Νόμος 2503/97 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Λειτουργικά ζητήματα πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2085/1992 εφαρμόζονται αναλόγως και για τους τακτικούς υπαλλήλους των δήμων και κοινοτήτων και νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, η έδρα των οποίων βρίσκεται στις παραμεθόριες περιοχές, καθώς και για το προσωπικό των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας.

 

2. Δήμοι και κοινότητες οι οποίοι λειτουργούν στην περιφέρειά τους,κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εργοστάσια αφαλάτωσης δύναται να χρηματοδοτούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ανεξαρτήτως της σύστασης από αυτούς Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης. Το ποσό της επιχορήγησης διατίθεται από τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις ανάγκες της επιχείρησης.

 

3. Οι παράγραφοι 1 έως και 4 του άρθρου 17 του νόμου 2130/1993 επαναφέρονται σε ισχύ και η παράγραφος 3 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Το τέλος που οφείλεται με βάση τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων καταβάλλεται μετά από σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να υπερβούν τις τριάντα (30), η καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι χιλιάδων (20.000) δραχμών. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης και οι λοιπές σε αντίστοιχη ημερομηνία των επόμενων μηνών. Σε περίπτωση που το οφειλόμενο ποσό καταβληθεί ολόκληρο στην πρώτη δόση, η οφειλή μειώνεται κατά 10%.}

 

4. Η τελευταία πρόταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του νόμου 2130/1993, όπως αυτή επαναφέρεται σε ισχύ, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Χωρίς την καταβολή προστίμου και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.}

 

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 21 του άρθρου 7 του νόμου 2307/1995 επαναφέρονται σε ισχύ και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής τροποποιείται ως εξής:

 

{Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται μέσα σε 3 μήνες από την ισχύ του νόμου αυτού, μπορεί οι οφειλές από δημοτικά ή κοινοτικά τέλη, φόρους, δικαιώματα, εισφορές, καθώς και πρόστιμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες ή τα δημοτικά ταμεία,να ρυθμιστούν και να καταβληθούν σε 30 μηνιαίες δόσεις χωρίς καταβολή προστίμου και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.}

 

6. Οι πέντε πρώτοι στίχοι του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 21 του άρθρου 7 του νόμου 2307/1995, όπως αυτή επαναφέρεται σε ισχύ, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της σχετικής αίτησης και οι λοιπές σε αντίστοιχη ημερομηνία των επόμενων μηνών.}

 

7. Η αληθής έννοια της διάταξης της υποπερίπτωσης (δ) της περίπτωσης (ζ) της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του νόμου 2130/1993 είναι ότι από το τέλος ακίνητης περιουσίας απαλλάσσονται τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για το σταυλισμό ολιγάριθμων οικόσιτων ζώων για οικιακές ανάγκες του υπόχρεου.

 

8. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{(2) Για την άσκηση της αρμοδιότητας της περίπτωσης ι)ε' και για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων των περιπτώσεων β', ι)στ', ι)η', ι)θ', κ', κ)α', κ)β', κ)γ', και λ' της παραγράφου 1, η δήμος προβλέπει στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας τη συγκρότηση ειδικής υπηρεσίας με την ονομασία Δημοτική Αστυνομία. Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

 

(3) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δημόσιας Τάξης,Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, καθορίζονται οι αρμοδιότητες και ο τρόπος άσκησής τους, τα προσόντα, τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των οργάνων της Δημοτικής Αστυνομίας.}

 

9. Στο άρθρο 25 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) προστίθεται παράγραφος 2, η οποία έχει ως εξής:

 

{2. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας των οποίων καθορίζονται από την Α1Β/8577/1983 υγειονομική διάταξη, καθώς και η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων, που προβλέπονται από τους αναγκαστικούς νόμους 445/1937 και 446/1937 και των ψυχαγωγικών παιδιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου 2323/1995 χορηγείται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου. Για τον προέλεγχο,το συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του οπωσδήποτε ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης, την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης.

 

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζεται η διαδικασία που εφαρμόζεται για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στη δημοτική και κοινοτική αρχή για τη λήψη της απόφασης του οικείου συμβουλίου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.}

 

Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 του ανωτέρω άρθρου αναριθμούνται σε 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 και 15.

 

10. Για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας των οποίων καθορίζονται από υγειονομικές διατάξεις, θεάτρων, κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων, που προβλέπονται από τους αναγκαστικούς νόμους 445/1937 και 446/1937, καθώς και των αδειών λειτουργίας μουσικής σε δημόσια κέντρα,καταβάλλεται παράβολο υπέρ του οικείου δήμου ή κοινότητας, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το ανωτέρω θέμα καταργείται από τη δημοσίευση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.

 

11. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 106 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) παρατείνεται για δύο (2) ακόμη έτη.

