Νόμος 2965/01 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Άδεια εγκατάστασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, καθώς και τα επαγγελματικά εργαστήρια και αποθήκες που εγκαθίστανται εντός της Περιφέρειας Αττικής ανεξάρτητα από την περιοχή εγκατάστασης και την ισχύ του μηχανολογικού τους εξοπλισμού υποχρεούνται να εφοδιαστούν με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.

 

2. Για τα επαγγελματικά εργαστήρια και αποθήκες που εγκαθίστανται σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, όπου υπάρχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, και τις αποθήκες του άρθρου 1 παράγραφος 4 περίπτωση α' με συνολική ισχύ τα 12 kW κινητήρια και 50 kW θερμική, η άδεια εγκατάστασης χορηγείται μετά την υποβολή αιτήσεως στην αδειοδοτούσα Αρχή που θα συνοδεύεται από:

 

α) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων και εφόσον απαιτείται μελέτη πυρασφάλειας.

 

β) Τεχνικό Υπόμνημα με αναφορά στην παραγωγική διαδικασία, το μηχανολογικό εξοπλισμό και την αξία κτήσης του.

 

γ) Θεωρημένη άδεια οικοδομής και τον κανονισμό της πολυκατοικίας εφόσον η μονάδα εγκαθίσταται σε πολυώροφο κτίσμα με χρήση και κατοικία.

 

δ) Βεβαίωση χρήσης γης για τη θέση εγκατάστασης επί θεωρημένου τοπογραφικού διαγράμματος ή αποσπάσματος πινακίδας της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού κλίμακας 1:5.000.

 

ε) Μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων που θα τεκμηριώνει την επάρκεια θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων του προσωπικού, ή των μέσων μεταφοράς που χρησιμοποιεί η επιχείρηση, καθώς και σε κάθε άλλη κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία της μονάδας.

 

Αν η ίδρυση επαγγελματικών εργαστηρίων ή αποθηκών προϋποθέτει την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων, τότε απαιτείται η υποβολή πλήρους σειράς σχεδιαγραμμάτων αρχιτεκτονικής μελέτης, που απαραίτητα θα συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση για την αναγκαιότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων.

 

3. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις χορήγησης άδειας εγκατάστασης απαιτείται και η υποβολή πλήρους μελέτης εγκατάστασης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

4. Κατά τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης από την αδειοδοτούσα αρχή λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου 2516/1997 και επιπλέον η αναμενόμενη κυκλοφοριακή φόρτιση από τη λειτουργία της μονάδας. Οι φορείς των εγκαταστάσεων, για την έκδοση της σχετικής απόφασης, καταβάλλουν τα παράβολα που προβλέπονται στο άρθρο 17 του νόμου 2516/1997.

 

5. Μετά το πέρας της εγκατάστασης, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να εφοδιασθούν με άδεια λειτουργίας, η οποία χορηγείται για τουλάχιστον μία εξαετία.

 

6. Για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων των νόμιμα υφιστάμενων και λειτουργουσών βιομηχανικών, βιοτεχνικών μονάδων, επαγγελματικών εργαστηρίων και αποθηκών απαιτείται άδεια εκσυγχρονισμού. Η άδεια εκσυγχρονισμού χορηγείται με την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και για τη χορήγησή της απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

 

Μετά το πέρας του εκσυγχρονισμού, οι κάτοχοι των εγκαταστάσεων αυτών υποχρεούνται να εφοδιασθούν με άδεια λειτουργίας η οποία χορηγείται από την αδειοδοτούσα αρχή με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.

 

7. Θέματα προσφυγών κατά αποφάσεων αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας επανεξέτασης αιτημάτων σε δεύτερο βαθμό εξετάζονται με βάση τις ισχύουσες περί ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων διατάξεις.

 

8. Για την ηλεκτροδότηση από τον Διαχειριστή Δικτύου ή Συστήματος, σύμφωνα με το νόμο 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999) και για την έκδοση άδειας ανέγερσης κτιρίων, απαιτείται η προσκόμιση στις υπηρεσίες του Διαχειριστή Δικτύου ή Συστήματος και της πολεοδομίας αντίστοιχα, της άδειας εγκατάστασης.

 

9. Για να χορηγήσουν οι Δημόσιες Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού, βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος σε ίσους ασκούν δραστηριότητα που προ βλέπεται στον νόμο, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν άδεια εγκατάστασης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.