Νόμος 3010/02 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 960/1979 (ΦΕΚ 194/Α/1979) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου ΧΟΠ, καθορίζονται για το ηπειρωτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής ή για περιοχές εντός αυτού, ο απαιτούμενος αριθμός των θέσεων στάθμευσης και τα της αναγωγής αυτών σε επιφάνεια χώρου στάθμευσης κατά κατηγορίες οχημάτων ανά κτίριο ή διηρημένη επί αυτού ιδιοκτησία βάσει της χρήσης και της θέσης των κτιρίων, του μεγέθους αυτών, καθώς και των γενικών κυκλοφοριακών, πολεοδομικών και οικονομικών συνθηκών των εν λόγω περιοχών.}

 

2. α. Το διάγραμμα 1:25.000 που συνοδεύει την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001) αντικαθίσταται με νέο διάγραμμα όμοιας κλίμακας που έχει θεωρηθεί από τον προϊστάμενο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας με την από 26-02-2002 πράξη του και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 2947/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο μέσος συντελεστής δόμησης για το σύνολο των οικοδομήσιμων χώρων των παραπάνω εκτάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1 και ο συντελεστής δόμησης κάθε οικοδομικού τετραγώνου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 2.}

 

γ. Μετά το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 2947/2001 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Στο ανωτέρω ποσοστό κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων δεν προσμετράται η έκταση που περιλαμβάνεται στην καθορισμένη ζώνη του ρέματος.}

 

δ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2.2.β του άρθρου 2 του νόμου 2947/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Ειδικά για τις περιπτώσεις β', δ' και ε' της προηγούμενης παραγράφου, με τις αποφάσεις αυτές εγκρίνεται επιπλέον ή τροποποιείται και το ρυμοτομικό σχέδιο των παραπάνω περιοχών.}

 

3. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,8, το ποσοστό κάλυψης το 50%, ο συντελεστής κατ' όγκον εκμετάλλευσης το 8 και το ύφος των κτιρίων τα 40 m, με εξαίρεση το ύφος των πυλώνων φωτισμού των αθλητικών χώρων, το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με την αντίστοιχη μελέτη φωτοτεχνικής κάλυψης.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 2730/1999, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την εγκατάσταση και απομάκρυνση μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων προσωρινών αθλητικών εγκαταστάσεων κύριας και βοηθητικής χρήσης στις περιοχές και τους χώρους υποδοχής Ολυμπιακών Έργων, που χωροθετούνται κατά το παρόν άρθρο, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.}

 

5. Στο άρθρο 32 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001) προστίθεται παράγραφος 6 που έχει ως εξής:

 

{6. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

301020

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.