Νόμος 3051/02 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Ειδικά θέματα που σχετίζονται με προσλήψεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση της Ολομέλειας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα πάγια μέρη του περιεχομένου των προκηρύξεων.

 

Οι εκδιδόμενες προκηρύξεις παραπέμπουν εφεξής στην ανωτέρω απόφαση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

2. Τα προβλεπόμενα παράβολα υποβολής αίτησης (άρθρο 16 παράγραφος 6 του νόμου 2190/1994) και ένστασης (άρθρο 7 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 2527/1997) ορίζονται σε πέντε (5) και είκοσι πέντε (25) ευρώ, αντιστοίχως, και ισχύουν και για τις διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης των φορέων που ελέγχονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

 

3. Η αμοιβή των μελών των επιτροπών επιλογής προσωπικού των φορέων που ελέγχονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.

 

4. Οι προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των φορέων που υπάγονται στον έλεγχο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού δημοσιεύονται όλες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος προκηρύξεων Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού), ανεξάρτητα από τον κλάδο ή ειδικότητα προσωπικού.

 

5. Οι φορείς που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997 προσλαμβάνουν και το μη διοικητικό προσωπικό όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994.

 

6. Φορείς του δημόσιου τομέα που εξαιρούνται από το σύστημα προσλήψεων του νόμου 2190/1994 ή φορείς των ο ποίων οι προσλήψεις ελέγχονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, καθώς και μη υπαγόμενες σε αυτό επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας ή ανώνυμες εταιρείες, στις οποίες μετέχει το Δημόσιο ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου ή δεύτερου βαθμού ή δημόσιες επιχειρήσεις, δύνανται να ζητούν από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού να διενεργήσει αυτό τις διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης προσωπικού τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994, αναλαμβάνοντας την απόδοση των σχετικών δαπανών. Επί του αιτήματος αποφασίζει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Το ανωτέρω εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και για την πρόσληψη προσωπικού που υπάγεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994.

 

7. Στους προέδρους ιδρυμάτων ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή επιχειρήσεων ή συνδέσμων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου 2190/1994 ή της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997, εφόσον είναι αιρετά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί πειθαρχικής ευθύνης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (προεδρικό διάταγμα 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995)) ή του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (προεδρικό διάταγμα 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α/1996)), αντίστοιχα, όπως ισχύουν, βάσει αιτιολογημένης εκθέσεως επιθεωρητή του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού που διαπιστώνει την παράβαση και που αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.

 

8. Οι φορείς που υπάγονται στον έλεγχο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και οι οποίοι διεξάγουν οι ίδιοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τις διαδικασίες πρόσληψης τακτικού προσωπικού τους και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, υποχρεούνται να καταρτίζουν, να αναρτούν και να αποστέλλουν στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων το αργότερο μέσα σε 45 ημέρες για το τακτικό προσωπικό και 20 ημέρες για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης του ανωτέρω χρονικού ορίου, που διαπιστώνεται κατά τον έλεγχο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, οι υπεύθυνοι διώκονται πειθαρχικά για παράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος με βάση την έκθεση ελέγχου της Επιθεώρησης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Αν υπεύθυνοι της αδικαιολόγητης καθυστέρησης είναι δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινοτήτων ή μέλη δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων ή πρόεδροι ή μέλη διοικητικών συμβουλίων δημοτικών ή κοινοτικών νομικών προσώπων δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, που είναι και αιρετό μέλη της διοίκησης του οικείου δήμου ή κοινότητας, διώκονται πειθαρχικά κατά τις οικείες διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, ύστερα από έκθεση επιθεωρητή του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, που διαβιβάζεται στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας της οικείας Περιφέρειας, ο οποίος υποχρεούται να κινήσει τη σχετική πειθαρχική διαδικασία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004).

 

9. Σε περίπτωση μη σύνταξης, μη ανάρτησης ή μη υποβολής στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού των πινάκων κατάταξης από τους φορείς της προηγούμενης παραγράφου ή μη σύνταξης των οριστικών πινάκων, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μετά την παραλαβή της σχετικής έκθεσης ελέγχου από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, καθώς και στην περίπτωση της μη αποστολής των πινάκων διοριστέων προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή μη διορισμού των διοριστέων ή μη πρόσληψης των προσληπτέων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, οι υπεύθυνοι διώκονται ποινικώς για παράβαση καθήκοντος κατά τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ποινικού Κώδικα, ύστερα από έκθεση του Επιθεωρητή του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004).

