Νόμος 3580/07 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Η διενέργεια των διαδικασιών δημοπράτησης για τις προμήθειες και την παροχή υπηρεσιών των φορέων του άρθρου 9 ανατίθενται:

 

α)α) για την προμήθεια προϊόντων της παραγράφου 1 και υπηρεσιών της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του παρόντος, στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας και

 

β)β) για την προμήθεια προϊόντων της παραγράφου 2 και την παροχή υπηρεσιών της παραγράφου 4 του ως άνω άρθρου 10, στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων.

 

Κατ' εξαίρεση, οι διαδικασίες δημοπράτησης για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού δύνανται να διενεργούνται και από τους φορείς του άρθρου 9 του παρόντος, εφόσον ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίνει το αίτημα του φορέα, ύστερα από θετική εισήγηση της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

β) Η σύναψη των ως άνω συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών ανήκει στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 3 εδάφιο ε' περίπτωση β)β' του παρόντος.

 

γ) Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, οι Υγειονομικές Περιφέρειες, όπως και τα Νοσοκομεία και οι λοιποί εποπτευόμενοι φορείς από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατά τα ανωτέρω δύνανται να προβαίνουν σε διεξαγωγή διαγωνισμών του άρθρου 10 του νόμου 3580/2007 με τη μέθοδο ηλεκτρονικών διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και ηλεκτρονικών δημοπρασιών, όπως οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ορίζουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010) και την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010)

 

2. Η δημιουργία και τήρηση Μητρώου Εγκεκριμένων Προϊόντων και Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των αποδεκτών τιμών αυτών, όπως επίσης Μητρώου Εγκεκριμένων Προμηθευτών και Παροχών Υπηρεσιών, καθώς και η σύνταξη προδιαγραφών ανά προϊόν και υπηρεσία και προτύπων ανάλωσης / ανάγκης ανά μονάδα αναφοράς, ανατίθενται στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών (Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών). Τα ως άνω Μητρώα και οι προδιαγραφές, καθώς και οι τροποποιήσεις τους εγκρίνονται, μετά από εισήγηση της Επιτροπής, με αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 87 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019).

 

3. Η Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών, σε συνεργασία με την Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας και τη Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσοκομειακών Μονάδων, υπό την εποπτεία της Επιτροπής, θεσπίζει σύστημα ελέγχου της ποιότητας των πραγματοποιούμενων προμηθειών και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 87 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019).

 

4. Οι εταιρείες Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας, Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσοκομειακών Μονάδων και Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών συνεργάζονται, υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της Επιτροπής, κατά τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διενέργεια και την ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης και την εκτέλεση των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς το πρόγραμμα προμηθειών, όπως αυτό καταρτίζεται από την Επιτροπή και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ιδίως τα προεδρικά διατάγματα 394/1996 και 60/2007, όπως αυτά ισχύουν, για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του Δημοσίου.

 

5. Η παράδοση των προμηθειών και η παροχή των υπηρεσιών και η παραλαβή / αποδοχή τους από τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 9 του παρόντος γίνονται, αντίστοιχα, με μέριμνα και ευθύνη των προμηθευτών / παροχών υπηρεσιών και των ως άνω νομικών προσώπων τμηματικά ή συνολικά, όπως ειδικότερα προβλέπεται στις κατ' ιδίαν συμβάσεις, απαγορευόμενης της λειτουργίας κεντρικών αποθηκών στους Οργανισμούς που προμηθεύονται τα προϊόντα, καθώς και της αποθήκευσης προϊόντων που υπερβαίνουν την κάλυψη αναγκών συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, η οποία ορίζεται κατά περίπτωση στο Πρόγραμμα Προμηθειών.

 

6. Οι φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου έχουν την ευθύνη παρακολούθησης της εκτέλεσης των συμβάσεων που συνάπτει η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας για λογαριασμό των νομικών προσώπων του άρθρου 9 παράγραφος 1, της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων των προμηθευτών και των παροχών υπηρεσιών, ιδίως ως προς τη συμμόρφωση αυτών στους χρόνους παράδοσης του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας, τις συνθήκες μεταφοράς των προμηθευόμενων ειδών, την ποιότητα και λοιπούς συμβατικούς όρους. Επίσης, παρακολουθούν τη διαχείριση των παραλαμβανόμενων προμηθειών και των εκτελούμενων υπηρεσιών από τους φορείς, υπέρ των οποίων διενεργήθηκαν οι προμήθειες και παρέχονται οι υπηρεσίες, και αναφέρουν άμεσα, με έγγραφο τους προς την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, κάθε παρέκκλιση από τη νόμιμη διαδικασία και κάθε πρόβλημα που ανακύπτει ως προς τη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού.

 

7. Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας με αιτιολογημένη απόφαση της, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύναται να διενεργεί διαγωνισμούς, που έχουν εγκριθεί από το Πρόγραμμα Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας, με ενιαίες προδιαγραφές για τις ανάγκες των φορέων ευθύνης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή να αναθέτει κατ' εξαίρεση την υλοποίηση ενιαίων διαγωνισμών του Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας στις Υγειονομικές Περιφέρειες, για τις ανάγκες των φορέων ευθύνης τους, κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας Υγειονομικές Περιφέρειες.

 

Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας με αιτιολογημένη απόφαση της, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύναται να αναθέσει, κατ' εξαίρεση σε φορέα του άρθρου 9, την ευθύνη διεξαγωγής διαγωνισμού για την πραγματοποίηση προμήθειας του φορέα αυτού ιδίως για υλικά καθαριότητας, ιατρικά αέρια, καύσιμα, τρόφιμα - ποτά, έντυπα - γραφική ύλη και υπηρεσίες εστίασης και καθαριότητας. Με την απόφαση της η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας καθορίζει το αντικείμενο της προμήθειας και τις προδιαγραφές του, τους όρους και την επιτροπή διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού. Στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας δημιουργείται ειδικός κωδικός στον οποίο παρακρατείται, για την αντιμετώπιση των άμεσων λειτουργικών αναγκών του νοσοκομείου, το 2 ‰ επί του συνόλου των προμηθειών που πραγματοποιεί το νοσοκομείο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 77 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.