Νόμος 2801/00 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ρυθμίσεις θεμάτων εμπορευματικών μεταφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α/1991) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Μεταφορικές επιχειρήσεις και μεμονωμένοι οδικοί μεταφορείς, κάτοχοι Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών τροφίμων, βυτιοφόρων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, υπαγόμενων στη συμφωνία ΑDR και μεταφοράς αυτοκινήτων (αυτοκινητοφόρων), δύνανται να διενεργούν Εθνικές και Διεθνείς μεταφορές.}

 

2. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του νόμου 2465/1997 Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το διοικητικό πρόστιμο για τις περιπτώσεις οριστικοποίησης προσωρινών αδειών φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης είναι:

 

α. Για την υποπερίπτωση α)α' ποσό 30.000 δραχμές ανά τόνο μικτού βάρους των οχημάτων αυτών.

β. Για την υποπερίπτωση β)β' ποσό 15.000 δραχμές ανά τόνο μικτού βάρους των οχημάτων αυτών.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1959/1991 προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, μικτού βάρους μέχρι 2.500 χιλιόγραμμων, ή ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1.300 χιλιόγραμμων στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, εφόσον αυτοί αποκτούν και δηλώνουν αρμοδίως γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτήν καταβάλλεται ολόκληρη η, υπέρ του Δημοσίου, εφάπαξ εισφορά, που προσδιορίζεται στην παρούσα παράγραφο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2898/2001 (ΦΕΚ 71/Α/2001).

 

4. Το άρθρο 6 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 49/1968, όπως κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 8 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 281/1973 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 803/1978 και το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 1959/1991, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Πέραν των προβλεπόμενων ελέγχων του άρθρου 8 του νόμου 2465/1997, όπως κάθε φορά ισχύει, οι έλεγχοι της νομιμότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας και των εκπομπών καυσαερίων όλων των οχημάτων, ελληνικών και αλλοδαπών, που κυκλοφορούν στη χώρα μας, καθώς και της νομιμότητας διενέργειας μεταφοράς με αυτά, ανατίθενται και σε Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου. Τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά από πρόταση των αρμοδίων Υπηρεσιών και αποτελούνται από:

 

α. Δύο εκπροσώπους της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ή ΚΤΕΟ της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ένας των οποίων ορίζεται επικεφαλής του Μικτού Κλιμακίου Ελέγχου.

 

β. Έναν αστυνομικό του Τμήματος Τροχαίας ή της Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα Τροχαίας ή ένα όργανο του Λιμενικού Σώματος, κατά λόγο αρμοδιότητας.

 

γ. Έναν υπάλληλο άλλης Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εφόσον κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή του.

 

Ο έλεγχος ασκείται σε κάθε σημείο του χώρου αρμοδιότητας της οικείας Νομαρχίας, ακόμη δε στους λιμένες και πλησίον των συνοριακών σταθμών.

 

Οι επιβαλλόμενες διοικητικές ποινές συνίστανται στην αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από έναν (1) έως έξι (6) μήνες και σε πρόστιμο υπέρ της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ύψους από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο ύψος του διοικητικού προστίμου μπορεί να ανέλθει μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών. Η διαπίστωση της παράβασης, ο καταλογισμός της ποινής και η επιβολή της, γίνονται από το Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου επί τόπου, αμέσως και μετά από ακρόαση του οδηγού του οχήματος. Κατά τη διενέργεια των πιο πάνω ελέγχων δύναται να παρίσταται και εκπρόσωπος των Οδικών Μεταφορέων.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζεται το ύψος του προστίμου και ο χρόνος αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής των μέτρων αυτών και είσπραξης του προστίμου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

3. Στα μέλη των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου καταβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997), αποζημίωση από τις πιστώσεις της Οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

4. Οι διατάξεις του [Π] Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που έχει κυρωθεί με το νόμο [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999), δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα, για τις παραβάσεις των περιπτώσεων θ' και ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 49/1968, όπως ισχύει, πέραν των προβλεπομένων στην παράγραφο 1' κυρώσεων, επιβάλλεται από την Υπηρεσία που τη χορήγησε και η ποινή της οριστικής αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας του Φορτηγού Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκινήτου.

