Νόμος 3335/05 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του νόμου 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α/1984) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

 

{Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για την ανέγερση και λειτουργία κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων όπου ασκούνται δραστηριότητες, οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α/1997), όπως αυτές ισχύουν, μετά την αντικατάστασή τους, καθώς και για τις εγκαταστάσεις έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 500 m από τα όρια των λατομικών περιοχών. Η ανωτέρω απόσταση, όταν πρόκειται για πυλώνες ανεμογεννητριών, ορίζεται στα 150 m. Οι αποστάσεις αυτές μπορεί να περιορίζονται, κατά περίπτωση, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, εφόσον το ανάγλυφο της περιοχής και οι συγκεκριμένες συνθήκες το επιτρέπουν.}

 

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 1428/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Απαγορεύεται ο καθορισμός λατομικών περιοχών ή θέσεων συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών του νόμου 1515/1985 (ΦΕΚ 18/Α/1985), σε απόσταση μικρότερη των 500 m από προστατευόμενες ζώνες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Για τον καθορισμό λατομικών περιοχών ή θέσεων συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών του νόμου 1515/1985, σε απόσταση μικρότερη των 2 km από τις πιο πάνω προστατευόμενες ζώνες, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργείου.}

 

3. Οι ρυθμίσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000), εφαρμόζονται και για τους εκμεταλλευτές των λατομείων τα οποία λειτουργούσαν ή λειτουργούν σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 20 του νόμου 2115/1993.

 

4. Στους εκμεταλλευτές λατομείων μαρμάρων και βιομηχανικών ορυκτών, οι οποίοι δεν υπέβαλαν την αίτηση παράτασης των αδειών εκμετάλλευσης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 του νόμου 2702/1999 (ΦΕΚ 70/Α/1999), παρέχεται νέα, αποκλειστική, προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου, για την υποβολή αίτησης παράτασης στον αρμόδιο νομάρχη, εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 2702/1999 είχαν δικαίωμα εκμετάλλευσης του λατομείου τους, με βάση ισχύουσα σύμβαση μίσθωσης.

 

Μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης επί της αίτησης, η εκμετάλλευση των λατομείων συνεχίζεται. Οι διατάξεις των άρθρων 11 και 15 του νόμου 1428/1984 εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση της παραγράφου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.