 

12. Στο άρθρο 173 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 προστίθεται παράγραφος με αριθμό 6, η οποία έχει ως εξής:

 

{6. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι κοινοτήτων και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων που έχουν περισσότερα από ένα αξιώματα στην τοπική αυτοδιοίκηση έχουν δικαίωμα να εισπράττουν όλα τα έξοδα παραστάσεως μόνο από ένα αξίωμα και το μισό των εξόδων παραστάσεως από ένα ακόμη αξίωμα. Τα όργανα αυτά επιλέγουν τα έξοδα παραστάσεως που θα λαμβάνουν από κάθε αξίωμα με ταυτόσημη υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλονται και στους δύο φορείς.}

 

13. Το άρθρο 174 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του άρθρου 173 του παρόντος εφαρμόζονται και για τον αντιδήμαρχο δήμου που προέρχεται από συνένωση ανεξαρτήτως πληθυσμού.}

 

14. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 209 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 καταργούνται.

 

15. Στο άρθρο 214 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 προστίθεται παράγραφος με αριθμό 15, η οποία έχει ως εξής:

 

{15. Οι πρόεδροι των συμβουλίων περιοχής έχουν δικαίωμα να εισπράττουν έξοδα παραστάσεως που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ανάλογα με τα τακτικά έσοδα που πραγματοποιούν τα συμβούλια περιοχής και ειδικότερα τα έσοδα που προέρχονται: α) από τις ετήσιες υποχρεωτικές εισφορές των δήμων και των κοινοτήτων μελών τους και β) από τη χρηματοδότηση των συμβουλίων περιοχής από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.}

 

16. Στην παράγραφο 14 του άρθρου 25 του νόμου 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α/1989) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Όταν το ύψος των τελών ή εισφορών κλιμακώνεται, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα έκτασης ή κτίσματος ή άλλη μονάδα υπολογισμού, η διαφορά του συντελεστή μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το εικοσαπλάσιο της πρώτης.}

 

17. Επιτρέπεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας νέος καθορισμός των ορίων των δήμων και κοινοτήτων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζεται από τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1832/1989 (ΦΕΚ 54/Α/1989). Για την κίνηση της διαδικασίας νέου καθορισμού ορίων απαιτείται απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου του ενδιαφερόμενου οργανισμού, που υποβάλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Στην ανωτέρω απόφαση πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι ανακαθορισμού των ορίων και τα ακριβή σημεία τους.

 

Η επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1832/1989 συντίθεται από τους προϊσταμένους της διεύθυνσης ή τμήματος της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων του νομού ή της νομαρχίας και τους δημάρχους ή προέδρους κοινοτήτων των ενδιαφερόμενων δήμων και κοινοτήτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 25 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997).

 

18. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Η απόφαση μεταδημοτεύσεως παύει να ισχύει μετά παρέλευση τριών (3) μηνών από την ανακήρυξη των συνδυασμών, εφόσον αυτός που μεταδημότευσε δεν ανακηρυχθεί υποψήφιος.}

 

19. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 118 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Η απόφαση για την εκλογή του δημάρχου υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή ενός δημότη ασκεί τον έλεγχο της νομιμότητάς της και εκδίδει απόφαση δέκα (10) ημέρες το αργότερο αφότου την έλαβε.}

 

20. Στο άρθρο 180 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 προστίθεται παράγραφος με το αριθμό 3, η οποία έχει ως εξής:

 

{3. Για τις πράξεις της δημαρχιακής επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 176.}

 

21. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 207 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται στην έδρα του συνδέσμου, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή των αντιπροσώπων, ύστερα από πρόκληση του αντιπροσώπων, ύστερα από πρόκληση του αντιπροσώπου του δήμου ή της κοινότητας της έδρας του συνδέσμου. Αν υπάρχουν περισσότεροι αντιπρόσωποι του δήμου ή της κοινότητας της έδρας του συνδέσμου, το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του δημάρχου, εφόσον αυτός είναι αντιπρόσωπος, ή του δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου.}

 

22. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 277 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 προστίθενται τα εξής:

 

{και σε περίπτωση συστάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων μεταγραπτέο τίτλο στο υποθηκοφυλακείο.}

 

23. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 278 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον δύο είναι αιρετοί εκπρόσωποι του δήμου ή της κοινότητας, εκ των οποίων το ένα προέρχεται από τη μειοψηφία,ένας είναι εκπρόσωπος, των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζόμενους και ένας είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής.}

 

24. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 281 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να ενεργείται έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος της επιχειρήσεως από ελεγκτές του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου 2 ή από ορκωτούς ελεγκτές ή οικονομικούς επιθεωρητές (νόμος [Ν] 2343/1995), που ορίζονται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.}

 

25. Στο άρθρο 298 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 προστίθεται παράγραφος με αριθμό 8, η οποία έχει ως εξής:

 

{8. Στα αιρετά όργανα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού που είναι και υπάλληλοι του κράτους, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή υπάλληλοι φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 και έχουν περισσότερα από ένα αξιώματα στην τοπική αυτοδιοίκηση, χορηγείται ειδική άδεια μόνο για ένα αξίωμα. Τα όργανα αυτά επιλέγουν το αξίωμα για το οποίο επιθυμούν να λάβουν την άδεια.}

 

26. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1622/1986 (ΦΕΚ 92/Α/1986) η φράση και ύστερα από γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου διαγράφεται.

