Νόμος 3710/08 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Διεύρυνση των δυνατοτήτων ίδρυσης και επιχορήγησης εμπορευματικού κέντρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο νόμος 3333/2005 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 προστίθεται νέο εδάφιο δ' ως εξής:

 

{δ. Εμπορευματικό Κέντρο δύναται να ιδρυθεί και να καταλαμβάνει περισσότερες από μία εκτάσεις, μη εφαπτόμενες μεταξύ τους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

Ι) η μία εκ των εκτάσεων, στην οποία υφίσταται λιμάνι ή σιδηροδρομικός σταθμός ή αεροδρόμιο, μπορεί να είναι μικρότερη των 100 στρεμμάτων,

 

ΙΙ) κάθε πρόσθετη έκταση να είναι μεγαλύτερη των 100 στρεμμάτων,

 

ΙΙΙ) να εξασφαλίζεται η βιώσιμη μεταφορική σύνδεση των εκτάσεων του Εμπορευματικού Κέντρου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου,

 

ΙV) όλες οι εκτάσεις του Εμπορευματικού Κέντρου να αποτελούν ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο.

 

Το σύνολο των εκτάσεων του Εμπορευματικού Κέντρου λαμβάνεται υπόψη για το χαρακτηρισμό της κατηγορίας του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Οι απαιτήσεις σε μεταφορικές υποδομές και στην εξασφάλιση προσβάσεων στο μεταφορικό δίκτυο της χώρας πρέπει να εξασφαλίζονται τουλάχιστον σε μία από τις εκτάσεις που αποτελούν το ενιαίο λειτουργικό σύνολο του Εμπορευματικού Κέντρου.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, στα οποία περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες εκτάσεις για τη σιδηροδρομική ή την οδική σύνδεση, για την ίδρυση, καθώς και για την επέκταση υφιστάμενου Εμπορευματικού Κέντρου, κηρύσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001), όπως ισχύουν. Η σχετική απόφαση εκδίδεται μετά την έκδοση της άδειας ίδρυσης και ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Εταιρείας Εμπορευματικού Κέντρου προς το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο νόμο 2882/2001.}

 

3. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{γ) στην εκπόνηση προπαρασκευαστικών μελετών και σχεδίων υποδομών, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου οι οποίες συνδέονται με την επένδυση υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται αποκλειστικά για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμός 70/2001 της Επιτροπής (ΕΕL της 13-01-2001, σελίδες 33 έως 42), όπως ισχύει. Το ποσοστό ενίσχυσης των δαπανών της κατηγορίας αυτής ανέρχεται κατά μέγιστο όριο στο 50% των πραγματικών δαπανών.}

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Δεν επιτρέπεται η εκποίηση στοιχείων εγκατάστασης και της υποδομής του Εμπορευματικού Κέντρου για τα οποία έχει ληφθεί επιχορήγηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης, εκτός εάν πρόκειται για αντικατάσταση εξοπλισμού ή εγκατάστασης που παλαιώθηκε λόγω ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων ή για μεταβίβαση, ολική ή μερική, της εγκατάστασης σε νέο επενδυτή.

 

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω όρων, η επιχορήγηση επιστρέφεται από τον επενδυτή στην αρμόδια για τη διαχείριση της υπηρεσία.}

 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ι. Ύστερα από τη δημοσίευση της απόφασης ίδρυσης του Εμπορευματικού Κέντρου, για το οποίο έχει αποφασισθεί η επιχορήγηση, και την έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της παραγράφου 4 του άρθρου 16, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών καλεί την επιλεγείσα Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου για τη σύναψη σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.