Νόμος 2702/99 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Παράταση ισχύος αδειών εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρου και βιομηχανικών ορυκτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ισχύς των αδειών εκμετάλλευσης των λατομείων μαρμάρου, που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 433/1970 (ΦΕΚ 32/Α/1970), καθώς και των λατομείων μαρμάρου και βιομηχανικών ορυκτών, που έχουν εκδοθεί κατ 'εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 669/1977 (ΦΕΚ 241/Α/1977), μπορεί να παραταθεί μέχρι να συμπληρωθούν σαράντα (40) έτη από την έκδοση των αδειών εφόσον:

 

α. κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης οι εκμεταλλευτές των λατομείων είναι ιδιοκτήτες ή έχουν το δικαίωμα εκμετάλλευσης του λατομείου με ισχύουσα σύμβαση μίσθωσης,

 

β. δεν συντρέχουν οι απαγορευτικοί λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 10 του νόμου 1428/1984, όπως τροποποιείται με το άρθρο 10 του νόμου 2115/1993 και έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις έγκρισης τεχνικής μελέτης, περιβαλλοντικών όρων και επέμβασης σε δασικές εκτάσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 του νόμου 1428/1984, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του νόμου 2115/1993,

 

γ. δεν έχει παύσει η ισχύς τους από άλλο λόγο εκτός από την εξάντληση της χρονικής διάρκειας τους, και

 

δ. υποβληθεί σχετικό αίτημα των εκμεταλλευτών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δυο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.

 

2. Η παράταση της ισχύος των αδειών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο, μετά από υποβολή αντίστοιχου αιτήματος:

 

α) Οι άδειες των οποίων η διάρκεια ήταν είκοσι πέντε (25) έτη παρατείνονται μια φορά κατά 15 έτη.

β) Οι άδειες των οποίων η διάρκεια ήταν είκοσι πέντε (25) έτη παρατείνονται δυο φορές.

 

Την πρώτη φορά κατά 15 έτη και τη δεύτερη φορά κατά το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι να συμπληρωθούν σαράντα (40) έτη από την έκδοση της αρχικής άδειας.

 

3. Αν η ισχύς των αδειών εκμετάλλευσης δεν έχει λήξει, εφαρμόζεται η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του νόμου 669/1977. Για όσες περιπτώσεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του νόμου 669/1977 παρέχεται αποκλειστική προθεσμία δυο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, προκειμένου να υποβληθεί αίτηση παράτασης στον αρμόδιο νομάρχη.

 

4. Οι αρμόδιες για την έρευνα της συνδρομής των απαγορευτικών λόγων υπηρεσίες, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 1428/1984 γνωμοδοτούν σε όλες τις περιπτώσεις υποβολής αιτήματος για παράταση άδειας εκμετάλλευσης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή σε αυτές εγγράφου ερωτήματος του νομάρχη, διαφορετικά θεωρείται ότι γνωμοδότησαν θετικά, ο δε νομάρχης διαβιβάζει το σχετικό φάκελλο στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 

Δεν απαιτείται έρευνα των απαγορευτικών λόγων, εάν αυτή έχει διενεργηθεί κατά το στάδιο της παράτασης της σύμβασης μίσθωσης και δεν έχει παρέλθει από τότε διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ετών.

 

Μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την υποβολή της αίτησης εκδίδεται απόφαση παράτασης ή απορρίπτεται η αίτηση με αιτιολογημένη απόφαση.

 

Μέχρι την έκδοση της απόφασης, η εκμετάλλευση των λατομείων συνεχίζεται. Τα άρθρα 11 και 15 του νόμου 1428/1984 εφαρμόζονται αναλόγως.

 

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του νόμου 669/1977 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{3. Στις περιπτώσεις μίσθωσης ή εισφοράς του δικαιώματος εκμετάλλευσης βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων, η δεκαπενταετία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να παραταθεί με μονομερή δήλωση, που γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, του μισθωτή ή εκείνου προς το οποίο έχει γίνει η εισφορά του δικαιώματος εκμετάλλευσης, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες της σύμβασης που παρατείνεται, μέχρι να συμπληρωθούν σαράντα (40) έτη από τη συνομολόγηση της αρχικής σύμβασης εφόσον:

 

α) Υπάρχει σε ισχύ απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

 

β) Δεν συντρέχουν οι απαγορευτικοί λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 10 του νόμου 1428/1984, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 2115/1993 και έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις έγκρισης τεχνικής μελέτης, περιβαλλοντικών όρων και επέμβασης σε δασικές εκτάσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 του νόμου 1428/1984, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του νόμου 2115/1993.

 

γ) Οι εκμεταλλευτές έκαναν επενδύσεις και πέτυχαν παραγωγή και πωλήσεις ανάλογες προς τη σπουδαιότητα του λατομείου.

 

Για τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου, η οποία επισυνάπτεται στη μονομερή δήλωση παρατάσεως. Κατά τη διαδικασία που προηγείται της έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης καλείται να διατυπώσει τις απόψεις του και ο ιδιοκτήτης του λατομείου.

 

Η παράταση της σύμβασης γίνεται δυο φορές με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασία. την πρώτη φορά κατά 15 έτη και τη δεύτερη φορά κατά το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι να συμπληρωθούν σαράντα (40) έτη από τη συνομολόγηση της αρχικής σύμβασης.

 

Συμβάσεις οι οποίες έχουν ήδη παραταθεί και ισχύουν, μπορούν να παραταθούν μια φορά ακόμη για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι να συμπληρωθούν σαράντα (40) έτη από τη συνομολόγηση της αρχικής σύμβασης.

 

Επί των ανωτέρω παρατάσεων το μίσθωμα καθορίζεται, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20 του νόμου 669/1977 και του άρθρου 29 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4029/1959 (ΦΕΚ 250/Α/1959), με συμφωνία των ενδιαφερόμενων μερών και σε περίπτωση διαφωνίας από το αρμόδιο κατά τόπο Μονομελές Πρωτοδικείο με τη διαδικασία των άρθρων 647 - 662 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

6. Η ισχύς των ως άνω συμβάσεων παρατείνεται με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου 669/1977 μέχρι συμπληρώσεως σαράντα (40) ετών από την αρχική σύμβαση μίσθωσης ή από την τελευταία πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου ανανέωσή της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.