Νόμος 3438/06 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής ανήκουν, ιδίως:

 

α) Η υποβολή στον Υπουργό Ανάπτυξης, μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους, έκθεσης για το μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999). Η έκθεση αυτή υποβάλλεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της Βουλής, συζητείται σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, σύμφωνα με τον Κανονισμό της και δημοσιεύεται σε ειδική έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου.

 

β) Η συλλογή και η επεξεργασία στοιχείων σχετικών με την παραγωγή, την προμήθεια, τη διάθεση, την κατανάλωση κάθε μορφής ενέργειας, καθώς και με τα ενεργειακά αποθέματα της χώρας, η αναζήτηση των στοιχείων αυτών από τους οικείους ενεργειακούς φορείς και η υποβολή σχετικών προτάσεων στον Υπουργό Ανάπτυξης για τη βέλτιστη, γενικώς. χρήση κάθε μορφής ενέργειας

 

γ) Η συλλογή, η μελέτη και η αξιοποίηση στοιχείων σχετικών με τα ενεργειακά συστήματα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών που συμμετέχουν στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ).

 

δ) Η παρακολούθηση των διεθνών τεχνολογικών και οικονομικών εξελίξεων στον τομέα της ενέργειας και η διατύπωση προτάσεων στον Υπουργό Ανάπτυξης για την αξιοποίηση των σχετικών συμπερασμάτων.

 

ε) Η επεξεργασία θέσεων και προτάσεων για τη χάραξη μακροχρόνιας ενεργειακής στρατηγικής, για εφαρμόσιμες πολιτικές και για το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό εθνικών προγραμμάτων ενέργειας. Καθώς και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων στον Υπουργό Ανάπτυξης.

 

στ) Η μελέτη θεμάτων σχετικών με το μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας που υποβάλλονται σε αυτό, μετά από σχετικό ερώτημα του Πρωθυπουργού ή του Υπουργού Ανάπτυξης και η διατύπωση γνώμης επί των θεμάτων αυτών.

 

ζ) Η μελέτη πολιτικών εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας και η διατύπωση σχετικών εισηγήσεων.

 

η) Η σύνταξη προτάσεων για την κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας που αφορά σε ζητήματα ενέργειας.

 

θ) Η ανάθεση μελετών σε τρίτους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του, μετά από έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

ι) Κάθε μορφής συνεργασία με αντίστοιχα όργανα άλλων κρατών και διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας.

 

ι)α) Η παροχή, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Ανάπτυξης, επιτελικής και εκτελεστικής τεχνοκρατικής υποστήριξης προς τη Διοίκηση του Υπουργείου για την προώθηση και υλοποίηση σχεδίων έρευνας και ανάπτυξης του ενεργειακού πλούτου της χώρας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009).

 

2. Το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής και η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 Ειδική Επιστημονική Γραμματεία συνεργάζονται, για την εκπλήρωση των σκοπών τους, με τα αρμόδιο Υπουργεία και τους οικείους ενεργειακούς ή άλλους φορείς που έχουν την υποχρέωση να παρέχουν, όταν τους ζητείται, κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία.

 

Για τα θέματα παροχής υπηρεσιών που αφορούν στο Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη της παραγράφου 14 του άρθρου 7 του νόμου 3428/2005, όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του νόμου 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/2008).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.