Νόμος 2817/00 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό, Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό και Διοικητικό Προσωπικό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Το προβλεπόμενο στο άρθρο 20 του νόμου [Ν] 1268/1982 Ειδικό Διοικητικό Τεχνικό Προσωπικό (ΕΔΤΠ) μετονομάζεται σε Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ).

 

β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου τους.}

 

γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι θέσεις του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού ανήκουν οργανικά στα Τμήματα και κατανέμονται στους Τομείς, στα Εργαστήρια, στις Κλινικές ή σε λοιπές λειτουργικές μονάδες του Τμήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να υπάρχουν θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού που ανήκουν στις Σχολές ή συνολικά στο Ίδρυμα.}

 

δ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Αρμόδιο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού ανήκουν στη Σχολή ή συνολικά στο Ίδρυμα, η αρμοδιότητα αυτή μεταφέρεται στη Γενική Συνέλευση της Σχολής ή στη Σύγκλητο.}

 

ε) Η παράγραφος 4 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η προκήρυξη των θέσεων Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού γίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή τη Γενική Συνέλευση της Σχολής ή τη Σύγκλητο, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα, στην οποία ανήκει κάθε θέση. Στην προκήρυξη αναφέρονται και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψη κάθε θέσης.}

 

στ) Οι θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού διακρίνονται στις κατηγορίες της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), της τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ). Ο τρόπος και η διαδικασία της βαθμολογικής και μισθολογικής κατάστασης και εξέλιξης των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

ζ) Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το Ειδικό Διοικητικό Τεχνικό Προσωπικό, νοείται στο εξής το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό. Μέχρι να εκδοθούν τα προεδρικά διατάγματα που ρυθμίζουν τα σχετικά με το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό ζητήματα, εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται τα προεδρικά διατάγματα που ρυθμίζουν τα αντίστοιχα ζητήματα για το Ειδικό Διοικητικό Τεχνικό Προσωπικό. Όπου γίνεται αναφορά σε κατηγορίες ΑΤ, ΑΡ και ΜΕ, νοούνται στο εξής οι κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ αντιστοίχως.

 

2. α) Το προβλεπόμενο στο άρθρο 21 του νόμου [Ν] 1268/1982 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) μετονομάζεται σε Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ).

 

β) Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Τα μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού επιτελούν ειδικό ή και εργαστηριακό / εφαρμοσμένο διδακτικό έργο στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και διακρίνονται σε δύο κλάδους ως εξής:

 

i) Τον κλάδο του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (κλάδο I), τα μέλη του οποίου επιτελούν ειδικό διδακτικό έργο, που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη Θεωρητική ή εφαρμοσμένη διδασκαλία των αντικειμένων των ξένων γλωσσών, της ελληνικής γλώσσας (διδασκόμενης ως ξένης), του σχεδίου, των καλών τεχνών, των εφαρμοσμένων τεχνών, της μουσικής, του θεάτρου, του χορού, της ρυθμικής αγωγής και της φυσικής αγωγής.

 

ii) Τον κλάδο του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (κλάδο II), τα μέλη του οποίου επιτελούν εργαστηριακό/εφαρμοσμένο διδακτικό έργο που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 23 παράγραφος 1 στοιχείο (iii) του νόμου [Ν] 1268/1982.}

 

γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού μπορεί να ανήκουν οργανικά στα Τμήματα, στις Σχολές ή συνολικά στο Ίδρυμα. Οι θέσεις που ανήκουν στα Τμήματα κατανέμονται στους Τομείς.}

 

δ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Αρμόδιο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα μέλη Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή η Γενική Συνέλευση της Σχολής ή η Σύγκλητος, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκουν.}

 

ε) Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. α) Η προκήρυξη των θέσεων Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού γίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή τη Γενική Συνέλευση της Σχολής ή τη Σύγκλητο, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα, στην οποία ανήκει κάθε θέση. Στην προκήρυξη αναφέρονται ο κλάδος στον οποίο ανήκει η θέση και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψη κάθε θέσης.

 

β) Για την κατάληψη θέσης Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, το οποίο επιτελεί ειδικό διδακτικό έργο, απαιτείται: (i) η κατοχή πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος σχετικού με το προς διδασκαλία αντικείμενο και (ii) η κατοχή συναφούς μεταπτυχιακού διπλώματος ή τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε πεδίο σχετικό με το προς διδασκαλία αντικείμενο ή τρεις συναφείς δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συναφής μονογραφία ή συνδυασμός των παραπάνω.

 

γ) Για την κατάληψη θέσης Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, το οποίο επιτελεί εργαστηριακό / εφαρμοσμένο διδακτικό έργο, απαιτείται η κατοχή πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος σχετικού με το αντικείμενο που αφορά το διδακτικό έργο, για το οποίο προορίζεται η θέση. Σε κάθε περίπτωση, η κατοχή του πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τριετή τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε συναφές πεδίο.}

 

στ) Η βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

ζ) Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, νοείται στο εξής το Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό. Μέχρι να εκδοθούν τα προεδρικά διατάγματα που ρυθμίζουν τα σχετικά με το Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό ζητήματα, εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται τα προεδρικά διατάγματα που ρυθμίζουν τα αντίστοιχα ζητήματα για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό.

