Νόμος 3147/03 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Ρύθμιση θεμάτων Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όργανα Διοίκησης του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος, που συστήθηκε με το άρθρο 94 του νόμου [Ν] 2127/1993 (ΦΕΚ 48/Α/1993) είναι:

 

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο

β) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

γ) Ο Γενικός Διευθυντής.

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εννεαμελές και απαρτίζεται από:

 

α) Ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας στον τομέα του γάλακτος, με τον αναπληρωτή του.

β) Πέντε εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τους αναπληρωτές τους.

γ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

δ) Έναν εκπρόσωπο των κτηνοτρόφων που προτείνεται από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, με τον αναπληρωτή του.

ε) Έναν εκπρόσωπο των κτηνοτρόφων που προτείνεται από το Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας, με τον αναπληρωτή του.

 

Αν οι φορείς των περιπτώσεων γ', δ' και ε' δεν προτείνουν τους εκπροσώπους τους εντός δεκαπέντε ημερών, οι εκπρόσωποι ορίζονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο πρόεδρος και οι δύο αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος και Κρέατος που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τα μέλη και ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται και στο Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού, εφόσον παραστεί στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από πρόσκληση του προέδρου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 20 του νόμου 3399/2005 και την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α/2008)

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) Καταρτίζει τους κανονισμούς που προβλέπονται από τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 94 του νόμου [Ν] 2127/1993.

 

β) Καταρτίζει το γενικό πρόγραμμα επενδύσεων, καθώς και το ετήσιο πρόγραμμα μελετών, έργων και παροχής υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος και λαμβάνει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις και μέτρα για την πραγματοποίηση και εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών.

 

γ) Καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό γεωργίας για έγκριση τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό και προβαίνει στις τροποποιήσεις που γίνονται στον προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης του.

 

δ) Αποφασίζει για τη σύναψη συμβάσεων αγορών, πωλήσεων και μισθώσεων κινητών και ακινήτων.

 

ε) Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων και καθορίζει τους γενικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους.

 

στ) Αποφασίζει τη σύναψη δανείων και εξουσιοδοτεί τα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος να συνάψουν δανειακές συμβάσεις.

 

ζ) Εγκρίνει συμβάσεις και δαπάνες σύμφωνα με τον κανονισμό προμηθειών του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος.

 

η) Προτείνει τον γενικό Διευθυντή, στον Υπουργό γεωργίας.

 

(θ) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος και εισηγείται προς έγκριση στον Υπουργό γεωργίας τις κάθε είδους αποδοχές του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α/2006).

 

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) Εκπροσωπεί τον Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος στις σχέσεις του με τις εθνικές αρχές και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν αυτό απαιτείται.

β) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.

γ) Παρακολουθεί τη λειτουργία του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ) Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Εκδίδει και υπογράφει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι υπεύθυνος για την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων του.

στ) Είναι πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος.

ζ) Αποφασίζει για έκτακτα και επείγουσας φύσης προβλήματα και υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο τις αποφάσεις αυτές, στην πρώτη χρονικά συνεδρίασή του, εκτός ημερήσιας διάταξης.

η) Αποφασίζει την αποστολή στο εξωτερικό υπαλλήλων του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος για εκτέλεση υπηρεσίας, για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, καθώς και για την πρόσκληση ειδικών εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό στην Ελλάδα για εκτέλεση υπηρεσίας του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος.

θ) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στους αντιπροέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α/2006).

 

5. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος και Κρέατος, εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια ή επικουρική ασφάλιση. Οι αντιπρόεδροι έχουν μερική απασχόληση.

 

Στον πρόεδρο και στους αντιπροέδρους καταβάλλεται:

 

α) μηνιαία αντιμισθία και έξοδα παράστασης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

 

β) οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του νόμου 3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α/2006) και την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α/2008).

 

6. Ο γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού γεωργίας για πενταετή θητεία και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Προσόντα διορισμού για τη θέση του γενικού Διευθυντή ορίζονται:

 

α) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος γεωτεχνικής ή οικονομικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας.

 

β) πενταετής, τουλάχιστον, διοικητική εμπειρία στη διοίκηση και οργάνωση υπηρεσιών στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και

 

γ) άρτια γνώση του αντικειμένου του γάλακτος, που εκτιμάται από σχετικές σπουδές ή και εμπειρία απασχόλησης στον τομέα.

 

Ο γενικός Διευθυντής για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος, εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.

 

Στο Γενικό Διευθυντή καταβάλλεται:

 

α) μηνιαία αντιμισθία και έξοδα παράστασης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

 

β) οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α/2008) και την παράγραφο 15 του άρθρου 15 του νόμου 3399/2005 (ΦΕΚ 225/Α/2005).

 

7. Ο γενικός Διευθυντής έχεις τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) Προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος.

 

β) Μεριμνά για την κατάρτιση του ετήσιου Προγράμματος μελετών, έργων και παροχής υπηρεσιών, καθώς και για την κατάρτιση ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων, επενδύσεων, υποδεικνύοντας τις εγκεκριμένες ή προτεινόμενες πηγές χρηματοδότησης.

 

γ) Μεριμνά για την κατάρτιση προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος, καθώς και για την κατάρτιση των αναγκαίων τροποποιήσεων του προϋπολογισμού.

 

δ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την ανάθεση μελετών, την εκτέλεση έργων και προμηθειών, την εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων πραγμάτων που ανήκουν στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος, την έγερση αγωγών ή την παραίτηση από αυτές ή το συμβιβασμό ή την παραίτηση από άλλα ένδικα μέσα, καθώς και τη σύναψη δανείου.