 

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των οργανισμών ή κανονισμών των οικείων φορέων, η γνώση ξένης γλώσσας και το επίπεδο αυτής ως προϋποθέσεις διορισμού μπορεί να καθορίζονται με τη σχετική προκήρυξη κατόπιν αποφάσεως του οικείου φορέα.

 

11. Καταργείται το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ή διορισμού τακτικού προσωπικού στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του δημόσιου τομέα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, όπως αυτό ισχύει, και της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997, καθώς και το ανώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ή διορισμού των προστατευόμενων ατόμων του νόμου 2643/1998 στο Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α και β βαθμού, που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου. Ειδικά όρια ηλικίας που απαιτούνται από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των καθηκόντων των προς πλήρωση θέσεων μπορεί να καθορίζονται με την οικεία προκήρυξη, μετά από γνώμη του οικείου φορέα και απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/2003) και με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του νόμου 3174/2003 (ΦΕΚ 205/Α/2003).

 

12. Αποφάσεις διορισμού υπαλλήλων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι οποίες δεν δημοσιεύθηκαν εκ παραδρομής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημοσιεύονται με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

 

13. Ως προσόν διορισμού σε θέσεις κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα των άρθρων 6 και 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 αντιστοίχως, επιτρέπεται για τις θέσεις κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ο διορισμός υποψηφίων με πτυχία ή διπλώματα Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμα της αλλοδαπής και για τις θέσεις κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής υποψηφίων με πτυχία ή διπλώματα Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής σε ειδικότητα που ορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη, ύστερα από αίτημα του οικείου φορέα και έγκριση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, καθώς και εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο των θέσεων.

 

14. Υπάλληλοι οι οποίοι διορίζονται με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή και οι οποίοι τυγχάνουν ειδικών ευεργετημάτων, υποχρεούνται να παραμείνουν στην υπηρεσία τοποθέτησής τους για μία τουλάχιστον δεκαετία, με εξαίρεση την περίπτωση που λόγω οργανωτικής αναδιάρθρωσης η ανωτέρω υπηρεσία συγχωνεύεται ή καταργείται.

 

Στην περίπτωση αυτή, καθώς και επίσης στην περίπτωση που οι υπάλληλοι έχουν υπηρετήσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής τους στην παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή, επιτρέπονται μετατάξεις, αποσπάσεις, μεταθέσεις, μεταφορές υπαλλήλων εντός της ίδιας παραμεθορίου ή προβληματικής περιοχής ή άλλης παραμεθορίου ή προβληματικής περιοχής, εφόσον σε αυτήν υπηρετεί ο/η σύζυγός τους για λόγους συνυπηρέτησης.

 

Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που επιτρέπει την απόσπαση, μετάθεση ή μετάταξη από τις περιοχές αυτές καταργείται, με εξαίρεση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991) και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1388/1983 (ΦΕΚ 113/Α/1983),που προβλέπουν την απόσπαση υπαλλήλων των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και την απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για το χρόνο της φοίτησής τους στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.

 

Αποσπάσεις που έγιναν πριν τη δημοσίευση του νόμου αυτού βάσει ειδικών διατάξεων διατηρούνται σε ισχύ.

 

Υπάλληλοι οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη με τις διατάξεις της παραγράφου 22 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2266/1994 έως τη δημοσίευση του παρόντος υποχρεούνται να υπηρετήσουν στις υπηρεσίες στις οποίες μετατάσσονται για μια πενταετία.

 

Υπάλληλοι που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μπορούν να μεταταχθούν, αποσπαστούν ή μεταφερθούν στα Περιφερειακά Κέντρα ή Μονάδες Πρώτης Υποδοχής της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που εδρεύουν σε παραμεθόριες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, πριν από τη συμπλήρωση της δεκαετούς υπηρέτησης στην υπηρεσία τους.

 

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η απόσπαση στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η διάθεση σε γραφείο βουλευτή ο οποίος εκλέγεται σε παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στην ίδια περιοχή εφόσον έχουν υπηρετήσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής τους σε αυτές. Σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος υπηρεσίας σε βουλευτικό γραφείο δεν προσμετράται στο συνολικό χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στην παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 3230/2004 (ΦΕΚ 111/Α/2003), με την παράγραφο 6 του άρθρου 12 του νόμου 3146/2003 (ΦΕΚ 205/Α/2003), με την παράγραφο 9 του άρθρου 111 του νόμου 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α/2014), με το άρθρο 36 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014), με το άρθρο 63 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 

15. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 17 και 19 του νόμου 2190/1994 αναφέρεται η φράση πίνακες επιτυχίας αυτή αντικαθίσταται με τη φράση πίνακες κατάταξης υποψηφίων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.