Νόμος 3453/06 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ρυθμίσεις Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α/1994) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Για την αναγγελία των εκχωρήσεων αυτών αρκεί η τήρηση των κοινών διατάξεων κατά παρέκκλιση τυχόν ειδικών ρυθμίσεων, όπως του άρθρου 95 του νόμου 2362/1995 και του άρθρου 53 του νομοθετικού διατάγματος 496/1974. Εκχωρήσεις που έχουν γίνει οποτεδήποτε πριν από την εφαρμογή του παρόντος χωρίς την εφαρμογή των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο ειδικών ρυθμίσεων θεωρούνται εξ υπαρχής έγκυρες, εφόσον τηρήθηκαν οι κοινές διατάξεις.}

 

2. Στο άρθρο 62 του νόμου 2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α/1994) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Οι πάσης φύσεως εξασφαλίσεις υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και οι λοιποί ειδικοί όροι χορήγησης στεγαστικών δανείων από αυτό σε δικαιούχους, που προβλέπονται από το παρόν και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ισχύουν ανεξάρτητα από το σκοπό των στεγαστικών δανείων που χορηγούνται ή έχουν ήδη χορηγηθεί πριν από την εφαρμογή του παρόντος.}

 

3. Σε περίπτωση μεταβίβασης εσόδων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατά το άρθρο 14 παράγραφος 12 του νόμου 2801/2000 ισχύουν ειδικώς τα εξής:

 

α) εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις του άρθρου 10, καθώς και των παραγράφων 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11 και 13 του άρθρου 14 του νόμου 3156/2003, με την επιφύλαξη των ευρύτερων φορολογικών απαλλαγών του άρθρου 14 του νόμου 2801/2000,

 

β) δεν έχουν εφαρμογή το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 12 και η παράγραφος 13 του άρθρου 14 του νόμου 2801/2000, καθώς και, προκειμένου για εκχωρήσεις ή ενεχυριάσεις στο πλαίσιο της μεταβίβασης ή σε εκτέλεση υποχρεώσεων από αυτήν, τα άρθρα 95 του νόμου 2362/1995 και 53 του νομοθετικού διατάγματος 496/1974,

 

γ) η μεταβίβαση μπορεί να αφορά και απαιτήσεις ανεκχώρητες ή ακατάσχετες κατά το νόμο, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3783/1957 και του άρθρου 31 του από [Ν] 21-04-1926 νομοθετικού διατάγματος,

 

δ) για τους σκοπούς των άρθρων 14 παράγραφος 12 του νόμου 2801/2000 και 10 παράγραφος 15 του νόμου 3156/2003, οι εισπράξεις από τα μεταβιβαζόμενα έσοδα μπορούν να κατατίθενται και σε λογαριασμούς του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του νόμου [Ν] 1611/1950 ή άλλων σχετικών διατάξεων ή σε άλλη τράπεζα, μαζί με ποσά από έσοδα που δεν μεταβιβάζονται κατά το παρόν,

 

ε) το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δικαιούται να παρέχει δάνεια και πάσης μορφής πιστώσεις προς το νομικό πρόσωπο προς το οποίο μεταβιβάζονται τα έσοδα και να αποκτά ομολογίες ή άλλες κινητές αξίες που εκδίδει το τελευταίο κατά παρέκκλιση τυχόν αντίθετων ρυθμίσεων, καθώς και να παρέχει πάσης φύσεως εξασφαλίσεις προς αυτό και τους δικαιούχους του άρθρου 14 παράγραφος 12 εδάφιο β' του νόμου 2801/2000, οι οποίες είναι δυνατόν να αφορούν και λογαριασμούς του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατά το νόμου [Ν] 1611/1950 ή κατ' άλλες διατάξεις και

 

στ) στα κατά την παράγραφο 13 του άρθρου 10 του νόμου 3156/2003 συμμεταβιβαζόμενα δικαιώματα και προνόμια περιλαμβάνονται και αυτά των άρθρων 62 και 63 παράγραφος 1 του νόμου 2214/1994, εξαιρουμένου του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 63, χωρίς να θίγεται η εφαρμογή του άρθρου 61 του [Π] Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.