Νόμος 2601/98 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Θέματα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε) Εξήντα τοις εκατό (60%) για ακαθάριστες αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών από την προσφορά ανεξαρτήτων υπηρεσιών σε οργανωμένα γραφεία με τη χρησιμοποίηση της υποδοχής και της οργάνωσης των γραφείων του εργοδότη και για την ενέργεια πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών σχετικών με αυτά τα έργα.}

 

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 01-01-1997 και μετά, καθώς και για τις υποθέσεις που δεν έχουν περαιωθεί οριστικά μέχρι το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος και εκκρεμούν στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες.

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 66 του νόμου 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να καθορίζονται οι ελεγκτικές επαληθεύσεις που πρέπει να διενεργούνται και οι αρχές, οι κανόνες, τα στοιχεία, τα κριτήρια και γενικά ο τρόπος και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται, κατά τον έλεγχο των δηλώσεων που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, για ορισμένες ή και όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων, ανάλογα και με την προέλευση και το ύψος αυτών, καθώς και ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από τον έλεγχο αυτόν. Σε δηλώσεις που ελέγχονται σύμφωνα με τις αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου αλλά δεν επέρχεται επίλυση της φορολογικής διαφοράς, μπορεί με τις αποφάσεις αυτές να ορίζεται η διενέργεια πρόσθετων ελεγκτικών επαληθεύσεων. Για τις δηλώσεις αυτές εκδίδονται και κοινοποιούνται τα σχετικά φύλλα ελέγχου ή οι πράξεις και ακολουθείται η οριζόμενη από τις οικείες φορολογικές διατάξεις διαδικασία. Με τις ίδιες αποφάσεις μπορεί να καθορίζεται ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογικών διαφορών που προκύπτουν και από τον έλεγχο δηλώσεων που δεν εμπίπτουν στον τρόπο ελέγχου των αποφάσεων αυτών και να ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται στις περιπτώσεις αυτές.}

 

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 66 του νόμου 2238/1994 ισχύουν ανάλογα και για τις λοιπές φορολογίες.

 

5. Στο άρθρο 70 του νόμου 2238/1994 προστίθεται παράγραφος 10, που έχει ως εξής:

 

{10. Σε διοικητική επίλυση της διαφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 6, περιορίζεται στο μισό (1/2) το ποσοστό προσαύξησης κατά 100% ή 50% ή 40% ή 20% ανάλογα με την περίπτωση, του συντελεστή καθαρού κέρδους ή καθαρού εισοδήματος ή καθαρών αμοιβών, που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 του άρθρου 32, 2 και 4 του άρθρου 34, 3 του άρθρου 41, 5 του άρθρου 49 και 4 του άρθρου 50. Οι κατά περίπτωση διατάξεις που ορίζουν ότι επί εξωλογιστικού προσδιορισμού εφαρμόζεται ο συντελεστής που προκύπτει από το λογιστικό προσδιορισμό, εφόσον αυτός είναι μεγαλύτερος από το συντελεστή που προβλέπεται για το οικείο επάγγελμα, ισχύουν ανάλογα και κατά την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου.}

 

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 71 του νόμου 2238/1994 προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Στο δικαστικό συμβιβασμό δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις νέο εδάφιο, που έχει ως εξής:}

 

7. Στο κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία Ίδρυμα Ανδρέα Γεωργίου Παπανδρέου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 παράγραφος 1 και 12 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1610/1986 (ΦΕΚ 89/Α/1986) που αναφέρονται στην έγκριση σύστασης ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα Ερευνών Προϊστορικής και Κλασικής Τέχνης και κύρωση του οργανισμού αυτού, εκτός της διάταξης που αναφέρεται στην απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου.

 

8. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2520/1997 (ΦΕΚ 173/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ως αγρότες θεωρούνται οι ασχολούμενοι με τη γεωργία, κτηνοτροφία, πτηνοτροφία, μελισσοκομία, σηροτροφία, αλιεία και δασοπονία. Επίσης και όσοι από αυτούς ασχολούνται συμπληρωματικά και με τον αγροτουρισμό, αγροτοβιομηχανία, παραδοσιακή βιοτεχνία και προστασία του φυσικού χώρου, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται στα όρια της αγροτικής εκμετάλλευσης και στα πλαίσια εγκεκριμένου προγράμματος του Υπουργείου Γεωργίας.}

 

9. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου 2520/1997 εφαρμόζονται στις υποθέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την 01-10-1997.

 

10. Το πέμπτο, έκτο και έβδομο εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 2520/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα επιτόκια των μακροπρόθεσμων δανείων που χορηγούνται στους νέους αγρότες για την αγορά γης είναι τα ίδια με τα επιτόκια που ισχύουν κάθε φορά στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την αγορά πρώτης κατοικίας από τους δημόσιους υπαλλήλους και επιδοτούνται για μεν τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές κατά 80% για δε τις λοιπές περιοχές κατά 60%.}

 

11. Από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου 2520/1997 διαγράφεται η φράση του 6ου και 7ου στίχου σε άλλους τομείς της οικονομίας.