 

Η ίδια επιχείρηση ή πρόσωπο στερείται του δικαιώματος απόκτησης νέας άδειας κυκλοφορίας για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την οριστική αφαίρεση, έστω και εάν συντρέχουν οι νόμιμα προβλεπόμενες προϋποθέσεις για τη χορήγησή της.

 

5. Οι έλεγχοι του παρόντος άρθρου δύνανται να πραγματοποιούνται και από τις υπηρεσίες Τροχαίας ή Λιμενικού Σώματος κατά περίπτωση.}

 

5. Το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1010/1980 (ΦΕΚ 30/Α/1980) περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών διεθνών οδικών μεταφορών αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Επιτρέπεται η έλξη ρυμουλκουμένων ή ημιρυμουλκουμένων οδικών οχημάτων από λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα σύνορα της χώρας προς το εσωτερικό της και αντίστροφα από ημεδαπά ρυμουλκά δημόσιας χρήσης εθνικών ή διεθνών ή εθνικών και διεθνών μεταφορών φορτηγά αυτοκίνητα εφόσον:

 

α. Τα αλλοδαπά ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα είναι απογεγραμμένα σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει συμφωνίες οδικών μεταφορών (με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής διεθνών μεταφορών με ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα).

 

β. Τα αλλοδαπά ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας της χώρας απογραφής τους και με δελτίο τεχνικού ελέγχου.

 

γ. Τα αλλοδαπά ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα, που προέρχονται από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι εφοδιασμένα και με ελληνική διμερή άδεια ή άδεια ΕΔΥΜ διενέργειας της μεταφοράς.

 

δ. Τα ημεδαπά ρυμουλκά οχήματα εθνικών ή διεθνών μεταφορών είναι χαρακτηρισμένα ως ανεξάρτητες κυκλοφοριακές μονάδες και εφοδιασμένα με ίδια άδεια κυκλοφορίας υπό τους όρους και προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

ε. Τα αλλοδαπά ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα, που μεταφέρουν υλικά που αλλοιώνονται εύκολα ή επικίνδυνα υλικά, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με το πιστοποιητικό καταλληλότητας, που προβλέπεται από τις διεθνείς συμφωνίες ΑΤΡ και ΑDR αντίστοιχα.

 

2. Το έργο της έλξης του αλλοδαπού ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου από το ημεδαπό ρυμουλκό, εκτελείται στο πλαίσιο σύμβασης ανάθεσης έργου μεταξύ της αλλοδαπής μεταφορικής επιχείρησης και της ελληνικής μεταφορικής επιχείρησης ή μεμονωμένου μεταφορέα.

 

Ο τύπος της σύμβασης, η ελληνική Υπηρεσία στην οποία η σύμβαση αυτή θα κατατίθεται, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, θα καθορισθούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

3. Το αλλοδαπό ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί καθ' οποιονδήποτε τρόπο για την εκτέλεση Εθνικών Μεταφορών.}

 

6. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 15 του άρθρου 17 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας των αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής καταβάλλεται το μισό του ποσού της εφάπαξ εισφοράς υπέρ του Δημοσίου, που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1959/1991, όπως ισχύει. Για τα αυτοκίνητα αυτά καταβάλλονται, κατ' έτος, τέλη κυκλοφορίας, ως εξής:

 

α) το πενήντα τοις εκατό (50%) των ετήσιων τελών αν επιτρέπεται να κυκλοφορούν μέχρι ένα εξάμηνο το έτος,

β) το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των ετήσιων τελών, αν επιτρέπεται να κυκλοφορούν μέχρι ένα τρίμηνο το έτος.

 

Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των αυτοκινήτων αυτών, διενεργείται έλεγχος των συστημάτων πέδησης, διεύθυνσης, ανάρτησης και φωτισμού.}

 

7. Η περίπτωση β' του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1073/1980 (ΦΕΚ 214/Α/1980), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 2366/1995 (ΦΕΚ 256/Α/1995) και όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 16 του νόμου 2465/1997, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Με τόπο φόρτωσης οποιοδήποτε σημείο, ευρισκόμενο εντός των ορίων του νομού της διοικητικής μονάδας της έδρας τους, προς οποιοδήποτε σημείο όμορου νομού και αντίστροφα.

