Νόμος 3399/05 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να συνιστώνται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

 

α) Ειδικές επιτροπές για τη μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για ειδικότερα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και απλούστευσης διαδικασιών, οι οποίες συγκροτούνται από μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, δικηγόρους και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή και άλλων υπηρεσιών, καθώς και από πρόσωπα που διαθέτουν τις κατά περίπτωση απαιτούμενες γνώσεις ή εμπειρία.

 

β) Ειδικές επιτροπές για τη νομοτεχνική επεξεργασία σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων, οι οποίες συγκροτούνται από δικαστικούς λειτουργούς και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, δικηγόρους, καθώς και από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Με την απόφαση συγκρότησης ένα από τα μέλη ορίζεται ως πρόεδρος της επιτροπής και σε έναν υπάλληλο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανατίθενται καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής. Όταν η επιτροπή συγκροτείται και από δικαστικούς λειτουργούς, ο αρχαιότερος αυτών ορίζεται ως πρόεδρος της επιτροπής.

 

Ο πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναπληρούμενος από τον Υφυπουργό ή τον Γενικό Γραμματέα του ίδιου Υπουργείου, μπορεί να προεδρεύει στις παραπάνω επιτροπές, χωρίς καταβολή σε αυτούς της αποζημίωσης του επόμενου εδαφίου.

 

Στους προέδρους, τα μέλη και τους γραμματείς των ανωτέρω επιτροπών, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003).

 

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, γίνεται κωδικοποίηση των ισχυουσών διατάξεων για το Υπουργείο αυτό, καθώς και για καθένα από τα εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα. Με το ίδιο διάταγμα επιτρέπεται να μεταβάλλεται η σειρά ή η αρίθμηση των κεφαλαίων, άρθρων, παραγράφων και εδαφίων, να απαλείφονται διατάξεις μεταβατικού περιεχομένου των οποίων έληξε η ισχύς και να τροποποιείται η φρασεολογία διατάξεων, για την προσαρμογή αυτών προς τις γενόμενες τροποποιήσεις ή διαρρυθμίσεις με νεότερους νόμους. Για τη συγκέντρωση και ταξινόμηση των σχετικών διατάξεων και την κατάρτιση των προσχεδίων των ως άνω προεδρικών διαταγμάτων, αρμόδια καθίσταται η επιτροπή της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

 

3. Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 3147/2003 προθεσμία παρατείνεται από τότε που έληξε και για ένα ακόμα έτος από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 3147/2003, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Μετά την εξόφληση των οφειλόμενων δόσεων του τιμήματος εκδίδεται τίτλος κυριότητας, ο οποίος μεταγράφεται στο οικείο υποθηκοφυλακείο, με φροντίδα του ενδιαφερομένου.}

 

5. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 284/1961 (ΦΕΚ 82/Α/1961) και κάθε άλλη διάταξη εξυπηρετούνται οικονομικά από τον Προϋπολογισμό του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών και από τους Προϋπολογισμούς των Παραρτημάτων του Ταμείου αυτού, μπορούν, ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να εξυπηρετούνται οικονομικά και από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσα στα όρια των εγκεκριμένων πιστώσεων αυτού, εάν δεν αρκούν οι πιστώσεις των παραπάνω Προϋπολογισμών.

 

6. Φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθμού, σωματεία, συνεταιριστικές οργανώσεις ή ενώσεις και επιτροπές που επιδοτούνται, επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται, για οποιονδήποτε σκοπό από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή από το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών,υπόκεινται, σε οποιονδήποτε χρόνο, σε οικονομικό έλεγχο της νόμιμης διάθεσης των ποσών της επιδότησης, επιχορήγησης ή χρηματοδότησης, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής απόφασης διάθεσής τους.