 

3. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2083/1992 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι Προϊστάμενοι των Γραμματειών των Τμημάτων και των Σχολών, καθώς επίσης και της Γραμματείας της Συγκλήτου προΐστανται του προσωπικού των Γραμματειών τους και είναι υπεύθυνοι αντίστοιχα έναντι του Προέδρου του Τμήματος ή του Κοσμήτορα της Σχολής ή του Πρύτανη του Ιδρύματος για την ομαλή, αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία της αντίστοιχης Γραμματείας. Στις αρμοδιότητές τους ανήκει μεταξύ άλλων και η ενημέρωση των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων λήψης αποφάσεων για την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για κάθε νομικό και γενικό διοικητικό θέμα που ανακύπτει. Άμεσοι διοικητικοί προϊστάμενοι των ανωτέρω είναι οι προβλεπόμενοι κατά τον Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος.}

 

β) Στο άρθρο 22 του νόμου [Ν] 1268/1982 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Τομέων, των Εργαστηρίων, των Κλινικών και λοιπών λειτουργικών μονάδων του Τμήματος ανήκει στην ευθύνη του Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος. Το προσωπικό στο οποίο ανατίθεται η υποστήριξη αυτή τοποθετείται στις Γραμματείες των οικείων Τμημάτων, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος, είναι δε δυνατόν να κατανέμεται σε υπηρεσιακές μονάδες επιπέδου Γραφείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος. Του ανωτέρω προσωπικού προΐσταται διοικητικά ο Γραμματέας του οικείου Τμήματος. Το προσωπικό αυτό είναι υπεύθυνο έναντι του αντίστοιχου Διευθυντή Τομέα ή Εργαστηρίου ή Κλινικής κ.λ.π. για την ομαλή, αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία του χώρου ευθύνης του. Εφόσον για την υποστήριξη των ανωτέρω λειτουργικών μονάδων του Τμήματος απαιτούνται ειδικά προσόντα, είναι δυνατόν η σχετική διαδικασία πρόσληψης του αντίστοιχου προσωπικού να πραγματοποιείται και εκτός διαγωνισμού Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.}

 

4. α) Τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού εντάσσονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού κλάδου I και ασκούν τα ίδια καθήκοντα που ασκούσαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

 

β) Τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντα μέλη Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού εντάσσονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού και ασκούν τα ίδια καθήκοντα που ασκούσαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος. Οι ανωτέρω έχουν περαιτέρω τη δυνατότητα να ζητήσουν τη μετάταξή τους είτε σε οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού, στις οποίες μετατρέπονται αυτοδίκαια οι κατεχόμενες από αυτούς θέσεις Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού, είτε σε λοιπές Υπηρεσίες εκτός Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όσοι από τους ανωτέρω δεν ζητήσουν μετάταξη, αλλά παραμείνουν σε θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού, μπορούν να ζητήσουν τη μετακίνησή τους σε άλλο Τμήμα του οικείου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, το οποίο είναι συναφές με τους τίτλους σπουδών τους. Η μετακίνηση πραγματοποιείται με πράξη του Πρύτανη, μετά από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής και γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος προέλευσης. Εάν η γνώμη του Τμήματος προέλευσης δεν συμφωνεί με τη γνώμη του Τμήματος υποδοχής, τότε για την έκδοση της πράξης του Πρύτανη απαιτείται και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου.

 

γ) Τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντα μέλη Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού με ειδικά προσόντα, τα οποία επιτελούν εργαστηριακό διδακτικό έργο, έχουν περαιτέρω τη δυνατότητα να ενταχθούν, ύστερα από αίτησή τους, σε αντίστοιχες θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού κλάδου II. Η ένταξη γίνεται με πράξη του Πρύτανη, μετά από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος. Η γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος συνίσταται στην πιστοποίηση της διεξαγωγής εργαστηριακού διδακτικού έργου και διατυπώνεται ύστερα από σχετική εισήγηση του οικείου Τομέα. Όσοι από τους ανωτέρω δεν ανήκουν σε κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ έχουν περαιτέρω τη δυνατότητα να ενταχθούν με την ίδια διαδικασία και τις ίδιες προϋποθέσεις σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού κλάδου II.

 

δ) Οι αναφερόμενες στα προηγούμενο εδάφια β' και γ' της παρούσας παραγράφου αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων, που προβλέπονται στο εδάφιο στ' της παραγράφου 1 και στο εδάφιο στ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

ε) Τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού τα οποία εντάσσονται σε θέσεις των νέων κατηγοριών προσωπικού Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ή Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού, εξακολουθούν να διέπονται από το προϊσχύον καθεστώς ως προς τη βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξή τους μέχρι να εκδοθούν τα προβλεπόμενο προεδρικά διατάγματα για κάθε κατηγορία προσωπικού.

