικοδομικές εργασίες των κτισμάτων του πρατηρίου ή οι εργασίες διαμόρφωσης του προ του πρατηρίου χώρου. Αίτηση παράτασης της άδειας ίδρυσης που υποβάλλεται εκπρόθεσμα θεωρείται ως νέα αίτηση για την εξ αρχής χορήγηση άδειας ίδρυσης. Σε αυτή τη περίπτωση διενεργείται εκ νέου αυτοψία για την καταλληλότητα της θέσης και υποβάλλονται εκ νέου τα δικαιολογητικά των εδαφίων α', γ', ε', στ' και ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του προεδρικού διατάγματος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984), όπως εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας δεν κατέστη δυνατή η έναρξη εργασιών ή η ολοκλήρωση της κατασκευής του πρατηρίου, η άδεια ίδρυσης παρατείνεται για διάστημα, ίσο προς εκείνο που διήρκεσαν οι λόγοι ανωτέρας βίας.}

 

9. Οι υποπαράγραφοι (β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984), όπως ισχύει, τροποποιούνται ως εξής:

 

{(β) Αποθήκη βοηθητικού εξοπλισμού της εγκατάστασης, η οποία πρέπει να πληροί γενικώς τους υπό των σχετικών οικοδομικών κανονισμών προβλεπόμενους τεχνικούς όρους, ενώ η μέγιστη συνολική επιφάνεια της οποίας δεν περιορίζεται.

 

(γ) Ειδικό χώρο υγιεινής που περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 αποχωρητήρια (ανδρών - γυναικών) και νιπτήρες, αριθμού αναλόγου με το μέγεθος της εγκατάστασης. Ο συγκεκριμένος ειδικός βοηθητικός κτιριακός χώρος πρέπει να πληροί γενικώς τους υπό των σχετικών οικοδομικών κανονισμών προβλεπόμενους τεχνικούς όρους, καθώς επίσης και αυτούς για την προσβασιμότητα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, η δε αρχιτεκτονική εμφάνιση αυτών πρέπει να είναι άρτια και σύμφωνος προς το περιβάλλον, ενώ η μέγιστη συνολική επιφάνεια του δεν περιορίζεται.}

 

10. Οι εξωτερικές αποστάσεις ασφαλείας των εδαφίων ε' και στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 595/1984, που τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 11 του νόμου 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/2010), καθορίζονται σε 50 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 185 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

11. Με τη έναρξη ισχύος του παρόντος και σε περιπτώσεις όπου από τις χρήσεις γης δεν επιτρέπεται η ίδρυση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων, αλλά ως προς τα υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων είτε δεν προβλέπεται η απομάκρυνσή τους είτε επιτρέπεται να συνεχίσουν να λειτουργούν και να εκσυγχρονίζονται, επιτρέπεται η προσθήκη εγκαταστάσεων παροχής υγραερίου (LPG) και γενικότερα συμπιεσμένων αερίων καυσίμων (CNG) για τη κίνηση τροχοφόρων οχημάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 114 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.