Νόμος 3734/09 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Ρυθμίσεις για τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999), όπως ισχύει, από το πέμπτο εδάφιο έως το τέλος αυτής, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού χορηγείται από το νόμο αυτόν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την ανανέωση και αντικατάσταση του δυναμικού παλαιών Μονάδων με νέες σύγχρονης τεχνολογίας, άνευ περιορισμού ισχύος.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, καθορίζονται οι γενικοί και ειδικοί όροι και προϋποθέσεις έκδοσης της άδειας παραγωγής κάθε νέας Μονάδας που υπάγεται στην πρόβλεψη του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το νόμο και τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ισχύουν.

 

Δύο μήνες προ της ημερομηνίας ένταξης στο Σύστημα ή στα Δίκτυα κάθε νέας Μονάδας, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού υποβάλλει αίτημα για τον καθορισμό των παλαιών και προς αντικατάσταση Μονάδων, αντίστοιχης ισχύος.

 

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή, καθορίζεται το καθεστώς και οι όροι λειτουργίας των Μονάδων αυτών (αποξήλωση ή θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών ή παροχή επικουρικών υπηρεσιών).}

 

1.α. Οι εκκρεμούσες αιτήσεις της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 12 του νόμου 3175/2003 και του άρθρου 19 παράγραφος 1 του νόμου 3587/2007, υπάγονται εφεξής στις ρυθμίσεις του παρόντος.

 

2. Το άρθρο 24 του νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 24

 

1. Η ισχύς της Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας που χορηγήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001) στις μονάδες της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 42 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999) και περιλαμβάνονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι την 31-12-2013.

 

2. Στις μονάδες της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, στις οποίες έχουν χορηγηθεί Άδειες Παραγωγής από τις 24-01-2002 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, χορηγείται μέχρι την 31-12-2013 Προσωρινή Άδεια Λειτουργίας, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001).

 

3. Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 εφαρμόζονται και σε όσες από τις παραπάνω Μονάδες της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού έχουν μεταβιβαστεί στην εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανανεώσιμες ανώνυμη εταιρεία.

 

4. Στις μονάδες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2, περιλαμβάνονται και οι μονάδες της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα (Πίνακες Α, Β και Γ) της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5/ΗΛ/Α/25396/20-12-2007 (ΦΕΚ 2487/Β/2007).}

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων συγκροτείται Επιτροπή, η οποία θα καταρτίσει πρόταση για την τροποποίηση και απλοποίηση της ισχύουσας διαδικασίας χορήγησης αδειών στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων το συντονισμό των αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν κατά το νόμο στη διαδικασία αυτή. Στην ανωτέρω Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, στελέχη ή εμπειρογνώμονες και άλλων κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργείων ή φορέων, καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και ειδικοί για ζητήματα ενέργειας. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής, η διάρκειά της, η αποζημίωση των μελών της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.