 

στ) Τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού, το οποίο εντάσσονται σε θέσεις των νέων κατηγοριών προσωπικού Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ή Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού, μπορούν να ζητήσουν να μετακινηθούν από τη μία κατηγορία προσωπικού στην άλλη και από τον ένα κλάδο του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού στον άλλο, εφόσον αποκτήσουν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται, σύμφωνο με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, για κατάληψη θέσης της αντίστοιχης κατηγορίας. Η μετακίνηση γίνεται με πράξη του Πρύτανη, μετά από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ή της Σχολής ή της Συγκλήτου, ανάλογο με την ακαδημαϊκή μονάδα, στην οποίο υπηρετούν οι ενδιαφερόμενοι.

 

ζ) Το επιστημονικό προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετεί στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε μόνιμες οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις ή σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις ή με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, βάσει του νόμου [Ν] 1476/1984, της υπουργικής απόφασης [Α] 24/11440/31-12-1986 που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 1735/1987 και του άρθρου 91 του νόμου [Ν] 1943/1991, του νόμου 2190/1994, του νόμου [Ν] 2266/1994 και του νόμου 2738/1999, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει: (i) την παραμονή σε θέσεις Διοικητικού Προσωπικού ή (ii) την ένταξη σε προσωποπαγείς θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ή (ii) την ένταξη σε προσωποπαγείς θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού. Για το ανωτέρω προσωπικό εφαρμόζονται κατ' αναλογία το προβλεπόμενα στο εδάφιο ε' της παρούσας παραγράφου. Για όσους από τους ανωτέρω επιλέξουν τις περιπτώσεις (ii) ή (iii), η ένταξη γίνεται με πράξη του Πρύτανη, μετά από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ή της Σχολής ή της Συγκλήτου, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ζητούν να ενταχθούν οι ενδιαφερόμενοι. Στις περιπτώσεις αυτές η γνώμη του αρμόδιου οργάνου συνίσταται στην πιστοποίηση του επιτελούμενου από τους ανωτέρω έργου.

 

η) Για την τοποθέτηση σε Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές και λοιπές λειτουργικές μονάδες των Τμημάτων του υπηρετούντος κατά τη δημοσίευση του παρόντος διοικητικού προσωπικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3' εδάφιο β' του παρόντος άρθρου, απαιτείται επιπροσθέτως και αίτηση των ενδιαφερομένων.

 

5. α) Οι υφιστάμενες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, κενές οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού μετατρέπονται αυτοδίκαιο σε κενές οργανικές θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού, αντιστοίχως. Η υπ' αριθμό [Α] 217/22-09-1999 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παράγραφος 1 της υπ' αριθμού 55/1998 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (άρθρο 1 παράγραφος 51 του νόμου 2412/1996) για έγκριση πλήρωσης 42 κενών οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και 96 κενών οργανικών θέσεων Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού ισχύει για την έγκριση πλήρωσης ισάριθμων κενών οργανικών θέσεων Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού αντιστοίχως.

 

β) Η προκήρυξη και η πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 509/1983, όπως ισχύει, αλλά μόνο για θέσεις που αφορούν την προσφορά εξειδικευμένων τεχνικών εργαστηριακών υπηρεσιών για την αρτιότερη επιτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

γ) Η προκήρυξη και η πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 394/1983, όπως ισχύει, αλλά μόνο για θέσεις που αφορούν την παροχή ειδικού εκπαιδευτικού έργου, όπως αυτό ορίζεται στο εδάφιο β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

6. α) Το εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 1268/1982, όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό, εκπροσώπους των φοιτητών ίσους προς το 50% και εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών ίσους προς το 15% του αριθμού των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που είναι μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν εκπρόσωποι του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού και των μη διδακτόρων Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών, εφόσον μέλη από τις αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού κατέχουν οργανικές θέσεις στο Τμήμα. Η καθεμία από τις εν λόγω τρεις κατηγορίες προσωπικού συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος με εκπροσώπους ίσους προς το 5% του αριθμού των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που είναι μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος συμμετέχει ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος από την κάθε ομάδα. Στα τμήματα Ξένων Γλωσσών οι εκπρόσωποι του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ανέρχονται σε ποσοστό 10%, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.}

 

β) Στη Γενική Συνέλευση του Τομέα μετέχουν, πέραν των μελών που προβλέπονται κατά το εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1268/1982, όπως ισχύει, και ανά ένας εκπρόσωπος του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού και των μη διδακτόρων Βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών από αυτούς που έχουν τοποθετηθεί στον Τομέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 81 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.