Νόμος 3051/02 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 11 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 16 του νόμου [Ν] 2247/1994 (ΦΕΚ 182/Α/1994), το άρθρο 14 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/1994), το άρθρο 5 του νόμου [Ν] 2527/1997 και το άρθρο 20 παράγραφος 12 του νόμου 2738/1999, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{11. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο ή ειδικότητα με κριτήριο την εντοπιότητα, ως ακολούθως:

 

Α. Αν ο φορέας που προσλαμβάνει είναι δήμος ή κοινότητα ή δημοτική ή κοινοτική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο ή ίδρυμα που ανήκει στο δήμο ή την κοινότητα, προ τάσσονται οι υποψήφιοι που είναι δημότες του δήμου ή της κοινότητας και ακολουθούν οι υποψήφιοι που είναι δημότες των υπόλοιπων δήμων ή κοινοτήτων του νομού.

 

Αν ο φορέας από τους ανωτέρω που προσλαμβάνει εδρεύει σε νησί, πλην της Κρήτης, μετά τους υποψηφίους που είναι δημότες του δήμου ή της κοινότητας ακολουθούν οι υποψήφιοι που είναι δημότες των άλλων δήμων ή κοινοτήτων του νησιού και έπονται οι υποψήφιοι που είναι δημότες των υπόλοιπων δήμων ή κοινοτήτων του νομού.

 

Αν ο φορέας που προσλαμβάνει είναι υπηρεσία του Δημοσίου ή νομικού προσώπου (πλην δήμων ή κοινοτήτων), προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι δημότες του δήμου ή της κοινότητας του νομού στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία που προσλαμβάνει.

 

Αν ο φορέας που προσλαμβάνει είναι υπηρεσία του Δημοσίου ή νομικού προσώπου (πλην δήμων ή κοινοτήτων) και εδρεύει σε νησί, προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι δημότες των δήμων ή κοινοτήτων του νησιού και ακολουθούν οι υποψήφιοι που είναι δημότες των άλλων δήμων και κοινοτήτων νομού στον οποίο ανήκει το νησί

 

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το κριτήριο της εντοπιότητας καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια:

 

1. Χρόνος ανεργίας

 

Χίλιες (1.000) μονάδες για τέσσερις μήνες ανεργίας και πενήντα (50) μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των τεσσάρων (4) μηνών, με ανώτατο όριο τους δώδεκα (12) μήνες.

 

Άνεργος για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου θεωρείται ο υποψήφιος που έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον μήνες ανεργίας. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου θεωρείται επίσης χρόνος ανεργίας και ο χρόνος παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού από υποψηφίους οι οποίοι ήταν άνεργοι τουλάχιστον επί τετράμηνο κατά το χρόνο ένταξής τους στο πρόγραμμα.

 

2. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας

 

α) Πενήντα (50) μονάδες για κάθε τέκνο πολύτεκνου υποψηφίου,

 

β) πενήντα (50) μονάδες για κάθε μέλος προκειμένου για υποψηφίους που έχουν την ιδιότητα τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.

 

Τις ανωτέρω μονάδες δύναται να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα.

 

3. Αριθμός ανήλικων τέκνων

 

Τριάντα (30) μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και πενήντα (50) μονάδες για το τρίτο τέκνο.

 

4. Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό είκοσι (20) και εκείνες του βαθμού του τίτλου της κατηγορίας ΔΕ με τον αριθμό δέκα (10). Ως τίτλος σπουδών νοείται ο εκάστοτε απαιτούμενος από την ανακοίνωση.

 

5. Ηλικία

 

Για υποψηφίους ηλικίας έως τριάντα (30) ετών τρεις (3) μονάδες ανά έτος με αφετηρία υπολογισμού το κατά περίπτωση κατώτερο όριο ηλικίας, όπως αυτό καθορίζεται με την οικεία ανακοίνωση.

 

Για υποψηφίους άνω των τριάντα (30) ετών δύο (2) μονάδες ανά έτος.

 

Ο υπολογισμός της ηλικίας γίνεται με βάση το έτος γέννησης.

 

6. Εμπειρία

 

Τριάντα (30) μονάδες για έξι (6) μήνες εμπειρίας και πέντε (5) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας άνω του εξαμήνου, με ανώτατο όριο τα πέντε (5) έτη.

 

Οι μονάδες της εμπειρίας προσμετρώνται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία αυτή ορίζεται ως προσόν από την οικεία ανακοίνωση απασχόλησης.

 

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.

 

Επί ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής.

 

Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά εκ των δύο ιδιοτήτων, αποκλειόμενης της αθροιστικής βαθμολόγησης.

 

Β. Αν δεν καλυφθεί ο αριθμός των προσλαμβανόμενων από υποψηφίους της περίπτωσης Α', προσλαμβάνονται υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι άλλων νομών. Η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με τα κριτήρια της περίπτωσης Α'.

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 18 του νόμου [Ν] 2247/1994, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τη σειρά κατάταξης μεταξύ των εχόντων εμπειρία εφαρμόζονται τα κριτήρια της παραγράφου 11, παραλειπομένου του κριτηρίου του τίτλου σπουδών.}

 

3. Η παράγραφος 14 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2527/1997, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{14. Αν για την πρόσληψη προσωπικού του παρόντος άρθρου απαιτούνται προσόντα ειδικού επιστημονικού προσωπικού, η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων κάθε ειδικότητας καθορίζεται κατ' εφαρμογή των κριτηρίων της παραγράφου 2)Α' η του άρθρου 18 του παρόντος.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 15 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2527/1997, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Όταν το καταλογιστέο όργανο είναι νομάρχης ή δήμαρχος ή πρόεδρος κοινότητας ή άλλο αιρετό μέλος του νομαρχιακού ή δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή πρόεδρος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου, συνδέσμου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου ή δεύτερου βαθμού ή πρόεδρος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης ή επιχείρησης νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή πρόεδρος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου ή δεύτερου βαθμού, τον καταλογισμό ενεργεί ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας.}

 

5. Η παράγραφος 17 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994 καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.