 

12. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του νόμου 2520/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται για τους νέους αγρότες των υπόλοιπων περιοχών με βάση τις προωθούμενες κάθε φορά καλλιέργειες.}

 

13. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του νόμου 2520/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του νόμου [Ν] 2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α/1997).

 

14. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του νόμου [Ν] 2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α/1997) ισχύουν από 01-01-1998.

 

15. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/1995) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Όταν σε εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους προβλέπεται πρακτική εξάσκηση εκτός ωραρίου εργασία, δύναται να ορίζεται σχετική αποζημίωση των εκπαιδευόμενων με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών.}

 

16. Στην ενότητα Β' της κατηγορίας ΙΙΙ (προσωπικό εκπαίδευσης) του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2343/1995, προστίθεται παράγραφος 5, που έχει ως εξής:

 

{5. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών ορίζεται ο υπεύθυνος του προγράμματος, καθώς επίσης και βοηθοί υλοποίησης προγραμμάτων οι οποίοι μπορεί να είναι υπάλληλοι της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών ή του Υπουργείου Οικονομικών και οι οποίοι συνεπικουρούν τον υπεύθυνο του προγράμματος για την υλοποίηση του έργου της Σχολής. Για τα εκπαιδευτικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πόρους ορίζεται αμοιβή, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής, για τον υπεύθυνο του προγράμματος και για τους βοηθούς υλοποίησης των προγραμμάτων, εφόσον για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού έργου απαιτείται εργασία πέρα του ωραρίου της υπηρεσίας.}

 

17. Το διδακτικό προσωπικό της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών διακρίνεται σε κύριο και επικουρικό. Η ανάθεση καθηκόντων κύριου ή επικουρικού διδακτικού προσωπικού γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών, ύστερα από σχετική έγκριση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγεται το προσωπικό αυτό, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις.

 

18. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1567/1985 (ΦΕΚ 171/Α/1985) και του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 1798/1988 (ΦΕΚ 166/Α/1988) εφαρμόζονται και για τη διάθεση αυτοκινήτων στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος , τα οποία περιέρχονται κατά τις διατάξεις αυτές στην κυριότητα του Δημοσίου.

 

19. Στο άρθρο 15 του νόμου [Ν] 1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α/1986) προστίθεται παράγραφος 5)α, που έχει ως εξής:

 

{5. α. Η φορολογητέα αξία μειώνεται σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τμήματος, εφόσον μετά την πραγματοποίηση των φορολογητέων πράξεων διαπιστώνεται ότι η απαίτηση κατέστη οριστικά ανεπίδεκτη εισπράξεων, λόγω θέσεως επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και 46A του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1991). Η μείωση της φορολογητέας βάσης ενεργείται μετά την έκδοση της απόφασης του εφετείου της έδρας της επιχείρησης, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του πιο πάνω αναφερόμενου άρθρου 46. Για την έγκριση της μείωσης απαιτείται απόφαση του αρμόδιου προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας , η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης και την προσκόμιση των απαραίτητων στοιχείων, από τα οποία προκύπτει το σύνολο της ανείσπρακτης απαίτησης, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών μετά την έκδοση της απόφασης του εφετείου. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας που αναλογεί στην κατά τα ανωτέρω μείωση της φορολογητέας βάσης έχει καταβληθεί από τον υπόχρεο, συμψηφίζεται κατά τη φορολογική περίοδο, κατά την οποία εκδόθηκε η απόφαση του προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας. Στην περίπτωση, κατά την οποία ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας που αναλογεί στην κατά τα ανωτέρω μείωση της φορολογητέας αξίας δεν έχει καταβληθεί από τον υπόχρεο δεν καταβάλλεται, ως μη οφειλόμενος στη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο, κατά την οποία οφειλόταν. Τυχόν πράξεις επιβολής φόρου ή προστίμων που έχουν εκδοθεί μέχρι την έκδοση της απόφασης του προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ακυρώνονται. Επιχειρήσεις που εντάσσονται στις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου λόγω μη είσπραξης απαιτήσεων από επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τεθεί σε ειδική εκκαθάριση μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, μπορούν να ζητήσουν τη μείωση της φορολογητέας βάσης, με αίτησή τους στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Τυχόν πράξεις προσδιορισμού του φόρου ή πράξεις επιβολής προστίμων, κατά το μέρος που δικαιώνονται με τη διαδικασία της παραγράφου αυτής, ακυρώνονται, εφόσον δεν έχουν επικυρωθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, έστω και αν κατέστησαν με οποιονδήποτε τρόπο οριστικές.}

 

