Νόμος 3868/10 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη διάταξη του άρθρου 1 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009) με την οποία τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 και ειδικότερα στην περίπτωση ι)στ' της παραγράφου 2 προστίθεται μετά τη λέξη Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών η φράση καθώς και το προσωπικό των μονάδων απεξάρτησης και το τελευταίο εδάφιο επαναδιατυπώνεται ως ακολούθως:

 

{καθώς και κάθε είδους θεραπευτές στους ίδιους φορείς για τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και πρώην τοξικομανείς, καθώς και πληρωμάτων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.}

 

2. Η περίπτωση α' του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010) τίθεται ως εξής:

 

{α) υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, προκειμένου για προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας, όπως αυτό καθορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001), της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και λοιπό θεραπευτικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων και αποθεραπευμένων πρώην τοξικομανών.}

 

3. Εάν προϊστάμενος σε Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) απαλλάχθηκε από τα καθήκοντα του, με εξαίρεση την περίπτωση που η απαλλαγή έγινε μετά από αίτηση του, στερείται του δικαιώματος επιλογής του ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας για μια τριετία, που άρχεται από την επόμενη της έκδοσης της απόφασης απαλλαγής του.

 

4. Επαναφέρεται σε ισχύ η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του νόμου 3627/2007 (ΦΕΚ 292/Α/2007) από την έναρξη ισχύος του παρόντος και καταβάλλεται η διαφορά από την αφαίρεση του επιδόματος του άρθρου 14 του νόμου 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α/2002). Η δαπάνη καλύπτεται από τον προϋπολογισμό των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών. Τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 24-12-2007 έως 31-07-2008 δεν αναζητούνται.

 

5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010) καταργείται από τότε που ίσχυσε κατά το μέρος που αφορά στις αποσπάσεις του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και τεχνικού προσωπικού που υπηρετεί σε φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 216/1974 (ΦΕΚ 367/Α/1974) και τη διάθεση τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 1878/1990 (ΦΕΚ 33/Α/1990) και το άρθρο 74 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001). Οι ανακληθείσες αποφάσεις απόσπασης του εν λόγω προσωπικού επαναφέρονται σε ισχύ από τη δημοσίευση του παρόντος μετά από αίτηση των αιτούντων την απόσπαση κατά τις ως άνω διατάξεις και εκδίδονται προς τούτο οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.