 

Για το σκοπό αυτόν υποχρεούνται να αποστέλλουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όταν ζητηθεί από αυτό, τα σχετικά απολογιστικά παραστατικά έγγραφα της διαχείρισης των ποσών που έλαβαν. Ο πιο πάνω οικονομικός έλεγχος διεξάγεται και από τους Γενικούς ή Οικονομικούς Επιθεωρητές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή από Επιθεωρητές των Περιφερειακών Οικονομικών Επιθεωρήσεων ή από άλλα ειδικώς εξουσιοδοτημένα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όργανα. Κατά τα λοιπά στους ελέγχους του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1264/1942 (ΦΕΚ 100/Α/1942). Οι διατάξεις του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000) εξακολουθούν να ισχύουν.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και στις υπηρεσίες των Περιφερειών και στις δημόσιες υπηρεσίες κάθε μορφής που επιδοτούνται, επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται για οποιονδήποτε σκοπό από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή από το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών όσον αφορά την επιδότηση, επιχορήγηση ή χρηματοδότηση.

 

7. α) Οι απολογισμοί του οικονομικού έτους 2004 των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δεν είχαν συντάξει απολογισμούς,συντάσσονται με βάση το υπόλοιπο του ταμείου τους που υπάρχει στις 31-12-2003.

 

β) Οι ισολογισμοί και οι γενικοί ισολογισμοί του Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών και των παραρτημάτων του, για το οικονομικό έτος 2004, θα συνταχθούν σύμφωνα με την απογραφή της 31-12-2003 της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους.

 

γ) Οι διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου αυτής δεν συνιστούν νομιμοποίηση πράξεων ή παραλείψεων κατά τη διαχείριση προηγούμενων χρήσεων.

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να διατίθενται έσοδα του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών που εισπράττονται και εγγράφονται σε κάθε Ειδικό Λογαριασμό του Ταμείου αυτού, για ενίσχυση των εσόδων του Φορέα 110 Γεωργία Γενικά του προϋπολογισμού του Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος των κατά το προηγούμενο εδάφιο διατιθέμενων εσόδων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

9. α) Στην περίπτωση Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 284/1961 (ΦΕΚ 82/Α/1961) προστίθεται εδάφιο 12, που έχει ως εξής:

 

{12) Των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης όλων των νομών της χώρας.}

 

β) Η περίπτωση Γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 284/1961 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Γ') Η εν γένει διαχείριση και διάθεση των πόρων και των περιουσιακών αυτού στοιχείων προς σκοπούς αποβλέποντες στη γεωργική ανάπτυξη της Χώρας και την επαύξηση της γεωργικής, κτηνοτροφικής και δασικής παραγωγής και ιδίως με τη συμμετοχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια και με αποστολή αντιπροσωπειών και στο εξωτερικό.}

 

10. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκροτείται Επιτροπή Διαχείρισης του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2332/1995 (ΦΕΚ 181/Α/1995) και του ειδικού λογαριασμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 2430/1996 (ΦΕΚ 156/Α/1996), όπως αντίστοιχα τροποποιήθηκαν με τις παραγράφους 16 και 17 του άρθρου 19 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003).

 

β) Σκοπός της επιτροπής είναι η λειτουργία των ειδικών λογαριασμών της προηγούμενης περίπτωσης α', η διαχείριση και διάθεση του προϊόντος αυτών.

 

γ) Στα μέλη της επιτροπής, το Νομικό Σύμβουλο, τον υπόλογο και τη Γραμματεία που υποστηρίζουν το έργο της Επιτροπής, καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 3205/2003, που βαρύνει τις πιστώσεις των ειδικών λογαριασμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

11. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί, για την εφαρμογή των κανόνων της πολλαπλής συμμόρφωσης και των κωδίκων ορθής γεωργικής πρακτικής, να ορίζονται κατά περίπτωση, ύστερα από μελέτη των στοιχείων παραγωγής, οι εκτάσεις και οι μέγιστες αποδόσεις, οι οποίες γίνονται αποδεκτές για ενίσχυση, ανά κατηγορία παραγωγής προϊόντος ή ποικιλίας, σε συνδυασμό με την εφαρμοζόμενη καλλιεργητική τεχνική, τη ζώνη καλλιέργειας και τη χρήση των διαθέσιμων φυσικών πόρων.

