Νόμος 3333/05 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Επιλέξιμες δαπάνες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιλέξιμες δαπάνες για την επιχορήγηση είναι οι προϋπολογιζόμενες για την ίδρυση, την κατασκευή και την οργάνωση του Εμπορευματικού Κέντρου που αφορούν:

 

α) στις ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις και στο μηχανολογικό εξοπλισμό για τις παρεχόμενες από την Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου υπηρεσίες,

 

β) στον εξοπλισμό ηλεκτρονικής διαχείρισης των υποδομών και στις τεχνολογικές υποδομές επικοινωνιών και πληροφορικής,

 

γ) στην εκπόνηση προπαρασκευαστικών μελετών και σχεδίων υποδομών, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου οι οποίες συνδέονται με την επένδυση υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται αποκλειστικά για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 70/2001 της Επιτροπής (ΕΕL της 13-01-2001, σελίδες 33 έως 42), όπως ισχύει. Το ποσοστό ενίσχυσης των δαπανών της κατηγορίας αυτής ανέρχεται κατά μέγιστο όριο στο 50% των πραγματικών δαπανών.

 

δ) στην κατασκευή έργων υποδομής, όπως οδικών δικτύων, δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, δικτύων ηλεκτροφωτισμού και επικοινωνιών, έργων διαμόρφωσης τοπίου με ριζικές ή ήπιες αλλαγές,

 

ε) στην κατασκευή κτιρίων ή στην εκτέλεση έργων αναβάθμισης, ανακαίνισης, βελτίωσης και επέκτασης υφιστάμενων κτιρίων εξυπηρέτησης Εμπορευματικού Κέντρου,

 

στ) στην κατασκευή συνδεόμενων κτιρίων και κατασκευή εγκαταστάσεων από την Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου, καθώς και στις οργανωτικές δαπάνες και στις δαπάνες ανακαίνισης εγκαταλελειμμένων κτιρίων,

 

ζ) στην κατασκευή εγκαταστάσεων για τη συγκέντρωση, ομαδοποίηση, οργάνωση και ανασύνθεση φορτίων,

 

η) στην ανάπτυξη ή στη σύνδεση με υφιστάμενα ή προγραμματισμένα δίκτυα συγκοινωνιακής υποδομής διαφορετικών μέσων μεταφοράς, καθώς και στη δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης συνδυασμένων μεταφορών ή στη σύνδεση με αυτόν,

 

θ) στη δημιουργία χώρων διοίκησης και υποστηρικτικών λειτουργιών, όπως σταθμών εξυπηρέτησης οχημάτων, χώρων ανάπτυξης συστημάτων τηλεματικής και πληροφορικής, χώρων εναπόθεσης φορτίων, χώρων στάθμευσης, τελωνείου, υγειονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχείων και εστιατορίων,

 

ι) στην αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου του Εμπορευματικού Κέντρου, καθώς και στην αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και στην κατασκευή εγκαταστάσεων για τη διακίνηση υλικών και προϊόντων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008).

 

2. Δαπάνες επενδυτικών έργων που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης δεν αναγνωρίζονται ως επιλέξιμες δαπάνες, ανεξάρτητα αν έχουν εξοφληθεί ή όχι κατά την ημερομηνία αυτή.

 

Εξαιρούνται οι δαπάνες που αφορούν στα στοιχεία της περίπτωσης γ' της προηγούμενης παραγράφου.

 

3. Δεν επιτρέπεται η εκποίηση στοιχείων εγκατάστασης και της υποδομής του Εμπορευματικού Κέντρου για τα οποία έχει ληφθεί επιχορήγηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης, εκτός εάν πρόκειται για αντικατάσταση εξοπλισμού ή εγκατάστασης που παλαιώθηκε λόγω ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων ή για μεταβίβαση, ολική ή μερική, της εγκατάστασης σε νέο επενδυτή.

 

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω όρων, η επιχορήγηση επιστρέφεται από τον επενδυτή στην αρμόδια για τη διαχείριση της υπηρεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του νόμου 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.