Νόμος 2833/00 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την Πολιτιστική Ολυμπιάδα και την εκτέλεση σχετικών αρχαιολογικών και άλλων έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 81 του νόμου [Ν] 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/1991) αντικαθίσταται ο αριθμός 880 με τον αριθμό 1390. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραπάνω παραγράφου προστίθεται νέο εδάφιο:

 

{Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) ισχύουν και για το προσωπικό των ανωτέρω έργων, το οποίο μπορεί να προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους, δυνάμενη να ανανεώνεται ή να παρατείνεται μέχρι το τέλος του έργου. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για το προσωπικό που απασχολείται σε έργα ή δραστηριότητες ή προγράμματα που σχετίζονται αποκλειστικά με την προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων 2004.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 27 του άρθρου 19 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001).

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 679/1977 (ΦΕΚ 245/Α/1977), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση από την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του νόμου 2308/1995 (ΦΕΚ 114/Α/1995), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Ειδικά για έργα που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό 3%, για ποσά προϋπολογισμού έργου μέχρι ένα και μισό δισεκατομμύριο δραχμές (1,5 δις) και για πέραν του ποσού αυτού ποσοστό 1,5%.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001).

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997 προστίθενται τα εξής:

 

{καθώς και οι συμβάσεις έργου που συνάπτει το Υπουργείο Πολιτισμού, και του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (ΤΔΠΕΑΕ) στο πλαίσιο της εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 81 του νόμου [Ν] 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/1991), με αυτεπιστασία.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001).

 

4. Το εδάφιο ι)α' της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι Υπηρεσίες και οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού κατά την εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων.}

 

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 21 του άρθρου 3 του νόμου 1797/1988, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 92 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) διατηρούνται σε ισχύ.

 

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 2, του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2247/1994 (ΦΕΚ 182/Α/1994).

 

7. Το άρθρο 47 του νόμου 2778/1999 (ΦΕΚ 295/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στο Υπουργείο Πολιτισμού συνιστώνται, πέραν των υφισταμένων, δεκαπέντε (15) θέσεις ΠΕ κατηγορίας, του Κλάδου ΠΕ 2 Αρχαιολόγων, με τα προσόντα που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/13181/29-03-1989 (ΦΕΚ 233/Β/1989), όπως κυρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 61 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1881/1990 (ΦΕΚ 72/Α/1990). Οι θέσεις θα πληρωθούν με ειδικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και με βάση τις ειδικότητες Προϊστορικών - Κλασικών και Βυζαντινών Αρχαιολόγων.

 

Οι συνιστώμενες θέσεις θα κατανεμηθούν μεταξύ της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.