 

12. Στο άρθρο 4 του νόμου 3147/2003, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 19 του νόμου 3208/2003, προστίθεται παράγραφος 6, που έχει ως εξής:

 

{6. Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία του καταργηθέντος Εθνικού Οργανισμού Καπνού που έχουν μεταβιβασθεί κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στο Υπουργείο Γεωργίας με την αριθμόν [Α] 226976/2003 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, μπορεί να παραχωρούνται κατά χρήση ή να μεταβιβάζονται κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στους φορείς που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1.

 

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η παραχώρηση της χρήσης ή η μεταβίβαση της κυριότητας, νομής και κατοχής των κινητών αυτών περιουσιακών στοιχείων γίνεται χωρίς αντάλλαγμα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα όργανα παράδοσης και παραλαβής, ο τύπος του σχετικού πρωτοκόλλου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

13. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 2892/2001 (ΦΕΚ 46/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλογικά οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 7 και το άρθρο 12 του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000).}

 

14. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 604/1977 (ΦΕΚ 163/Α/1977), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 3170/2003 (ΦΕΚ 191/Α/2003), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τα κτηνιατρεία και οι κτηνιατρικές κλινικές ιδρύονται κατ' αποκλειστικότητα από κτηνιάτρους. Κατ' εξαίρεση μπορούν να ιδρύουν και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά μόνο για αδέσποτα ζώα, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν επιστημονικά υπεύθυνο κτηνίατρο για τη λειτουργία τους.

 

Τα ενδιαιτήματα ιδρύονται και λειτουργούν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.}

 

β) Η λειτουργία των κτηνιατρείων μικρών ή μεγάλων ζώων που λειτουργούσαν κατά τη δημοσίευση του νόμου 3170/2003, πρέπει να προσαρμοσθεί με τις διατάξεις του ως άνω νόμου, μέσα σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 

γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 463/1978 (ΦΕΚ 96/Α/1978), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του νόμου 3170/2003, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. ΟΙ χώροι που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως και ε' της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να έχουν συνολική επιφάνεια τουλάχιστον εξήντα τετραγωνικών μέτρων και οι χώροι που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ' και ζ' της ίδιας παραγράφου να έχουν επιφάνεια ανάλογη με τον αριθμό των ζώων που φιλοξενούνται, έχοντας υπόψη ότι για κάθε σκύλο απαιτείται ξεχωριστός χώρος φιλοξενίας και άσκησης με ελάχιστες διαστάσεις μήκους δύο μέτρων, πλάτους δύο μέτρων και ύψους δύο μέτρων αντίστοιχα. Οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από υγρασία, να εξαερίζονται καλώς και να εξασφαλίζουν την προστασία των ζώων από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.}

 

15. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου 2637/1998, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 2732/1999, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Τέσσερις εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.}

 

16. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του νόμου 2637/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον οκτώ από τα μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ένας εκ των Αντιπροέδρων.}

 

17. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2520/1997, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 23 του νόμου 2945/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Τέσσερις εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται από τον οικείο Υπουργό. Ένας από τους εκπροσώπους, με τον αναπληρωτή του, προέρχεται από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στην αρμόδια για θέματα γεωργικής εκπαίδευσης Διεύθυνση του εν λόγω Υπουργείου.}

 

18. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του νόμου 2520/1997, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 23 του νόμου 2945/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον έξι από τα μέλη του, στα οποία περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος.}

 

19. Η περίπτωση ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 1790/1988, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου 2945/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι) Τρεις εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τους αναπληρωτές τους.}

 

20. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 1790/1988, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του νόμου 2945/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον επτά από τα μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Αν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, στο Διοικητικό Συμβούλιο προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος.}

 

21. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του νόμου 3147/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Τέσσερις εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τους αναπληρωτές τους.}

 

22. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 32 του νόμου 2637/1998 προστίθενται περιπτώσεις ι)β', ι)γ' και ι)δ', που έχουν ως εξής:

 

{ι)β) Η παραγωγή τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών προγραμμάτων ή σποτ, καθώς και τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού πάνω στους στόχους των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αγροτική ανάπτυξη και κυρίως την ποιοτική γεωργία και την πραγματοποίηση των βασικών στόχων της νέας ΚΑΠ.

