Νόμος 4038/12 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Ρύθμιση θεμάτων Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 2 του νόμου 3986/2011, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και των παραγράφων 1 και 3 έως και 6 του άρθρου 10 του νόμου 3049/2002 (ΦΕΚ 212/Α/2002) εφαρμόζονται και για τις δικαιοπραξίες που καταρτίζονται σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) καταργείται από τότε που ίσχυσε και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίστηκαν μετά από κλήρωση ισχύει αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση για τρία έτη, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου.

 

3. α. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011, πριν από τη λέξη Αποφασίζει τίθενται οι λέξεις Προσλαμβάνει και.

 

β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 οι λέξεις και του Διευθύνοντος Συμβούλου αντικαθίστανται με τις λέξεις:

 

{, του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (Εντεταλμένος Σύμβουλος).}

 

γ. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011, αντί των λέξεων και του Διευθύνοντος Συμβούλου τίθενται οι λέξεις:

 

{, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου.}

 

δ. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στα μέλη του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1/2 των αποδοχών του Διευθύνοντος Συμβούλου. Για την καταβολή των αποζημιώσεων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του νόμου 2238/1994.}

 

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 3986/2011 προστίθεται τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων γνωμοδοτεί ως προς το αν τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία και αν οι σχετικές συμβάσεις είναι επωφελείς και συμφέρουσες για το Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, υποδεικνύοντας για το σκοπό αυτόν και τυχόν τροποποίηση των όρων τους.}

 

5. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 3986/2011 μετά τις λέξεις των περιουσιακών του στοιχείων προστίθενται οι λέξεις , ακόμη και πριν από την απόκτησή τους,.

 

β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 3986/2011 μετά τις λέξεις ή αγοράς περιουσιακών στοιχείων προστίθενται οι λέξεις:

 

{, συμβάσεις ανταλλαγής μετοχών ή περιουσιακών στοιχείων, καθώς και να υπεισέρχεται σε κοινές διαδικασίες πώλησης με άλλους πωλητές ή να αποκτά δικαιώματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία με σκοπό την επαύξηση της αξίας των προς αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.}

 

γ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι παραπάνω συμβάσεις ή συμφωνίες, που συνάπτει το Ταμείο, συνομολογούνται με όρους ανοικτής αγοράς, οποιοδήποτε δε κόστος από αυτές αποτελεί λειτουργικό κόστος του Ταμείου και βαρύνει το τίμημα που αυτό εισπράττει από την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.}

 

δ. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 3986/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Το Ελληνικό Δημόσιο ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με το Ταμείο για τις υποχρεώσεις που το τελευταίο αναλαμβάνει κατά την κατάρτιση, τροποποίηση ή λύση συμβάσεων του παρόντος άρθρου.}

 

ε. Στο άρθρο 5 του νόμου 3986/2011 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7, ως εξής:

 

{6. Για την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών το Ταμείο μπορεί να αναθέτει την εξεύρεση αγοραστή σε χρηματιστηριακές εταιρίες.

 

Στην περίπτωση αυτή οι χρηματιστηριακές εταιρίες προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κανονισμού της παραγράφου 4 του άρθρου 8 και οι σχετικές χρηματιστηριακές συναλλαγές δεν υπόκεινται στον έλεγχο της παραγράφου 4 του άρθρου 9.

 

7. Για τα ακίνητα, που περιέρχονται στο Ταμείο σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του νόμου 2730/1999.}

 

στ. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 3986/2011 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

 

{Για την προμήθεια υποστηρικτικών υπηρεσιών για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων και 7 του νόμου 3049/2002, οι δε σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται από το Ταμείο.}

 

6. α. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 3986/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{4. Κατ' εξαίρεση της παραγράφου 3 του άρθρου 1, οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 774/1980 εφαρμόζονται αναλόγως για τον προσυμβατικό έλεγχο των συμβάσεων αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου και των εταιρειών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Ταμείο που συνάπτονται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, εφόσον το τίμημα ή το χρηματικό αντάλλαγμα της αξιοποίησης υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ και αφού προηγουμένως έχει γνωμοδοτήσει το ΣΕ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 5.}

 

β. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 3986/2011 πριν από τη λέξη ευθύνη προστίθενται οι λέξεις αστική ή ποινική.

 

7. α. Στο τέλος της παραγράφου 20 του άρθρου 24 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και ως προς ακίνητα που βρίσκονται ή θα περιέλθουν στην κυριότητα του Ταμείου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3986/2011.}

 

β. Ειδικώς για ακίνητα κυριότητας της ανώνυμης εταιρίας του Ταμείου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3986/2011, οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών του νόμου 4014/2011 παράγραφος 2 περιπτώσεις α', γ' και δ' και του νόμου 4014/2011 παράγραφος 2 περίπτωση β' του νόμου 4014/2011 συμπληρώνονται μετά παρέλευση έξι και εννέα μηνών αντίστοιχα από την καταχώριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακινήτου ή στο οικείο κτηματολογικό γραφείο, όπου αυτό λειτουργεί, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του νόμου 3986/2011, ως προς τα ακίνητα που περιέρχονται στην κυριότητα του Ταμείου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου 3986/2011.

 

γ. Για την καταχώριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3986/2011 στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακινήτου ή στο οικείο κτηματολογικό γραφείο, όπου αυτό λειτουργεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 του νόμου 3986/2011, δεν απαιτείται η επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης και βεβαίωσης μηχανικού του άρθρου 23 παράγραφος 4 του νόμου 4014/2011 ή τυχόν πιστοποιητικού που θα αντικαταστήσει αυτά.

