Νόμος 2640/98 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Οργάνωση - Λειτουργία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ). Τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια ανήκουν στη δευτεροβάθμια - μεταγυμνασιακή εκπαίδευση. Σε αυτό εισάγονται, χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής.

 

2. Οι σπουδές στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια διαρκούν έως και τρία (3) έτη και οργανώνονται σε δύο κύκλους, Α' και Β' οι οποίοι περιλαμβάνουν επί μέρους τομείς και ειδικότητες.

 

3. Ο Α' κύκλος σπουδών διαρκεί δύο (2) έτη, ενώ μπορεί να είναι και εσπερινής φοίτησης, διάρκειας ενός επιπλέον εξαμήνου. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να επιμηκύνεται ο χρόνος φοίτησης έως και κατά ένα έτος επιπλέον, ανεξάρτητα από τη λειτουργία του Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ως ημερήσιου ή εσπερινού σε περίπτωση που εφαρμόζονται προγράμματα μαθητείας. Ο Β' κύκλος σπουδών διαρκεί 1 έτος και ειδικό στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια εσπερινής φοίτησης ένα εξάμηνο επιπλέον.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 23)β του άρθρου 6 του νόμου 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α/2002).

 

4. Στους μαθητές μετά την αποφοίτησή τους από τον Α' κύκλο σπουδών χορηγείται κατόπιν εξετάσεων, πτυχίο επιπέδου 2 του άρθρου 6 παράγραφος 1 περίπτωση β' του νόμου 2009/1992. Οι εξετάσεις διενεργούνται εντός του σχολείου σε όλα τα μαθήματα που διδάχτηκαν. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ορισμένα βασικά μαθήματα κάθε ειδικότητας, στα οποία οι εξετάσεις γίνονται με κοινά θέματα σε νομαρχιακό επίπεδο.

 

Οι πτυχιούχοι του κύκλου αυτού έχουν τις εξής δυνατότητες.

 

α) Να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

β) Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Β' κύκλο σπουδών των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων αντίστοιχης ειδικότητας.

γ) Να εγγράφονται στη Β' τάξη του Ενιαίου λυκείου.

 

5. Στους μαθητές μετά την αποφοίτησή τους από το Β' κύκλο σπουδών χορηγείται, κατόπιν εξετάσεων, πτυχίο επιπέδου 3 του άρθρου 6 παράγραφος 1 περίπτωση γ' του νόμου 2009/1992. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα μαθήματα κάθε ειδικότητας, στα οποία οι εξετάσεις γίνονται με κοινά θέματα σε πανελλαδικό επίπεδο.

 

Οι απόφοιτοι του κύκλου αυτού έχουν τις εξής δυνατότητες.

 

α) Να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

β) Να εγγράφονται κατά προτεραιότητα σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε αντίστοιχες με το πτυχίο τους ειδικότητες για την απόκτηση του κατά το άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση δ' του νόμου 2009/1992 διπλώματος μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 37 του άρθρου 14 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/2000).

 

6. Οι κάτοχοι πτυχίου Β' κύκλου Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο πρώτο εαρινό εξάμηνο σπουδών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος αντίστοιχης ειδικότητας με το πτυχίο τους, σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

i) Έχουν μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 10 στα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του παρόντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ii) Έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και προετοιμασίας σε Τμήμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος συναφούς ειδικότητας με τον τομέα σπουδών του Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου αποφοίτησής τους.

 

Οι υποψήφιοι για παρακολούθηση του προγράμματος αυτού επιλέγονται από αξιολογικό πίνακα με κριτήριο κατάταξης το μέσο όρο βαθμολογίας στα προαναφερθέντα μαθήματα και σε αριθμό που καθορίζεται από το οικείο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από εκείνον του ποσοστού εισαγομένων που έχει καθορισθεί με την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Οι υποψήφιοι εγγράφονται στο οικείο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, εφόσον επιτύχουν στις εξετάσεις που διενεργούνται από το ίδιο μετά το πέρας του ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης και προετοιμασίας και κατά τη σειρά επιτυχίας τους. Με τον εσωτερικό κανονισμό κάθε Ιδρύματος, που εκδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις, καθορίζονται τα διδασκόμενα μαθήματα του ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης και προετοιμασίας, οι προϋποθέσεις επιτυχούς φοίτησης των κατόχων πτυχίου Β' κύκλου σπουδών Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων σε αυτό, η διαδικασία εξετάσεων και εγγραφής τους στο οικείο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα μετά το πέρας του ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης, καθώς επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικό με τα παραπάνω θέματα.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την πρόσβαση των πτυχιούχων του Β' κύκλου στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 37 του άρθρου 14 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/2000) και με την παράγραφο 9)δ του άρθρου 1 του νόμου 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α/2001).

 

7. Οι μαθητές των Ενιαίων Λυκείων που δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές σε αυτά μπορούν να εγγραφούν στο Α' έτος του Α' κύκλου σπουδών των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α/2001).

 

8. Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους τριάντα (30). Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να μειώνεται ο αριθμός των μαθητών των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων κατά τμήμα τάξης.

 

9. Στους μαθητές των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων μπορεί να χορηγούνται κρατικές υποτροφίες.

 

10. Η διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985) εφαρμόζεται και στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.