Νόμος 3438/06 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Ειδική Επιστημονική Γραμματεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Ειδική Επιστημονική Γραμματεία για την υποστήριξη της λειτουργίας και την εκπλήρωση της αποστολής του. Στην Ειδική Επιστημονική Γραμματεία της οποίας προΐσταται ο Επιστημονικός Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, συνιστώνται δέκα (10) θέσεις ειδικών επιστημόνων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και πέντε (5) θέσεις τακτικού προσωπικού των οποίων δύο κατηγορίας ΠΕ, δύο κατηγορίας ΔΕ και μία κατηγορίας ΥΕ. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό και το τακτικό προσωπικό προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις εν προκειμένω εφαρμοζόμενες αναλόγως διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3094/2003 (ΦΕΚ 10/Α/2003), κατόπιν επιλογής τους από επιτροπή η οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, που ορίζονται από τον Πρόεδρό του. Οι πίνακες και τα στοιχεία επιλογής υποβάλλονται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού για έλεγχο νομιμότητας. Οι αποδοχές των ειδικών επιστημόνων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009).

 

2. Στην Ειδική Επιστημονική Γραμματεία μπορεί να αποσπώνται έως πέντε (5) υπάλληλοι, μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 51 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991).

 

Η απόσπαση γίνεται, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, ύστερα από αίτημα του Προέδρου του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, με κοινή απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης ή με απόφαση μόνο του Υπουργού Ανάπτυξης, όταν ο αποσπώμενος υπηρετεί σε φορέα που εποπτεύεται από τον Υπουργό αυτόν, μετά από γνώμη του οργάνου διοίκησης του. Οι αποδοχές των αποσπώμενων, καθώς και το σύνολο των επιδομάτων της οργανικής τους θέσης, με εξαίρεση αυτών που συνδέονται με την ενεργό άσκηση καθηκόντων, βαρύνουν το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής. Ο χρόνος διάρκειας της απόσπασης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην υπηρεσία από την οποία αποσπάσθηκαν, διατηρουμένων όλων των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009).

 

3. Στην Ειδική Επιστημονική Γραμματεία συνιστώνται πέντε (5) θέσεις ειδικών συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 2 του Προέδρου και τρεις (3) του Επιστημονικού Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, για την υποστήριξη του έργου τους.

 

Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις γίνεται με αντίστοιχες αποφάσεις του Προέδρου και του Επιστημονικού Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, αναλόγως, των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 2623/1998 (ΦΕΚ 139/Α/1998).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο Δ2 του άρθρου 25 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006).

 

4. Οι αποδοχές των ειδικών επιστημόνων και των ειδικών συνεργατών της Ειδικής Επιστημονικής Γραμματείας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατή η χορήγηση στο τακτικό προσωπικό, πέραν των νόμιμων αποδοχών του, και ειδικής πρόσθετης αμοιβής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009).

 

5. Στους αποσπώμενους στις θέσεις ειδικών επιστημόνων και ειδικών συνεργατών καταβάλλονται κατ' επιλογήν, είτε οι πάσης φύσεως αποδοχές και τα επιδόματα που ελάμβαναν κατά το χρόνο της απόσπασης είτε οι αποδοχές που καθορίζονται με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου. Η επιλογή γίνεται με αμετάκλητη δήλωση του αποσπώμενου μέσα σε ένα μήνα από την συντέλεση της απόσπασης, η οποία υποβάλλεται στην Ειδική Επιστημονική Γραμματεία του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής. Αν το διάστημα αυτό παρέλθει άπρακτο, ο αποσπώμενος θεωρείται ότι διατηρεί τις αποδοχές της θέσης από την οποία αποσπάται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.