20. Υποκείμενα στο φόρο προστιθέμενης αξίας πρόσωπα, με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1642/1986, εγκαταστημένα στις περιοχές που εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, που πραγματοποιούν θαλάσσιες μεταφορές, δεν υποχρεούνται να αποδώσουν τη διαφορά του φόρου που προκύπτει μεταξύ μειωμένου και ακέραιου συντελεστή Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς από 17-01-1991 μέχρι 30-06-1996, εφόσον κατά το χρονικό αυτό διάστημα εισέπραξαν και απέδωσαν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας με μειωμένο συντελεστή. Πράξεις επιβολής φόρου προστιθέμενης αξίας και προστίμων, που έχουν εκδοθεί για την ανωτέρω αιτία και αφορούν την χρονική αυτή περίοδο, εφόσον δεν έχουν καταστεί με οποιονδήποτε τρόπο οριστικές, παύουν να ισχύουν. Τυχόν βεβαιωθέντα ποσά, λόγω άσκησης ενδίκων μέσων, καταβληθέντα ή όχι, εκπίπτουν με έκδοση ατομικού φύλλου έκπτωσης και διαγράφονται ή επιστρέφονται κατά περίπτωση, εφόσον το προς επιστροφή δικαίωμα δεν έχει παραγραφεί.

 

21. Οι ενώσεις των ράδιο - ταξί που υπόκεινται στο φόρο προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1642/1986, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα μέλη τους έναντι συνδρομής, δεν υποχρεούνται να αποδώσουν το φόρο προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν μέχρι 31-12-1997, εφόσον αυτός αποδεδειγμένα δεν εισπράχθηκε από τα μέλη τους. Πράξεις επιβολής φόρου προστιθέμενης αξίας, προστίμων κ.λ.π. που αφορούν τις παραπάνω υπηρεσίες και έχουν εκδοθεί για την ανωτέρω χρονική περίοδο παύουν να ισχύουν. Ποσά που τυχόν έχουν βεβαιωθεί διαγράφονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 22 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000).

 

22. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997) καταργούνται.

 

23. α) Η ισχύς της διάταξης του άρθρου 30 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997), με την οποία ορίζεται μειωμένος συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 28.000 δραχμές στο χιλιόλιτρο για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, που λήγει στις 28-02-1998, παρατείνεται μέχρι 26-04-1998.

 

β) Το παρόν άρθρο αρχίζει να ισχύει από 01-03-1998.

 

24. Όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες των εγκεκριμένων προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 1994 - 1999 και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκτέλεση των προβλεπόμενων σε αυτά δράσεων θεωρούνται Δημόσιες Επενδύσεις και νόμιμα οι πραγματοποιούμενες δαπάνες τους βαρύνουν, από 01-01-1998, τον ειδικό προϋπολογισμό των Δημόσιων Επενδύσεων του Κράτους.

 

25. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται, σε έκτακτες περιπτώσεις, να ανατίθεται σε υπαλλήλους του Δημοσιονομικού κλάδου του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κατηγορίας η διενέργεια έκτακτου δημοσιονομικού ελέγχου των φορέων της περίπτωσης δ' του άρθρου 3 του νόμου 2362/1995. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το περιεχόμενο και η έκταση του ελέγχου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 25 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 39 του νόμου 2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α/1998).

 

26. α) Η αληθής έννοια της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997) είναι ότι ο προβλεπόμενος από αυτήν τρόπος χρηματοδότησης των δήμων και κοινοτήτων δεν αφορά συνεχιζόμενα έργα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είχαν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέχρι 31-12-1997 και για το συνολικό ύψος του Προϋπολογισμού τους.

 

β) Στις απαγορευτικές διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου δεν περιλαμβάνονται τα έργα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι ενταγμένα ή θα ενταχθούν σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

27. α) Στις περιφέρειες, τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, τα νομαρχιακά διαμερίσματα και τις ενιαίες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης:

 

i) είκοσι έξι (26) του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, ανά δύο (2) θέσεις σε κάθε περιφέρεια,

 

ii) δεκατρείς (13) του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φυσικών, ανά μία (1) θέση σε κάθε περιφέρεια,

 

iii) εκατόν δεκατέσσερις (114) του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών, ανά δύο (2) θέσεις σε κάθε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, νομαρχιακό διαμέρισμα και ενιαία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση.

 

Για όλες τις ανωτέρω θέσεις απαιτείται ειδίκευση στην Περιβαλλοντολογία.

 

β) Προσόντα διορισμού για τους κλάδους της προηγούμενης παραγράφου είναι τα προβλεπόμενα από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 194/1988, όπως ισχύει και ειδίκευση σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, που αποδεικνύεται με:

 

i) διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής ή

 

ii) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.

 

28. Στους μόνιμους κατοίκους ορεινών οικισμών οι οποίοι έχουν κηρυχθεί, σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις, ως παραδοσιακοί οικισμοί που χρίζουν ειδικής προστασίας και έχουν επιβληθεί ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης χορηγείται με αίτηση τους χαμηλότοκο δάνειο από την Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος για την ανέγερση πρώτης κατοικίας στον οικισμό που διαμένουν και για το κόστος κατασκευής μέχρι 20.000.000 δραχμές.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζονται οι παραπάνω οικισμοί, το ποσοστό επιδότησης τόκου στο χορηγούμενο δάνειο, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του δανείου, η διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού κατασκευής του κτιρίου από αρμόδια δημόσια υπηρεσία,καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε χρόνο το ετησίως διαθέσιμο ποσό για την κάλυψη της παραπάνω δαπάνης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.