 

ι)γ) Η παραγωγή τηλεοπτικού και κινηματογραφικού υλικού για την προώθηση της εμπορίας και ποιοτικής βελτίωσης των αγροτικών προϊόντων.

 

ι)δ) Η έκδοση πάσης φύσεως ενημερωτικού έντυπου υλικού, βιβλιαρίων, φυλλαδίων, αφισών και περιοδικών για την προώθηση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων.}

 

23.α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 37 του άρθρου 24 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθορίζονται τα γεωγραφικά όρια της αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας, στην οποία δεν περιλαμβάνεται εκείνη η γη που κείται εκατέρωθεν του άξονα εθνικών οδών και σε βάθος μέχρι 600 m.}

 

β) Πράξεις χαρακτηρισμού της ανωτέρω γης που κείται εκατέρωθεν του άξονα των εθνικών οδών και σε βάθος μέχρι εξακοσίων μέτρων, ως γης υψηλής παραγωγικότητας, που εκδόθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, είναι αυτοδικαίως άκυρες και δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.

 

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να αποκλείεται ο χαρακτηρισμός ως γης υψηλής παραγωγικότητας εκείνης της γης που κείται εκατέρωθεν του άξονα επαρχιακών οδών και σε βάθος μέχρι εξακοσίων μέτρων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 23 καταργήθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011).

 

24. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών, που προβλέπεται στο άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 590/1988 (ΦΕΚ 285/Α/1988), καταβάλλεται:

 

α) Μηνιαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

β) Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2685/1999.

 

Η θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Πρόεδρος για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών, εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.

 

25. α) Ως παραδοσιακός κρεοπώλης κατά την περίπτωση β' του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 126/2000 (ΦΕΚ 111/Α/2000) νοείται και ο σύζυγος του παραδοσιακού κρεοπώλη - ιδιοκτήτη κρεοπωλείου, που ασχολείται κατά εμπειρικό τρόπο στο κρεοπωλείο του συζύγου του με τον τεμαχισμό, την αποστέωση, την περιποίηση, την παρουσίαση και τη διάθεση για εμπορία του κρέατος των σφαγίων ζώων (μεγάλα και μικρά μηρυκαστικά και χοίροι), πτηνών (όρνιθες, ινδιάνοι, μελεαγρίδες, πάπιες, χήνες, περιστέρια), κονίκλων και μεγάλων ή μικρών τριχωτών ζώων ή πτερωτών θηραμάτων, ως και των βρώσιμων για ανθρώπινη κατανάλωση παραπροϊόντων (έντερα, συκωτάκια, στομάχια, άκρα) των ως άνω ζώων και πτηνών.

 

β) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση, στον ενδιαφερόμενο σύζυγο παραδοσιακού κρεοπώλη, βεβαίωσης παραδοσιακού κρεοπώλη, προκειμένου να ασκήσει το αντίστοιχο επάγγελμα του συζύγου του, καθώς και ο χρόνος και τα αντικείμενα εκπαίδευσης.

 

γ) Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη βεβαίωση δεν παρέχει δικαίωμα λειτουργίας άλλου κρεοπωλείου πλην εκείνου του συζύγου του.

 

26. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του νόμου 3208/2003, προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως:

 

{Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται για τις παραχωρηθείσες δημόσιες δασικές εκτάσεις που κείνται εντός των ορίων της χωρικής περιφέρειας των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

 

27. Οι επιτόπιοι έλεγχοι που διενεργήθηκαν από 05-04-2005 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για την επαλήθευση των Δηλώσεων Καλλιέργειας στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών στον Ελαιοκομικό Τομέα των ελαιοπαραγωγών κατ 'εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της αριθμού [Α] 295530/2004 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1511/Β/2004), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 της αριθμού [Α] 264778/2005 όμοιας απόφασης (ΦΕΚ 474/Β/2005), με τη συμμετοχή και υπαλλήλου άλλης ειδικότητας της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, πλην γεωπόνου ή τοπογράφου, θεωρούνται νόμιμοι.

