Νόμος 3458/06 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Εφαρμοστέο δίκαιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 21 έως και 32, η εκκαθάριση του πιστωτικού ιδρύματος διέπεται από τη νομοθεσία του κράτους - μέλους καταγωγής του, η οποία καθορίζει ενδεικτικά τα ακόλουθα:

 

α) τα περιουσιακά στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος, που καταλαμβάνονται από τη διαδικασία και τη μεταχείριση των περιουσιακών στοιχείων τα οποία τούτο απέκτησε μετά την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης,

 

β) τις εξουσίες του πιστωτικού ιδρύματος και τις εξουσίες του εκκαθαριστή,

 

γ) τις προϋποθέσεις με τις οποίες είναι παραδεκτός ο συμψηφισμός,

 

δ) τα αποτελέσματα της διαδικασίας εκκαθάρισης επί των υφιστάμενων συμβάσεων, στις οποίες το πιστωτικό ίδρυμα είναι Συμβαλλόμενο Μέρος,

 

ε) τα αποτελέσματα της διαδικασίας εκκαθάρισης επί των ατομικών διώξεων, εκτός εάν υφίσταται εκκρεμοδικία, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του παρόντος,

 

στ) τις απαιτήσεις που πρέπει να αναγγελθούν στο παθητικό του πιστωτικού ιδρύματος και τη μεταχείριση των απαιτήσεων που προκύπτουν μετά την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης,

 

ζ) τους κανόνες αναγγελίας, εξέλεγξης και αποδοχής των απαιτήσεων,

 

η) τους κανόνες διανομής του προϊόντος της ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων, την κατάταξη των απαιτήσεων και τα δικαιώματα των πιστωτών οι οποίοι ικανοποιήθηκαν μερικώς, μετά την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης, δυνάμει εμπράγματου δικαιώματος ή κατόπιν συμψηφισμού,

 

θ) τις προϋποθέσεις και τα αποτελέσματα της περάτωσης της διαδικασίας εκκαθάρισης, ιδίως δια πτωχευτικού συμβιβασμού,

 

ι) τα δικαιώματα των πιστωτών μετά την περάτωση της διαδικασίας εκκαθάρισης,

 

ι)α) τον καταλογισμό των εξόδων και δαπανών της διαδικασίας εκκαθάρισης και

 

ι)β) τους κανόνες που διέπουν την ακυρότητα, την ακυρωσία και την κήρυξη του ανενεργού των επιβλαβών για τους πιστωτές δικαιοπραξιών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.