Νόμος 3710/08 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Ρυθμίσεις για τις Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων Ανώνυμες Εταιρείες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001) προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τους μετόχους της Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων Ανώνυμη Εταιρεία για τετραετή θητεία. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων Ανώνυμη Εταιρεία ορίζεται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας.

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων Ανώνυμη Εταιρεία ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ο οποίος είναι ένας από τα μέλη αυτού.

 

Οι υποψηφιότητες, μαζί με απόσπασμα ποινικού μητρώου, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Κοινού Ταμείου Είσπραξης Λεωφορείων Ανώνυμη Εταιρεία μέχρι της 12ης μεσημβρινής της προηγούμενης της Γενικής Συνέλευσης ημέρας και στη συνέχεια συντάσσεται ενιαίο ψηφοδέλτιο.

 

Για την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτείται:

 

α. ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Προέδρου,

 

β. ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή Αντιπροέδρου και αναπληρωτή αυτού και

 

γ. ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ισάριθμων αναπληρωματικών.

 

Ως εκλεγέντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που πέτυχαν κατά σειρά πλειοψηφία, ενώ ως αναπληρωτές αυτών, εκτός του Προέδρου για τον οποίο δεν προβλέπεται εκλογή αναπληρωτή, λογίζονται αυτοί που κατά σειρά έπονται των προηγουμένων.

 

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή φυσικής ή νομικής ανικανότητας του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αριθμό μεγαλύτερο των αναπληρωματικών ο οικείος Νομάρχης προσφεύγει στο αρμόδιο δικαστήριο.}

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001) προστίθεται περίπτωση ε', που έχει ως εξής:

 

{ε. Είναι δυνατή η εκτέλεση και κάθε άλλου είδους μεταφορικού έργου, εφόσον πληρούνται οι εκάστοτε απαιτούμενες από το νόμο ειδικές προϋποθέσεις και εφόσον συστήνουν ανεξάρτητες μεταφορικές επιχειρήσεις για το έργο αυτό.}

 

3. Το άρθρο 28 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 28: Αποζημίωση οργάνων Κοινού Ταμείου Είσπραξης Λεωφορείων Ανώνυμη Εταιρεία

 

1. Στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων Ανώνυμη Εταιρεία καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κοινού Ταμείου Είσπραξης Λεωφορείων Ανώνυμη Εταιρεία και καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

 

2. Ειδικότερα για τον Πρόεδρο του Κοινού Ταμείου Είσπραξης Λεωφορείων Ανώνυμη Εταιρεία η παραπάνω αποζημίωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του μισθού που αντιστοιχεί στο βαθμό λογιστή χωρίς πτυχίο, εγγάμου με δύο παιδιά και με τριακονταετή προϋπηρεσία, για όσα Κοινά Ταμεία Είσπραξης Λεωφορείων έχουν ενταγμένα στη δύναμη τους πάνω από τριάντα πέντε (35) λεωφορεία. Για τα Κοινά Ταμεία Είσπραξης Λεωφορείων που έχουν στη δύναμη τους δώδεκα (12) μέχρι τριάντα πέντε (35) λεωφορεία, το ύψος της αποζημίωσης αυτής δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού που αντιστοιχεί στο εξήντα τοις εκατό (60%) του ως άνω μισθού και για τα Κοινά Ταμεία Είσπραξης Λεωφορείων που έχουν στη δύναμη τους κάτω από δώδεκα (12) λεωφορεία στο τριάντα τοις εκατό (30%) του ίδιου μισθού.

 

3. Οι μετά την 31-12-1984 διατελέσαντες Πρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε αστικού ή υπεραστικού Κοινού Ταμείου Είσπραξης Λεωφορείων, καθώς και οι εφεξής διατελούντες, επί τρεις (3) τουλάχιστον τριετίες, λαμβάνουν μηνιαία χορηγία, μετά τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους, η οποία θα βαρύνει τον ειδικό λογαριασμό του Κοινού Ταμείου Είσπραξης Λεωφορείων 1% της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 2963/2001, εφόσον παραμένουν μέτοχοι αυτού.

 

Η μηνιαία αυτή χορηγία ορίζεται ίση με το ογδόντα τοις εκατό (80%) των μισθών της παραγράφου 2 του παρόντος κατά περίπτωση.

 

4. Οι μετά την 31-12-1995 διατελέσαντες Πρόεδροι των Πανελλαδικών Ομοσπονδιών των Κοινών Ταμείων Είσπραξης Λεωφορείων Ανώνυμη Εταιρεία Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών και Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών, του Πανελλαδικού Αλληλοασφαλιστικού Συνεταιρισμού Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης, του Αλληλοασφαλιστικού Συνεταιρισμού Βορείου Ελλάδος και Θεσσαλίας Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης και του Κεντρικού Σταθμού Αθηνών Υπεραστικών Λεωφορείων, καθώς και οι εφεξής διατελούντες επί τρεις (3) τουλάχιστον τριετίες, λαμβάνουν μηνιαία χορηγία, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των φορέων αυτών.

 

Η μηνιαία αυτή χορηγία ορίζεται ίση με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του μισθού Προέδρου Κοινού Ταμείου Είσπραξης Λεωφορείων Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτός καθορίζεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος.

 

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για τους Προέδρους των Κοινών Ταμείων Είσπραξης Λεωφορείων Ανώνυμη Εταιρεία.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 2963/2001 προστίθεται περίπτωση γ' που έχει ως εξής:

 

{γ. σε περίπτωση διακοπής κυκλοφορίας λόγω λήξης του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας κυκλοφορίας του λεωφορείου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) μηνών.}

 

5. Οι παράγραφοι 1, 2 και 5 του άρθρου 8 του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/2006) εφαρμόζονται αναλόγως στα λεωφορεία και επιβατικά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.