 

28. Η παράγραφος 3 του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 2810/2000 (ΦΕΚ 61/Α/2000) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Θέματα σχετικά με το χρόνο σύγκλησης, τη συγκρότηση, λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών ρυθμίζονται από το καταστατικό της.

 

Τα άρθρα 14 και 15 του νόμου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα.}

 

29. Το άρθρο 5 του νόμου 2040/1992 (ΦΕΚ 70/Α/1992), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 2325/1995 (ΦΕΚ 153/Α/1995), την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001) και την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 5: Αποσπάσεις

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των νομικών προσώπων εποπτείας του, σε εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα, καθώς και η απόσπαση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπαλλήλων νομικών προσώπων εποπτείας του, ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών

συμβουλίων, για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών.

 

2. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε τρία έτη και μπορεί να παραταθεί για ίσο χρονικό διάστημα.

 

3. Με την απόφαση της απόσπασης καθορίζεται η υπηρεσία η οποία επιβαρύνεται με τη μισθοδοσία του αποσπασμένου υπαλλήλου.}

 

30. α) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού, μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) ακόμη έτη από τη λήξη της η απόσπαση των υπαλλήλων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή Οργανισμών και Ιδρυμάτων που εποπτεύονται από αυτό, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, υπηρεσιών των Περιφερειών και των συνεταιριστικών οργανώσεων ή συνδέσμων αυτών που αποσπάσθηκαν στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 39 και 40 του άρθρου 24 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001) και την παράγραφο 5 του άρθρου 29 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003) και υπηρετούν στον παραπάνω Οργανισμό κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Η παράταση της απόσπασης επιτρέπεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας συνεταιριστικής οργάνωσης ή του οικείου συνδέσμου συνεταιριστικών οργανώσεων προκειμένου για παράταση απόσπασης του προσωπικού που αναφέρεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του νόμου 2637/1998.

 

β) Οι αποσπάσεις του παραπάνω προσωπικού μπορεί να ανακληθούν οποτεδήποτε πριν από τη λήξη τους, λόγω υπηρεσιακών αναγκών ή ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου. Η ανάκληση της απόσπασης ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων. Μετά την ανάκληση της απόσπασης ο υπάλληλος επανέρχεται στην υπηρεσία από την οποία ενεργήθηκε η απόσπασή του.

 

31. Στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 2538/1997 προστίθεται περίπτωση γ' που έχει ως εξής:

 

{γ. Για τα ιδιωτικά κτηνιατρεία ή κλινικές, τα οποία μπορούν να χορηγούν λιανικώς τα απαραίτητα φαρμακευτικά προϊόντα στους ιδιοκτήτες των ζώων τα οποία περιθάλπουν ή παρακολουθούν για προληπτικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς.}

 

32. Όσοι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου [Ν] 2538/1997 κατείχαν άδεια εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών φαρμάκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 220/1973 και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 353/1974, δικαιούνται να τις ανανεώνουν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, μέχρι τη συνταξιοδότησή τους.

 

33. α) Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003), προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Επίσης, επιτρέπεται η παραχώρηση της κυριότητας των ακινήτων σε άλλα υπουργεία ή νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από αυτά, εφόσον πρόκειται να ανεγερθούν επ' αυτών κτίρια για την κάλυψη των αναγκών τους.}

 

β) Η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου 4 του νόμου 3147/2003, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 19 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 203/Α/2003), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. ΟΙ διατάξεις του δεύτερου, τρίτου, τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για ακίνητα, τα οποία με οποιαδήποτε αιτία ανήκουν ή περιέρχονται στην κυριότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και για εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οι δασικές υπηρεσίες και δεν είναι αναγκαίες σε αυτές.}

 

34. α) Απαγορεύεται η μεταφορά ξυλείας ελαιοδένδρων που υλοτομήθηκαν κατά παράβαση του άρθρου 2 του από [ΠΔ] 05-05-1926 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 190/Α/1926) Περί απαγορεύσεως, εκριζώσεως και καταστρεπτικής κοπής ελαιοδένδρων στη νήσο Κέρκυρα.