 

Ως όμοροι νομοί, για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοούνται εκείνοι που έχουν κοινά χερσαία σύνορα.

 

Ειδικά για τις μεταφορές μεταξύ νησιών, ως όμοροι νομοί θεωρούνται όλα τα νησιά που συνδέονται απευθείας ακτοπλοϊκά μεταξύ τους.

 

Επιτρέπεται η διενέργεια μεταφορών με Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα της συγκεκριμένης κατηγορίας:

 

1. Από το Νομό Ευβοίας προς το Νομό Αττικής και αντίστροφα.

2. Από το Νομό Πιερίας προς το Νομό Θεσσαλονίκης και αντίστροφα.}

 

8. Η παράγραφος 11 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1959/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{11. Απαλλάσσονται της καταβολής της, δια του παρόντος άρθρου οριζόμενης υπέρ του Δημοσίου εισφοράς, τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, που προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη μεταφορά και διανομή πόσιμου νερού σε περιοχές που δεν υδρεύονται, καθώς και τα φορτηγά κλειστού αμαξώματος αποκομιδής απορριμμάτων. Τα ανωτέρω απαλλασσόμενα από την καταβολή εισφοράς, υπέρ του Δημοσίου, φορτηγά αυτοκίνητα έχουν δικαίωμα κυκλοφορίας μόνο στο νομό όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης. Τα φορτηγά κλειστού αμαξώματος αποκομιδής απορριμμάτων δύνανται να κυκλοφορούν σε όλη τη χώρα, μόνον εφόσον καταβάλλουν την προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο εισφορά υπέρ του Δημοσίου. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και περιορισμοί, με τους οποίους θα είναι δυνατή η κυκλοφορία των αυτοκινήτων αυτών, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.}

 

9. Τα τυποποιημένα έγγραφα Cop Doc (conformity of production) προς πιστοποίηση των εκπομπών ρύπων του οξειδίου του αζώτου (ΝΟΧ) του φορτηγού οχήματος, όταν αυτό διέρχεται την Αυστρία, όπως προβλέπεται από το παράρτημα 5 του πρωτοκόλλου (αριθμός 9 της πράξης προσχώρησης της Αυστρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση), χορηγούνται στους Έλληνες οδικούς μεταφορείς εμπορευμάτων από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας διάταξης.

 

10. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1959/1991, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 8 του νόμου 2366/1995 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 2465/1997, προστίθεται νέο εδάφιο κ' που έχει ως εξής:

 

{κ) Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, μικτού βάρους μέχρι 8.000 χιλιόγραμμων στους έχοντες μελισσοκομικές επιχειρήσεις, χωρίς την προϋπόθεση πραγματοποίησης των ακαθάριστων εσόδων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1959/1991, όπως αυτές ισχύουν σήμερα.}

 

Με απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών αυτών.

 

11. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, ενσωματώνονται στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις οποίες ρυθμίζονται όλα τα θέματα σχετικά με την οδική και σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

 

12. Οι παράγοντες που συμμετέχουν στη μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα ώστε να εμποδίσουν την πρόκληση ζημιών σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας της μεταφοράς συμπεριλαμβανομένης και της φορτοεκφόρτωσης στο ελάχιστο, τις εξ αυτής, συνέπειες.

 

Ως παράγοντες για την εφαρμογή των ανωτέρω νοούνται ιδιαίτερα ο αποστολέας του εμπορεύματος, ο φορτωτής, ο μεταφορέας, ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο οδηγός και συνοδηγός του οχήματος και ο σύμβουλος ασφαλείας της επιχείρησης.

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ορίζονται οι ευθύνες και υποχρεώσεις των παραγόντων που εμπλέκονται στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, καθώς και το σύστημα επιβολής διοικητικών ποινών (περιγραφή ποινών, τρόπος και όργανα επιβολής ποινών, ύψος ποινών, κ.λ.π.) στους παράγοντες αυτούς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.