Νόμος 3301/04 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου θεσπίζεται το καθεστώς που εφαρμόζεται στις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, οι οποίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου αυτού, καθώς και στη χρηματοοικονομική ασφάλεια που παρέχεται σύμφωνα με τους όρους των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού.

 

2. Τόσο ο ασφαλειολήπτης όσο και ο ασφαλειοδότης πρέπει να ανήκουν σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 

α) δημόσια αρχή πλην των επιχειρήσεων με εγγύηση του Δημοσίου, εκτός εάν αυτές εμπίπτουν στα κατωτέρω στοιχεία β' έως ε', όπως μεταξύ άλλων:

 

α)α) δημόσιοι φορείς των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν αναλάβει τη διαχείριση του δημόσιου χρέους ή παρεμβαίνουν σε αυτή,

 

β)β) δημόσιοι φορείς των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν εξουσιοδοτηθεί να τηρούν λογαριασμούς πελατών,

 

β) εθνική κεντρική τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, κάποια από τις πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης που αναφέρονται στην Πράξη Διοικητή Τραπέζης της Ελλάδος υπ' αριθμό 2588/2007 (ΦΕΚ 1758/Β/2007) υπό Τυποποιημένη Προσέγγιση, Τμήμα Ε' παράγραφος 6, καθώς και στο παράρτημα VI, Μέρος 1, Τμήμα 4 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε στη νομοθεσία των κρατών - μελών, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας

 

γ) χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που υπόκειται σε εποπτεία, όπως, μεταξύ άλλων:

 

α)α) πιστωτικό ίδρυμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 3601/2007,

 

β)β) επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 περίπτωση 1 του νόμου [Ν] 3606/2007,

 

γ)γ) χρηματοδοτικό ίδρυμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 του νόμου [Ν] 3601/2007,

 

δ)δ) ασφαλιστική επιχείρηση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2Α στοιχείο α' του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 400/1970 (ΦΕΚ 10/Α/1970), και ασφαλιστική επιχείρηση ζωής, όπως ορίζεται στην ίδια διάταξη του ανωτέρω νομοθετικού διατάγματος,

 

ε)ε) ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμός συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια κατά την έννοια του νόμου 3283/2004 (ΦΕΚ 210/Α/2004),

 

στ)στ) εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά την έννοια του νόμου [Ν] 1665/1986 (ΦΕΚ 194/Α/1986).

 

δ) κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, διακανονιστής ή συμψηφιστικό γραφείο, όπως ορίζονται, αντίστοιχα, στις περιπτώσεις γ', δ' και ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 2789/2000, καθώς και στο άρθρο 2 στοιχεία γ', δ' και ε' της Οδηγίας 1998/26/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία των λοιπών κρατών - μελών, συμπεριλαμβανομένων των ομοειδών ιδρυμάτων που υπόκεινται σε εποπτεία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τα οποία ασκούν δραστηριότητες στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, προαιρέσεων και παράγωγων μέσων σε βαθμό μη καλυπτόμενο από τον παρόντα νόμο και την εν λόγω Οδηγία και πρόσωπο, πλην των φυσικών προσώπων, το οποίο ενεργεί ως καταπιστευματοδόχος ή υπό την ιδιότητα αντιπροσώπου εξ ονόματος ενός ή περισσότερων προσώπων στα οποία περιλαμβάνονται τυχόν ομολογιούχοι ή κάτοχοι άλλων μορφών εξασφαλισμένων δανείων ή ίδρυμα που ορίζεται στα στοιχεία α' έως δ',

 

ε) κάθε νομικό πρόσωπο υπό τον όρο ότι ο αντισυμβαλλόμενος είναι ίδρυμα που ορίζεται στα στοιχεία α' έως δ',

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο α του άρθρου 8 του νόμου 4346/2015 (ΦΕΚ 152/Α/2015).

