Νόμος 3883/10 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Κρίσεις ανά βαθμό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αξιωματικοί που συμπληρώνουν κατά το ημερολογιακό έτος που διενεργούνται οι κρίσεις το χρόνο του άρθρου 27, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 κρίνονται ως ακολούθως:

 

α. Κατώτεροι Αξιωματικοί:

 

(1) Προακτέοι κατ' εκλογή.

 

(2) Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό: Παραμένουν στο βαθμό τους μέχρι τις επόμενες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις, οπότε κρίνονται εκ νέου σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις. Ειδικότερα:

 

(α) Ανθυπολοχαγοί και αντίστοιχοι και Υπολοχαγοί και αντίστοιχοι: Αν κριθούν σε τρεις (3) διαδοχικές κρίσεις Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό, κρίνονται σύμφωνα με τα παρακάτω εδάφια (3) και (4).

 

(β) Λοχαγοί και αντίστοιχοι: Αν κριθούν σε τρεις (3) διαδοχικές κρίσεις ή τρεις (3) φορές συνολικά ως Αξιωματικοί ως Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό κρίνονται σύμφωνα με τα παρακάτω εδάφια (3) και (4).

 

(3) Ευδοκίμως τερματίσαντες: Τίθενται εφόσον το επιθυμούν Εκτός Οργανικών Θέσεων μέχρι τη συμπλήρωση πλήρους συντάξιμης υπηρεσίας και ένα (1) μήνα προ της αποστρατείας τους προάγονται στον επόμενο βαθμό. Εφόσον δεν επιθυμούν να τεθούν Εκτός Οργανικών Θέσεων, αποστρατεύονται άμεσα με το βαθμό τους.

 

(4) Αποστρατευτέοι: Αποστρατεύονται άμεσα με το βαθμό τους.

 

β. Ανώτεροι Αξιωματικοί:

 

(1) Προακτέοι κατ' εκλογή.

 

(2) Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό: Παραμένουν στο βαθμό τους μέχρι τις επόμενες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις, οπότε κρίνονται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας περίπτωσης β'. Αν κριθούν σε τρεις διαδοχικές κρίσεις ή τρεις φορές συνολικά ως Αξιωματικοί, ως Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό, κρίνονται, σύμφωνα με τις παρακάτω υποπεριπτώσεις 3 και 4.

 

(3) Ευδοκίμως τερματίσαντες: Όπως οι κατώτεροι Αξιωματικοί.

 

(4) Αποστρατευτέοι: Όπως οι κατώτεροι Αξιωματικοί

 

γ. Ανώτατοι Αξιωματικοί:

 

(1) Προακτέοι κατ' απόλυτη εκλογή.

 

(2) Διατηρητέοι: Παραμένουν στο βαθμό τους μέχρι τις επόμενες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις, οπότε κρίνονται εκ νέου σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις, εκτός από Διατηρητέοι.

 

(3) Ευδοκίμως τερματίσαντες: Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1)β του άρθρου 34 του παρόντος νόμου, προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται στο άρθρο 23 του παρόντος νόμου και εντός μηνός αποστρατεύονται.

 

(4) Αποστρατευτέοι: Όπως οι κατώτεροι Αξιωματικοί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 16 και 17 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 4407/2016 (ΦΕΚ 134/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.