Νόμος 3438/06 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργίας του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής αποτελείται από έντεκα (11) μέλη. Τα έξι (6) από αυτά προέρχονται από ένα αντίστοιχα, από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, τον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, τη Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου μέχρι την ίδρυση και λειτουργία του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και ακολούθως από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και τα υπόλοιπα, για τα οποία ισχύουν τα κωλύματα που ορίζονται στην παράγραφο 5, επιλέγονται μεταξύ προσώπων τα οποία διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση ή την επαγγελματική τους ικανότητα και διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Δ του άρθρου 25 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006).

 

2. Πρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής ορίζεται ένα από τα μέλη του, με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης. Τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση ορίζονται, από τα μέλη του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, ο Αντιπρόεδρος και ο Επιστημονικός Γραμματέας του.

 

3. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5, ο διορισμός των μελών του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής δεν ανακαλείται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, εκτός εάν συντρέξει στο πρόσωπό τους σπουδαίος λόγος. Αν, κατά τη διάρκεια αυτής, κενωθεί, για οποιονδήποτε λόγο, θέση μέλους του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής στη θέση αυτή διορίζεται, για το υπόλοιπο της θητείας του, νέο μέλος.

 

4. Τα μέλη του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής εκπίπτουν αυτοδικαίως από την ιδιότητά τους, αν εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή αν συντρέξει λόγος αυτοδίκαιης έκπτωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (νόμος 2863/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999)).

 

5. Ο Επιστημονικός Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της θητείας του, να είναι εταίρος, μέτοχος, μέλος διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστής, υπάλληλος, τεχνικός ή άλλος σύμβουλος ή μελετητής σε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητα σε τομείς ενέργειας ή να ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα στους ανωτέρω τομείς.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθορίζεται κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003) όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, η μηνιαία ή ανά συνεδρίαση αποζημίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής. Με όμοια απόφαση καθορίζονται, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, οι μηνιαίες αποδοχές του Επιστημονικού Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.