 

ε) Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Τον γενικό Διευθυντή, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ένας από τους Συμβούλους ή ανώτερος υπάλληλος του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

8. Συνιστώνται στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος εβδομήντα πέντε (75) θέσεις τακτικού προσωπικού που κατανέμονται κατά ειδικότητα ως εξής:

 

α) Είκοσι δύο (22) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης γεωπονικού ή Κτηνιατρικού

β) Δύο (2) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού

γ) Μία (1) θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

δ) Μία (1) θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τροφίμων

ε) Οκτώ (8) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Εργαστηρίων

στ) Εννέα (9) θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων γεωπονίας

ζ) Δύο (2) θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού

η) Μία (1) θέση Τεχνολογικής Πληροφορικής

θ) Μία (1) θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού

ι) Μια (1) θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γραμματέων Δακτυλογράφων Ξένων γλωσσών

ι)α) Δύο (2) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού

ι)β) Τρεις (3) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ι)γ) Είκοσι (20) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών Δειγματοληπτών

ι)δ) Μία (1) θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κλητήρα

ι)ε) Μία (1) θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνικού Εργαστηρίων.

 

Οι θέσεις του τακτικού προσωπικού του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος κατανέμονται μεταξύ Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών ως εξής:

 

Α/Α

Κλάδος

Κεντρική Υπηρεσία

Περιφερειακές Υπηρεσίες

α)

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωπονικού ή Κτηνιατρικού

4

18

β)

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού Οικονομικού

2

-

γ)

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

-

1

δ)

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Τροφίμων

1

-

ε)

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικών Εργαστηρίων

-

8

στ)

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Γεωπονίας

1

8

ζ)

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού

2

-

η)

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού

1

-

θ)

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής

1

-

ι)

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γραμματέων Δακτυλογράφων Ξένων Γλωσσών

1

-

ι)α)

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού

-

2

ι)β)

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

3

-

ι)γ)

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οδηγών Δειγματοληπτών

-

20

ι)δ)

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κλητήρα

1

-

ι)ε)

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνικού Εργαστηρίων

-

1

ι)στ)

Τρεις (3) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης χημικών

 

 

 

Σύνολο θέσεων

18

57

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 19 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003).

 

8.α. Για τις ανάγκες της έρευνας και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους γαλακτοπαραγωγούς κτηνοτρόφους, συνιστώνται στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος οι ακόλουθες θέσεις τακτικού προσωπικού, που κατανέμονται κατά κατηγορία και ειδικότητα, ως εξής:

 

α) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωπονικού θέσεις 8

β) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κτηνιατρικού θέσεις 8

γ) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής θέσεις 2

δ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γραμματέων - Δακτυλογράφων θέση 1

ε) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών θέσεις 3

 

Σύνολο θέσεων 22.

 

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατανέμονται οι παραπάνω θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8)α προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 3399/2005 (ΦΕΚ 225/Α/2005).

 

9. Οι υπηρεσίες του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος διαρθρώνονται ως εξής:

 

α) Κεντρική Υπηρεσία με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

 

β) Περιφερειακές Υπηρεσίες Εποπτείας γάλακτος:

 

α)α) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Ξάνθη και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας και Σερρών.

β)β) Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας,Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας.

γ)γ) Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Άρτας, Πρέβεζας, Κέρκυρας και Λευκάδας.

δ)δ) Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων Καρδίτσας, Γρεβενών, Φθιώτιδας και Ευρυτανίας.

ε)ε) Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας με έδρα την Πάτρα και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομού Αχαΐας, Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας Μεσσηνίας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Φωκίδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.

στ)στ) Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Νήσων με έδρα την Αθήνα και περιοχή δικαιοδοσίας τους Νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Ευβοίας, Κυκλάδων, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσων, Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου.

 

γ) Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων, που συνιστώνται στους νομούς Έβρου, Δράμας, Πέλλας, Λέσβου, Ρεθύμνου,Ιωαννίνων, Λάρισας, Αχαΐας και Αττικής.

 

Με απόφαση του Υπουργού γεωργίας τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και οι εγκαταστάσεις των ανωτέρω εργαστηρίων ιδιοκτησίας του Υπουργείου γεωργίας, μεταβιβάζονται κατά πλήρη κυριότητα στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος. Η μεταβίβαση αυτή δεν υπόκειται σε φόρο, κρατήσεις, εισφορές υπέρ του Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή τρίτων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζεται το είδος των αναλύσεων, δοκιμών και εξετάσεων, ο τρόπος καταχώρισης των αποτελεσμάτων αυτών μέσω εφαρμογής της ορθής εργαστηριακής πρακτικής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (GLΡ) ή της εφαρμογής του προτύπου ΕΝ 17025, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία για τη λειτουργία των εργαστηρίων.

 

10. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 94 του νόμου [Ν] 2127/1993, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2332/1995 (ΦΕΚ 181/Α/1995) οι λέξεις ανταποδοτικό τέλος διαγράφονται

 

11. Οι παράγραφοι 10 και 11 του άρθρου 94 του νόμου [Ν] 2127/1993,που προστέθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2332/1995, αναριθμούνται σε παραγράφους 8 και 9 και αντικαθίστανται ως εξής:

 

{8. Με απόφαση του Υπουργού γεωργίας ορίζεται το συμβουλευτικό όργανο για το συντονισμό της ορθής εφαρμογής της εργαστηριακής πρακτικής των πραγματοποιούμενων στα εργαστήρια της παραγράφου 7)γ του παρόντος, αναλύσεων.

 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και γεωργίας, καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις για τους παραβάτες του άρθρου αυτού, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

12. Η παράγραφος 12 του άρθρου 94 του νόμου [Ν] 2127/1993, που προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2332/1995, αναριθμείται σε παράγραφο 10.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.