Νόμος 4002/11 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Κατάργηση συμβουλίου, υπηρεσιών και νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι πιο κάτω υπηρεσίες, συμβούλια και νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, καθώς και οι διατάξεις που προβλέπουν τη σύσταση, τις αρμοδιότητες και τα όργανα διοίκησης, διέπουν τη λειτουργία τους και ρυθμίζουν σχετικά θέματα, ως εξής:

 

α) Τα άρθρα 1 και 3 έως και 6 του νόμου 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006) σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οι αρμοδιότητες του καταργούμενου Συμβουλίου, όπως προβλέπονται από το άρθρο 2 του νόμου 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006), ασκούνται στο εξής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού, συμβουλευτικό όργανο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που συνεστήθη με την υπ' αριθμόν 17/2010 πράξη υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 98/Α/2010).

 

β) Τα άρθρα 19 έως και 24 του νόμου [Ν] 3653/2008 (ΦΕΚ 49/Α/2008) σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και Τεχνολογίας, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

γ) Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 51/1997 (ΦΕΚ 48/Α/1997) σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιμόρφωσης Δασικών Υπαλλήλων (ΕΚΕΔΥ), με έδρα τα Βίλλια Αττικής, που εποπτεύεται από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

δ) Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 389/1997 (ΦΕΚ 272/Α/1997) σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του Σταθμού Ελέγχου Κάπρων, Γενικής Περιφερειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με έδρα τα Μέγαρα Αττικής.

 

ε) Τα άρθρα 1 έως και 12 του νόμου 3565/2007 (ΦΕΚ 112/Α/2007) σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και Χορού (ΕΚΕΘΕΧ) με έδρα την Αθήνα, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

Οι αρμοδιότητες του Κέντρου μεταφέρονται και ασκούνται εφεξής από τη Διεύθυνσης Θεάτρου και Χορού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Οι αρμοδιότητες αυτές που μεταφέρονται κατανέμονται στα τμήματα της Διεύθυνσης Θεάτρου και Χορού με συναφές αντικείμενο με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και έργου στο καταργούμενο νομικό πρόσωπο μεταφέρονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέχρι τη λήξη της σύμβασής τους, σε υπηρεσιακές μονάδες που τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

στ) Τα άρθρα 1 έως και 15 του νόμου 3390/2005 (ΦΕΚ 233/Α/2005) σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου Εθελοντικός Οργανισμός Έργο Πολιτών, με έδρα την Αθήνα που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

ζ) Η υπ' αριθμόν ΓΓΑ32327/23-12-1969 υπουργική απόφαση σχετικά με τη σύσταση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Εθνικό Στάδιο Νέας Ιωνίας Βόλου ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ, με έδρα το Βόλο, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του καταργούμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, μετατάσσεται ή μεταφέρεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πολιτισμού και Τουρισμού, με την ίδια σχέση εργασίας σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου, βαθμού και ειδικότητας για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα προσωπικού στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, η μετάταξη ή μεταφορά γίνεται σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την απόφαση της μετάταξης ή μεταφοράς.

 

η) Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 86/1986 σχετικά με τη ίδρυση Εθνικού Γυμναστηρίου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Εκπαίδευσης στην Ιππασία, με έδρα το Μαρκόπουλο Αττικής, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του καταργούμενου Κέντρου μετατάσσεται ή μεταφέρεται αυτοδίκαια, με την ίδια σχέση εργασίας, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την κατάταξη των μετατασσόμενων ή μεταφερόμενων υπαλλήλων σε κενές οργανικές θέσεις της ίδιας κατηγορίας εκπαίδευσης και αν δεν υπάρχουν κενές σε προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού, αντίστοιχου ή συναφούς κλάδου και ειδικότητας, για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προσόντα και διάθεσης αυτών, ανάλογα με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες σε υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου αυτού.

 

2. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λήγει η θητεία των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και του προσωπικού με θητεία των νομικών προσώπων που καταργούνται με την υποπαράγραφο 1, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.

 

3. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των καταργούμενων υπηρεσιών και φορέων της υποπαραγράφου 1 και οι δικηγόροι που έχουν προσληφθεί σε αυτούς με σχέση έμμισθης εντολής, με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων της υποπαραγράφου 1 της παρούσας παραγράφου, μετατάσσονται ή μεταφέρονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση Υπουργού που εποπτεύει τον φορέα που καταργείται ή του Υπουργού στον οποίο υπάγεται η καταργούμενη υπηρεσία, στην Κεντρική Υπηρεσία του οικείου Υπουργείου και καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου, βαθμού και ειδικότητας για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα. Αν δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις η μετάταξη ή μεταφορά γίνεται σε προσωποπαγείς που συνιστώνται με την απόφαση μετάταξης ή μεταφοράς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 5)β του άρθρου 34 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

 

4. Ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την κατάργηση των πιο πάνω υπηρεσιών και νομικών προσώπων και του Συμβουλίου της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου 1, όπως η άσκηση των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων, στην περίπτωση που προβλέπεται ρητά μεταφορά αρμοδιοτήτων στην υποπαράγραφο 1, το χρονικό σημείο έναρξης της άσκησής τους, όταν δεν συμπίπτει με την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του μετατασσόμενου ή μεταφερόμενου προσωπικού, η τύχη των αρχείων και κάθε άλλο σχετικό θέμα, ρυθμίζονται κατά περίπτωση με απόφαση των Υπουργών στους οποίους μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες ή που εποπτεύουν τους καταργούμενους φορείς και υπηρεσίες.

 

5. α) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που καταργούνται, περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό Δημόσιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στους φορείς στους οποίους μεταφέρθηκαν οι σχετικές αρμοδιότητές τους, άλλως στα Υπουργεία που εποπτεύουν τους καταργούμενους φορείς, που έχουν στο εξής και την ευθύνη για την διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου.

 

Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ο αρμόδιος σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο Υπουργός προβαίνει στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων, που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 533/1963, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.

 

β) Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των νομικών προσώπων που καταργούνται μεταφέρονται με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων ρυθμίσεων, μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με εντολή του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού, σε λογαριασμό του Δημοσίου και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου ή του φορέα που αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις.

 

γ) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν την κινητή και ακίνητη περιουσία, τον τρόπο διάθεσης των ταμειακών υπολοίπων των καταργούμενων φορέων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.