 

Η μεταφορά ξυλείας ελαιοδένδρων επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας υλοτομίας, που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας. Όποιος μεταφέρει ξυλεία ελαιοδένδρων χωρίς την ανωτέρω άδεια, καθώς και ο ιδιοκτήτης αυτής, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο μήνες.

 

β) Ξυλεία ελαιοδένδρων που μεταφέρεται χωρίς την ως άνω άδεια, καθώς και τα μέσα μεταφοράς αυτής, κατάσχονται από όργανα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, των Διευθύνσεων Γεωργικής Ανάπτυξης των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή του Λιμενικού Σώματος και το Δικαστήριο διατάσσει τη δήμευσή τους.

 

γ) Δεν επιτρέπεται η έκδοση άδειας στις περιπτώσεις εκρίζωσης και καταστρεπτικής κοπής των ελαιοδένδρων, θεωρουμένης ως τέτοιας και της υλοτόμησης των κυριοτέρων τμημάτων των ελαιοδένδρων, δια της οποίας μειώνεται στο ελάχιστο η παραγωγικότητά τους ή καθίστανται αυτά ανενεργά επί μεγάλο χρονικό διάστημα.

 

35. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003), προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Για όσους εκ των κληρούχων της κατηγορίας αυτής δεν βεβαιώθηκε μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε βάρος τους το οφειλόμενο τίμημα, δεν θα υπολογιστεί κατά τον προσδιορισμό του τιμήματος η επιβάρυνση που προβλέπεται από το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 5 του από [ΒΔ] 02-08-1958 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 116/Α/1958).}

 

36. α) Η διάρκεια της θητείας των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και των μονομελών οργάνων διοίκησης των κατωτέρω νομικών προσώπων εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από ένα μέχρι δύο έτη, ήτοι:

 

α)α) Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών: Προέδρου, Αντιπροέδρου και λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

β)β) Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων: Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Διευθυντή και λοιπών μελών των Διοικητικού Συμβουλίου.

 

γ)γ) Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος: Προέδρου, Αντιπροέδρου και λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Γενικού Διευθυντή.

 

δ)δ) Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης ΔΗΜΗΤΡΑ: Προέδρου και λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου και των Γενικών Διευθυντών.

 

ε)ε) Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων: Προέδρου και λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Γενικού Διευθυντή.

 

στ)στ) Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων:

 

Προέδρου, Αντιπροέδρων, Γενικού Διευθυντή και λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ζ)ζ) Οργανισμός Αντασφάλισης και Συντονισμού ΟΑΣΙΣ: Προέδρου και λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

β) Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τα μονομελή όργανα διοίκησης των νομικών προσώπων της περίπτωσης α', που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους.

 

37. Η παράγραφος 2 του άρθρου 53 του νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 33 του άρθρου 24 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α/2001), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία από ένα μέχρι δύο έτη.}

 

38. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 1845/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου την εξειδίκευση της ερευνητικής πολιτικής των εθνικών Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας, σύμφωνα με τη γενικότερη πολιτική της αγροτικής έρευνας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση κυρίως της εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας.}

 

39. Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τα μονομελή όργανα διοίκησης των νομικών προσώπων εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των οποίων λήγει η θητεία, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την αντικατάστασή τους και δικαιούνται μέχρι τότε να λαμβάνουν τις αποδοχές ή τις αποζημιώσεις που προβλέπονται για την άσκηση των καθηκόντων τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.