Νόμος 3710/08 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Καθιέρωση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο νόμος 3333/2005 (ΦΕΚ 91/Α/2005) Ίδρυση και λειτουργία Εμπορευματικών Κέντρων και άλλες διατάξεις τροποποιείται ως ακολούθως:

 

1. Το εδάφιο ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ζ) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που εκπονείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το Εμπορευματικό Κέντρο ιδρύεται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον αυτό βρίσκεται σε περιοχή αρμοδιότητας του, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση εκδίδεται ύστερα από τήρηση της διαδικασίας διαβούλευσης με τις δημόσιες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό όσον αφορά στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως ορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση οίκοθεν ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/2006), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για σχέδια ή προγράμματα εθνικού επιπέδου. Εάν οι ανωτέρω φορείς δεν απαντήσουν εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, η απόφαση μπορεί να εκδοθεί και χωρίς τη γνώμη τους.}

 

3. Το εδάφιο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) εγκρίνεται η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Εμπορευματικού Κέντρου.}

 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η απόφαση της παραγράφου 1 δεν απαλλάσσει την Εταιρεία Εμπορευματικού Κέντρου από την υποχρέωση τήρησης, όπου αυτό απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις, των διαδικασιών αδειοδότησης για την υλοποίηση των απαραίτητων για τη λειτουργία του έργων και δραστηριοτήτων και την εγκατάσταση των επί μέρους δραστηριοτήτων του, όπως: η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, η έκδοση οικοδομικών αδειών και η έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των επί μέρους δραστηριοτήτων του. Για έργα και δραστηριότητες που αφορούν στην υλοποίηση και λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ).}

 

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Σε περίπτωση τροποποίησης έργου ή δραστηριότητας που προβλέπεται από την απόφαση ίδρυσης του Εμπορευματικού Κέντρου ή προσθήκης νέου έργου ή δραστηριότητας, εξετάζεται ύστερα από αίτηση της Εταιρείας του, συνοδευομένης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η συμβατότητα της προτεινόμενης μεταβολής ή προσθήκης με την απόφαση ίδρυσης. Αν διαπιστωθεί συμβατότητα, εκδίδεται τροποποιητική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον το Εμπορευματικό Κέντρο βρίσκεται σε περιοχή αρμοδιότητας του. Εν συνεχεία τηρούνται και οι τυχόν απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης για την τροποποίηση ή προσθήκη έργου ή δραστηριότητας, κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.}

 

6. Το εδάφιο γ.β)β' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 καταργείται και αριθμείται το εδάφιο γ.γ)γ' ως γ.β)β'.

 

7. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) την καταλληλότητα της προτεινόμενης θέσης από άποψη χωροταξική και κυκλοφοριακή και τη δυνατότητα διασύνδεσης της με το μεταφορικό δίκτυο της χώρας και ιδιαίτερα με δίκτυα συνδυασμένων μεταφορών (σιδηροδρομικούς σταθμούς, λιμενικές εγκαταστάσεις, αεροπορικές εγκαταστάσεις),}

 

8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Προκειμένου να εκταμιευθεί η επιχορήγηση, απαιτείται η έκδοση απόφασης ίδρυσης του Εμπορευματικού Κέντρου που έχει επιλεγεί, καθώς και η έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και δραστηριότητες που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση και λειτουργία του Εμπορευματικού Κέντρου ή που περιλαμβάνουν επιλέξιμες προς επιχορήγηση δαπάνες σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος. Για το σκοπό αυτόν η επιλεγείσα Εταιρεία υποβάλλει τις υπό στοιχεία ζ' και η' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 μελέτες και, μετά την έκδοση της απόφασης ίδρυσης, τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των ως άνω έργων και δραστηριοτήτων.}

 

9. Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Αν δεν μπορεί να εκδοθεί η απόφαση ίδρυσης ή η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της προηγουμένης παραγράφου εντός προθεσμίας που ορίζεται από την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου επαναλαμβάνεται για τις επόμενες στη σειρά κατάταξης υποψήφιες Εταιρείες Εμπορευματικών Κέντρων. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι δυνατόν να παραταθεί η προθεσμία υποβολής των διαφόρων δικαιολογητικών κατά χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει αυτό της αρχικής προθεσμίας.}

 

10. Η παράγραφος 6 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Ύστερα από την έκδοση της άδειας ίδρυσης και της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, συνάπτεται σύμβαση χρηματοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.