 

8. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3986/2011 μετά τις λέξεις , καθώς και περιουσιακών στοιχείων προστίθενται οι λέξεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή.

 

β. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 3986/2011 μετά τις λέξεις Περιουσιακής φύσεως δικαιώματα προστίθενται οι λέξεις , εμπράγματα δικαιώματα,.

 

γ. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 3986/2011 προστίθενται οι λέξεις:

 

{, ή ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημόσιου, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή σε δημόσιες επιχειρήσεις των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.}

 

δ. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 3986/2011 προστίθενται οι λέξεις:

 

{, ή ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημόσιου, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή σε δημόσιες επιχειρήσεις των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.}

 

9. Επί ανωνύμων εταιρειών, οι μετοχές των οποίων ανήκουν, είτε στην Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία, είτε στο Ελληνικό Δημόσιο, εφόσον στη Γενική τους Συνέλευση αυτό εκπροσωπείται από την Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία, και δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, κατά παρέκκλιση του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 34/Α/2005), του άρθρου 42 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011) και των σχετικών διατάξεων των καταστατικών τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 321 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 31 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 

10. Η συσταθείσα, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011), διοικητική αρχή με την επωνυμία Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) μετατρέπεται και λειτουργεί, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με τις ίδιες αρμοδιότητες, έδρα και επωνυμία ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή με διοικητική και οικονομική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια, στην οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002) με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αναφέρονται σε αυτή. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών ή Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) εννοείται η ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου. Τα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου μέλη της διοικητικής αρχής Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων συνεχίζουν με τις ιδιότητές τους τη θητεία τους μέχρι την προβλεπόμενη από την πράξη διορισμού λήξη της, ως μέλη της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

 

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων έχει νομική προσωπικότητα και παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 173 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014).

 

11. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση της αρχής μπορούν να ιδρύονται παραρτήματά της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της.}

 

12. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 28 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργήματος, καθώς και η κατ' επάγγελμα άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο, σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και σε νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται, η άσκηση καθηκόντων μέλους διδακτικού προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν επιτρέπεται να ασκεί άλλο επάγγελμα ή λειτούργημα. Ο διορισμός μέλους το οποίο απουσίασε αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις της Επιτροπής ανακαλείται αυτοδικαίως και για το υπόλοιπο της θητείας του διορίζεται νέο μέλος.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013).

 

13. Στην εξειδίκευση του επιστημονικού προσωπικού του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004) και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) προστίθενται εξειδίκευση ή εξειδικεύσεις και σε άλλα αντικείμενα που θα ορίσει με απόφασή της η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας της.

 

14. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004) και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) μετά τη λέξη μόνιμου προστίθεται η φράση ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

 

15. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων μπορούν να αποσπώνται σε αυτή υπάλληλοι Υπουργείων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου.}

 

16. Για τις θέσεις των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004) και της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) δεν εφαρμόζονται από τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις του άρθρου 33 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

 

17. Μετατάξεις έως 15 υπαλλήλων και αποσπάσεις προς την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου και για περίοδο έξι μηνών από αυτή, πραγματοποιούνται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων με μόνη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Επιτροπής, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 68 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για παράταση βλέπε παράγραφο 10 του άρθρου 34 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013).

 

18. Η ανάληψη των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 54 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011), πραγματοποιείται με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της αντίστοιχης απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για την ανάληψη των αρμοδιοτήτων της στον τομέα των Καζίνο καταργείται η Επιτροπή Καζίνο του άρθρου 1 του νόμου 2206/1994.

 

19. Η παράγραφος 4 του άρθρου 23 του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004) καταργείται από τότε που ίσχυσε.

 

20. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 52 του νόμου 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α/2011) μετά τη φράση με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων προστίθεται η φράση κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων όσον αφορά τον Οργανισμό της.

 

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 52 του νόμου 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α/2011), καταργείται.

 

21. Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) θα αναφέρεται ως:

 

The Hellenic Gaming Commission.

 

22. Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για τη σύνθεσή της, συγκροτείται Συμβουλευτική Επιτροπή Παιγνίων. Η Συμβουλευτική Επιτροπή, κατόπιν ερωτημάτων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, διατυπώνει την άποψή της για θέματα βελτίωσης της λειτουργίας της αγοράς, για τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, καθώς και για κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα με τη λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Παιγνίων και την αποζημίωση των μελών της.

 

Ως μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ορίζονται εκπρόσωποι των κύριων φορέων της ελληνικής αγοράς παιγνίων, φορέων που προωθούν το υπεύθυνο παιχνίδι και την ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών, καθώς και προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης με ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εξειδίκευση στο αντικείμενο.}

 

23. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) μετά τη φράση Ελληνική Δημοκρατία προστίθεται η φράση , καθώς και εκείνα που διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 50.

 

24. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 33 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) μετά τη φράση ώστε να διαπιστώνονται στοιχεία όπως τίθεται η λέξη ενδεικτικά.

 

25. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία υποχρεούται να θέσει σε λειτουργία τα παιγνιομηχανήματα που εκμεταλλεύεται μέσω των πρακτορείων της, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39, εντός δώδεκα μηνών από την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 29 ή της απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων της παραγράφου 5 του άρθρου 54 όπως ισχύει, χωρίς να μεταβάλλεται η χρονική περίοδος της άδειας της παραγράφου 4 του άρθρου 39.}

 

26. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 52 του νόμου 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α/2011) καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.