Νόμος 3498/06 - Άρθρο 47

Άρθρο 47: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. H διάταξη του εδαφίου α' της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του νόμου 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/2004) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. α. Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων δύναται να υπάγεται στις διατάξεις του νόμου 3049/2002 η διάθεση, συμπεριλαμβανομένης της εκμίσθωσης, ακινήτων και επιχειρηματικών μονάδων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, των οποίων τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ασκεί η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του νόμου 2837/2000, για την εκτέλεση έργων τουριστικής ανάπτυξης και τουριστικών υποδομών που κρίνεται ότι συμβάλλουν στην προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας.}

 

2. Οι εδαφικές εκτάσεις του Δημοσίου στη νήσο Ρόδο του Νομού Δωδεκανήσου, γαιών Αφάντου Ρόδου, με αριθμούς μερίδας Κτηματολογίου:

 

1081, εμβαδού: 950 m2,

1090, εμβαδού: 2.120 m2 και

1935, εμβαδού: 1.140 m2 και

 

γαιών Καλυθιών, το 1/2 εξ αδιαιρέτου της με αριθμό μερίδας Κτηματολογίου:

 

3396, εμβαδού: 2.800 τετραγωνικά μέτρα, χαρακτηρίζονται Τουριστικά Δημόσια Κτήματα των άρθρων 12)α και 12)γ του νομοθετικού διατάγματος [ΠΔ] 180/1946 (ΦΕΚ 324/Α/1946), όπως αυτά προστέθηκαν, δυνάμει του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 827/1948 (ΦΕΚ 258/Α/1948). Η διοίκηση και διαχείριση των ως άνω Τουριστικών Δημόσιων Κτημάτων ανατίθενται δια του παρόντος στην Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 4 του νόμου 3139/2003 (ΦΕΚ 100/Α/2003).

 

3. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004) παρατείνεται από τότε που έληξε, μέχρι την 31-12-2007.

 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 49 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004) αντικαθίσταται ως εξής και η ισχύς της, πλην του εδαφίου δ', ανατρέχει στη δημοσίευση του εν λόγω νόμου:

 

{5. α) Η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των χερσαίων Συνοριακών Σταθμών Νίκης, Ευζώνων, Δοϊράνης, Προμαχώνα, Ορμενίου, Κήπων, Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής ανατίθεται στις κατά τόπους αρμόδιες Περιφέρειες. Η διαχείριση κάθε εσόδου από την εκμετάλλευση των παραπάνω Συνοριακών Σταθμών γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

β) Η εκτέλεση των κάθε είδους συμβάσεων ή άλλων εν γένει δικαιοπραξιών, οι οποίες έχουν συναφθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού ή την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, σχετικά με τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των Συνοριακών Σταθμών του πρώτου εδαφίου, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται από τις κατά τόπους αρμόδιες Περιφέρειες. Εκκρεμείς δίκες για διαφορές σχετικές με τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των άνω Συνοριακών Σταθμών συνεχίζονται αυτοδικαίως από τις κατά τόπους αρμόδιες Περιφέρειες.

 

γ) Απαιτήσεις και κάθε άλλο δικαίωμα από σύμβαση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία σχετικά με τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των άνω Συνοριακών Σταθμών, ανεξάρτητα από το χρόνο γενέσεως αυτών, εκχωρούνται αυτοδικαίως στις κατά τόπους αρμόδιες Περιφέρειες, οι οποίες συνεχίζουν στο όνομά τους και για λογαριασμό τους τυχόν εκκρεμείς δίκες.

 

δ) Οι κατά τόπους αρμόδιες Περιφέρειες αποδίδουν ετησίως στην Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) επί των ακαθαρίστων μισθωμάτων των ακινήτων των υφιστάμενων, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων των Συνοριακών Σταθμών, που η κυριότητά τους ανήκει στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Το εν λόγω ποσό αποδίδεται εντός τριών (3) μηνών μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους.

 

ε) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Τουριστικής Ανάπτυξης καθορίζονται, εντός των αναφερόμενων στο πρώτο εδάφιο Συνοριακών Σταθμών, ο χώρος εγκατάστασης, οι όροι, η αρμοδιότητα κατασκευής, συντήρησης, εποπτείας και μέριμνας, καθώς και οι προδιαγραφές για τη στέγαση και λειτουργία Γραφείων Πληροφοριών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Κάθε δαπάνη για την εγκατάσταση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των Γραφείων αυτών βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Στα γραφεία αυτά μπορούν να αποσπώνται, με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας μετά από σύμφωνη γνώμη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, υπάλληλοι των οικείων Περιφερειών, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Η μισθοδοσία των αποσπασμένων υπαλλήλων βαρύνει το φορέα προέλευσης.

 

στ) Τυχόν αξιώσεις του Δημοσίου, των αρμόδιων Περιφερειών, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία, έναντι αλλήλων, δεν αναζητούνται, εξαιρουμένων των δαπανών της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία για την αισθητική αναβάθμιση των Συνοριακών Σταθμών Ευζώνων, Προμαχώνα, Κήπων, Κακαβιάς και Νίκης, όπως αυτές προκύπτουν από σχετικά στοιχεία ισολογισμών της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία και οι οποίες συμψηφίζονται με ισόποσα μελλοντικά μερίσματα του Δημοσίου από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία.

 

ζ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Τουριστικής Ανάπτυξης καθορίζονται σε περίπτωση επέκτασης των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων ή ανέγερσης νέων κτιρίων σε χώρους των Συνοριακών Σταθμών, κυριότητας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, οι όροι εκμετάλλευσης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 

η) Οι διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998) έχουν εφαρμογή στους Συνοριακούς Σταθμούς της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 47 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006) και στο Συνοριακό Σταθμό Καστανέων Έβρου, καθώς και στους χερσαίους, οδικούς και σιδηροδρομικούς Συνοριακούς Σταθμούς που είχαν ιδρυθεί πριν από τη θέση σε ισχύ του νόμου 2647/1998.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007).

 

5. Η δημόσια εδαφική έκταση στην περιοχή του Αλίμου του νομού Αττικής, εμβαδού 31.500 m2, η οποία απεικονίζεται υπό τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Α στο θεωρημένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού υπ' αριθμόν 283/2005 τοπογραφικό διάγραμμα της ανώνυμης εταιρείας Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία, υπό κλίμακα: 1:2.000, του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν, χαρακτηρίζεται Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα των άρθρων 12)α και 12)γ του νομοθετικού διατάγματος 180/1946, όπως αυτά προστέθηκαν δυνάμει του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 827/1948.

 

Η διοίκηση και διαχείριση του ως άνω Τουριστικού Δημοσίου Κτήματος ανατίθεται δια του παρόντος στην Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 4 του νόμου 3139/2003 (ΦΕΚ 100/Α/2003).

 

n.3498.06.1

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.