 

3. Η παρεχόμενη χρηματοοικονομική ασφάλεια πρέπει να συνίσταται σε μετρητά, χρηματοπιστωτικά μέσα ή πιστωτικές απαιτήσεις.

 

4. Ο νόμος αυτός καταλαμβάνει τις χρηματοοικονομικές ασφάλειες από το χρόνο της παροχής τους και εφόσον η παροχή πιστοποιείται εγγράφως. Η απόδειξη της παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας πρέπει να επιτρέπει τον προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής ασφάλειας στην οποία αναφέρεται. Πα το Σκοπό αυτόν, αρκεί να αποδεικνύεται ότι η ασφάλεια επί τίτλων σε λογιστική μορφή έχει μεταφερθεί σε πίστωση του σχετικού λογαριασμού ή αποτελεί πίστωση του λογαριασμού αυτού και ότι η ασφάλεια σε μετρητά έχει μεταφερθεί σε πίστωση του καθορισμένου λογαριασμού ή αποτελεί πίστωση του λογαριασμού αυτού. Αν πρόκειται για πιστωτικές απαιτήσεις, η εγγραφή των απαιτήσεων σε έναν κατάλογο απαιτήσεων που υποβάλλεται εγγράφως ή με νομικά ισοδύναμο τρόπο στον ασφαλειολήπτη επαρκεί για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων και την απόδειξη της παροχής τους ως χρηματοοικονομικής ασφάλειας μεταξύ των μερών. Η εγγραφή των απαιτήσεων σε έναν κατάλογο απαιτήσεων κατά το προηγούμενο εδάφιο επαρκεί για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων και την απόδειξη της παροχής τους ως χρηματοοικονομικής ασφάλειας και έναντι τρίτων, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 3 και των διατάξεων του νόμου [Ν] 2844/2000 (ΦΕΚ 220/Α/2000).

 

5. Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται στις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας εφόσον οι συμφωνίες αυτές πιστοποιούνται εγγράφως ή με νομικά ισοδύναμο τρόπο. Δεν απαιτείται η έγγραφη πιστοποίηση εφόσον πρόκειται για επί μέρους συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, όπως ιδίως επί μέρους συμβάσεις πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς οι οποίες καταρτίζονται βάσει σύμβασης - πλαισίου που έχει καταρτιστεί εγγράφως ή με νομικά ισοδύναμο τρόπο μεταξύ πωλητή και αγοραστή.

 

6. Οι προθεσμίες του άρθρου 16 παράγραφοι 6 και 8 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920) αναστέλλονται για όσο χρόνο διαρκεί η ασφάλεια που ο ασφαλειοδότης έχει παράσχει επί ιδίων μετοχών του.

 

7. Τα άρθρα 4 έως 7 του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται σε οποιονδήποτε περιορισμό της εκτέλεσης των συμφωνιών παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας ή οποιονδήποτε περιορισμό στα αποτελέσματα των συμφωνιών εγγυοδοσίας με παροχή χρηματοοικονομικής ασφάλειας, ρυθμίσεων εκκαθαριστικού συμψηφισμού (close out netting) ή αμοιβαίου συμψηφισμού (set-off) που επιβάλλονται δυνάμει των άρθρων 59 έως 72 του νόμου ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ, ή οποιονδήποτε παρόμοιο περιορισμό που επιβάλλεται δυνάμει παρεμφερών εξουσιών στην Ελλάδα με σκοπό τη διευκόλυνση της ομαλής εξυγίανσης οιασδήποτε οντότητας που αναφέρεται στην υποπερίπτωση δ)δ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου και στο στοιχείο δ', και που υπόκειται σε διασφαλίσεις τουλάχιστον ισοδύναμες με αυτές των άρθρων 31 έως 86 και των άρθρων 99 έως 109 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 112 του άρθρου 2 του νόμου 4335/2015 (ΦΕΚ 87/Α/2015).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του νόμου 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.