Νόμος 2671/98 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Μεταφορά προσωπικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος σε άλλους φορείς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, τακτικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος που πλεονάζει, μεταφέρεται, με την ίδια σχέση εργασίας, σε υπηρεσίες υπουργείων, περιλαμβανομένων και των αυτοτελών ή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή αρχών, περιφερειών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και λοιπών φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγεται και το προσωπικό που τοποθετήθηκε ή μετατάχθηκε στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 20 του νόμου 2414/1996, 23, 25 και 26 του νόμου 2190/1994, 2 και επόμενα του νόμου [Ν] 1648/1986 και των, σε εκτέλεση και εφαρμογή των διατάξεων αυτών, εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων.

 

2. Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, ύστερα από έγκριση της τριμελούς επιτροπής εγκρίσεως προσλήψεων (πράξη υπουργικού συμβουλίου και άρθρο 1 παράγραφος 51 του νόμου 2412/1996 (ΦΕΚ 123/Α/1996)), καθορίζονται οι φορείς από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και οι ανάγκες τους, σε αριθμό προσωπικού κατά κλάδο ή ειδικότητα και κατά περιοχή νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή διαμερίσματος ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, στους οποίους μπορεί να μεταφερθεί πλεονάζον προσωπικό από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

 

3. Μετά τον καθορισμό των προς κάλυψη θέσεων, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος καλεί το προσωπικό που επιθυμεί να μεταταγεί στους φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου να υποβάλλει σχετική αίτηση. Η αποδοχή ή μη της αίτησης γίνεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

 

4. Σε περίπτωση που συνεχίζει να υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, αυτό καθορίζεται κατά κλάδο και ειδικότητα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του Οργανισμού και τις ειδικότερες απαιτήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου εξυγίανσης του Οργανισμού.

 

Βάσει της απόφασης αυτής, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος καλεί το πλεονάζον προσωπικό να δηλώσει εγγράφως, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από της επόμενης ημέρας της παραπάνω κλήσεως, μέχρι πέντε (5) προτιμήσεις κλάδων ή ειδικοτήτων του αυτού ή διαφορετικών φορέων, στους οποίους επιθυμεί να μεταφερθεί. Επί τη βάσει της παραπάνω δηλώσεως, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος συντάσσει σχετική κατάσταση, την οποία αποστέλλει, μαζί με τις υποβληθείσες δηλώσεις και τους αντίστοιχους υπηρεσιακούς φακέλους, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης), το οποίο και καταρτίζει τις σχετικές αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη τις δηλωθείσες προτιμήσεις. Αν για την ίδια θέση συντρέξουν προτιμήσεις περισσότερων υποψηφίων προς μεταφορά, σε σχέση με τις υπάρχουσες προς κάλυψη θέσεις, η επιλογή γίνεται με τα ακόλουθα κριτήρια:

 

α) Το βαθμό ή τον αξιολογικό χαρακτηρισμό, όπως προκύπτει από τις εκθέσεις αξιολόγησης των τριών τελευταίων ετών, εφόσον υπάρχουν εκθέσεις αξιολόγησης για όλους του συγκρινόμενους προς μεταφορά, προηγουμένων των εχόντων υψηλότερους βαθμολογικούς ή αξιολογικούς χαρακτηρισμούς.

 

β) Την οικογενειακή κατάσταση των υπό μεταφορά, προτιμώμενων των εγγάμων με περισσότερα τέκνα, των διαζευγμένων ή εν χηρεία τελούντων με περισσότερα τέκνα ή των εγγάμων χωρίς τέκνα έναντι των αγάμων.

 

γ) Τον ανώτερο τίτλο σπουδών ή βαθμό τίτλου σπουδών, αν τα υπό στοιχεία α' και β' κριτήρια συντρέχουν σε περισσότερους υπαλλήλους.

 

Πλεονάζον προσωπικό, το οποίο δεν μπορεί να διατεθεί, σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησής του, ή δεν δήλωσε καμία προτίμηση, μεταφέρεται υποχρεωτικά εντός των γεωγραφικών ορίων του νομού ή των ομόρων νομών, στους οποίους ήδη υπηρετεί, στους φορείς που προσδιορίζονται με την απόφαση της παρούσας παραγράφου, εφόσον οι ανάγκες τους, όπως καθορίζονται στην ανωτέρω απόφαση, δεν έχουν καλυφθεί και κατά τη σειρά με την οποία οι φορείς αυτοί αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση, σε συνδυασμό, όπου συντρέχει περίπτωση, με τα κριτήρια της αυτής παραγράφου.

 

5. Η μεταφορά του προσωπικού ενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού σε κενές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας αντίστοιχης ή παρεμφερούς με εκείνη που το μεταφερόμενο προσωπικό είχε στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος ή άλλης ειδικότητας για την οποία έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, η μεταφορά γίνεται σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την πράξη μεταφοράς. Ο τυχόν, μετά τη γενόμενη μεταφορά, κενούμενες για οποιονδήποτε λόγο, οργανικές θέσεις του φορέα στον οποίο μεταφέρθηκε, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, προσωπικό, δεσμεύονται, παραμένουν κενές και δεν πληρούνται μέχρι την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου και κατάργηση αυτοδικαίως της προσωποπαγούς θέσης που κατέχει.

 

6. Η, κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, μεταφορά είναι υποχρεωτική για το πλεονάζον προσωπικό, χωρίς δικαιώματα αποζημίωσης για την αιτία αυτή. Το προσωπικό που μεταφέρεται υποχρεούται να εμφανισθεί για ανάληψη καθηκόντων στην οικεία υπηρεσία του νέου φορέα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης σε αυτό της οικείας πράξης μεταφοράς, οπότε συντάσσεται σχετικό πρακτικό εμφάνισης. Η βεβαίωση μη εμφάνισης αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης απόλυσης, για την οποία καταβάλλεται από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος η προβλεπόμενη νόμιμη αποζημίωση. Για την αυτοδίκαιη απόλυση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου του φορέα στον οποίο μεταφέρθηκε.

 

7. Οι μεταφερόμενοι σε φορείς, που από τον οργανισμό τους προβλέπεται διαβάθμιση των θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχουν δυνατότητα βαθμολογικής κατάταξης, ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας τους που έχει διανυθεί στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

 

8. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία για θέματα υπηρεσιακής του κατάστασης.

 

9. Οι αποδοχές του προσωπικού, που μεταφέρεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ρυθμίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του νόμου 2515/1997.

 

10. Το μεταφερόμενο προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται στα ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης του φορέα από τον οποίο μεταφέρεται.

 

11. Δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, το οποίο σύμφωνα με τις ισχύουσες γι' αυτό διατάξεις αποχωρεί υποχρεωτικώς από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος ή θεμελιώνει δικαίωμα συντάξεως έως την 31-12-2002.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.