 

27. Τα βιβλία που τηρούνται από τους δήμους και τις κοινότητες τα οποία προβλέπονται από τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 542/1961 Περί των τηρητέων υπό των δήμων και κοινοτήτων βιβλίων και του τύπου αυτών (ΦΕΚ 136/Α/1961) πριν από τη χρήση τους αριθμούνται, μονογραφούνται και θεωρούνται από το δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας, αν δεν ορίζεται διαφορετικά με ειδική διάταξη νόμου.

 

Κατ' εξαίρεση, το γενικό μητρώο δημοτών (δημοτολόγιο) αριθμείται, μονογραφείται και θεωρείται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

 

28. Η παραίτηση των αιρετών οργάνων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης από τα αξιώματά τους υποβάλλεται γραπτώς στα όργανα τα οποία τα εξέλεξαν ή τα διόρισαν.

 

Η εκλογή ή ο ορισμός αντικαταστατών τους γίνεται για το απομένον χρονικό διάστημα της περιόδου για την οποία είχαν εκλεγεί οι παραιτηθέντες.

 

Σε κάθε περίπτωση η παραίτηση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή μετά την παρέλευση μηνός από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στο πρωτόκολλο της οικείας υπηρεσίας.

 

Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά τον τρόπο υποβολής και αποδοχής παραιτήσεων, καθώς και αντικατάστασης των παραιτουμένων, εξακολουθούν να ισχύουν.

 

29. Α'. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 237 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν να συνομολογούν δάνεια με το κράτος, με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας ή του εξωτερικού και με κάθε είδος δημόσιους οργανισμούς και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την πραγματοποίηση, αποκλειστικώς, σκοπών που ανήκουν στην αρμοδιότητά τους.

 

3. Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί το δάνειο για σκοπό άλλον από εκείνον για τον οποίο συνομολογήθηκε. Επιτρέπεται εξαιρετικά να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλου έργου, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών του. Αν ο σκοπός αυτός ματαιωθεί το δάνειο επιστρέφεται στο δανειστή.}

 

Β'. Προστίθενται, μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 237 του προεδρικού διατάγματος 410/1995, παράγραφοι 4, 5, 6, 7 και 8 ως εξής:

 

{4. Για τη συνομολόγηση δανείου ποσού άνω των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών, η σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών του. Το ανωτέρω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

5. Η εξυπηρέτηση του δανείου δεν επιτρέπεται να γίνεται από έσοδα που προέρχονται από εξειδικευμένες επιχορηγήσεις ή από τα ανταποδοτικά τέλη ή από το τμήμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, που προορίζονται για επενδυτικές δραστηριότητες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ). Επιτρέπεται η λήψη δανείου με εκχώρηση εσόδων για την ασφάλειά του από ανταποδοτικά τέλη με την προϋπόθεση ότι το δάνειο συνάπτεται για την εξυπηρέτηση της αντίστοιχης υπηρεσίας χάριν της οποίας επιβάλλονται τα ανταποδοτικά τέλη.

 

Επίσης επιτρέπεται η λήψη δανείου με ασφάλεια την εκχώρηση εσόδων από εξειδικευμένες επιχορηγήσεις ή από το τμήμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που προορίζονται για επενδυτικές δραστηριότητες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ), υπό την προϋπόθεση ότι το δάνειο συνάπτεται για την εξυπηρέτηση ή εκτέλεση συγκεκριμένων έργων ή προμηθειών, που προβλέπονται από τη ΣΑΤΑ ή την εξειδικευμένη επιχορήγηση.

 

Στους πιο πάνω περιορισμούς δεν περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έσοδα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που προέρχονται από τους Συνδέσμους, στους οποίους ανήκουν.

 

6. Απαραίτητο στοιχείο για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, με εξαίρεση τα δάνεια που συνομολογούνται με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αποτελεί η πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας από την οποία προκύπτει η νομιμότητα της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Η πράξη του Γενικού Γραμματέα πρέπει να μνημονεύεται στη δανειακή σύμβαση.

 

7. Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου παρέχονται μόνο για δάνεια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που συνομολογούνται με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της αλλοδαπής και σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του νόμου [Ν] 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α/1995).

 

8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 238 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 καταργείται.}

 

Γ'. Η παράγραφος 4 του άρθρου 237 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 λαμβάνει αριθμό 9 και τροποποιείται ως εξής:

 

{9. Όποιοι παραβαίνουν τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 και 6 διώκονται για παράβαση του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα και παραλλήλως ευθύνονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 183.}

 

30. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 24 του νόμου 2130/1993 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Δήμοι που έχουν τη δική τους ταμειακή υπηρεσία μπορούν να εξαιρεθούν από την υποχρεωτική συν-είσπραξη του τέλους ακίνητης περιουσίας από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.