Νόμος 3883/10 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Αποστρατευτικός Βαθμός και Τιμητικές Διακρίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αξιωματικοί μέχρι και του βαθμού του Υποστρατήγου και αντιστοίχων που τίθενται σε αποστρατεία, κρίνονται για προαγωγή στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων μόνον ως προακτέοι ή μη προακτέοι και προάγονται ένα (1) μήνα πριν από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος αποστρατείας τους, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α. Η αποστρατεία τους δεν οφείλεται σε κρίση τους ως αποστρατευτέων ή σε παραίτηση τους.

 

β. Έχουν συμπληρώσει το χρόνο παραμονής στο βαθμό, που απαιτείται για την προαγωγή τους, ή εφόσον πρόκειται για Συνταγματάρχες και αντιστοίχους, Ταξιάρχους και αντιστοίχους ή Υποστρατήγους και αντιστοίχους αν έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) χρόνο παραμονής στο βαθμό. Για την εφαρμογή του εδαφίου αυτού, θεωρείται ότι συμπληρώνουν ένα (1) χρόνο παραμονής στο βαθμό τους οι Αξιωματικοί που έχουν προαχθεί στο βαθμό αυτόν μέχρι και την 30η Απριλίου του προηγούμενου έτους.

 

γ. Ο ανώτερος αυτός βαθμός δεν υπερβαίνει αυτόν που προβλέπεται ως καταληκτικός της ειδικότητας τους, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 23 του παρόντος νόμου.

 

δ. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται για τους Υποστρατήγους Σωμάτων του Στρατού Ξηράς Τεχνικού, Εφοδιασμού και Μεταφορών, Υλικού Πολέμου και Έρευνας - Πληροφορικής Υποστρατήγους, Υποναυάρχους ή Υποπτεράρχους της ειδικότητας Οικονομικού, Υποπτεράρχους Αεράμυνας, Εφοδιαστές, Διοικητικούς και Μετεωρολόγους, Υποστρατήγους, Υποναυάρχους ή Υποπτεράρχους ειδικότητας Ιατρού, τους Υποστρατήγους, Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων, οι οποίοι κατ' εξαίρεση δύνανται να προαχθούν στο βαθμό του Αντιστράτηγου και αντιστοίχων, όπως και για τους Ταξιάρχους Ελεγκτικού, οι οποίοι δύναται αντιστοίχως να προαχθούν στο βαθμό του Υποστρατήγου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 110 του νόμου 3978/2011 (ΦΕΚ 137/Α/2011).

 

2. Προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό κρίνονται όσοι με βάση τα στοιχεία του ατομικού τους φακέλου σε όλη τους τη σταδιοδρομία και ιδιαίτερα στον κατεχόμενο και αμέσως προηγούμενο βαθμό και με βάση την προσωπική αντίληψη των μελών του Συμβουλίου, είναι ικανοί να προαχθούν στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό. Ειδικά για τους Υποστρατήγους και αντιστοίχους απαιτείται, πλέον των ανωτέρω, η κτήση των ουσιαστικών τους προσόντων σε βαθμό λίαν καλώς και άνω σε όλη τους τη σταδιοδρομία.

 

3. Οι παραπάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή για όσους διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφρός Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς, Υπηρεσίας Εδάφους, εφόσον προέρχονται από Όπλα ή Σώματα του Στρατού Ξηράς, Μάχιμους ή Μηχανικούς ή Σωμάτων του Πολεμικού Ναυτικού, Ιπτάμενους ή Σωμάτων της Πολεμικής Αεροπορίας ή Κοινών Σωμάτων στα οποία προβλέπεται ανώτερος βαθμός.

 

4. Οι Αρχηγοί Γενικού Επιτελείου που τίθενται σε αποστρατεία με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Άμυνας μπορούν να προαχθούν στο βαθμό του Στρατηγού και αντιστοίχων σε αποστρατεία και να

διατηρήσουν επί τιμή τον τίτλο της θέσης τους και μετά την αποστρατεία τους.

 

5. Τον επί τιμή τίτλο της θέσης τους μπορούν να διατηρήσουν και μετά την αποστρατεία τους:

 

α. Ο Διοικητής της Στρατιάς, ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, ο Αρχηγός Στόλου και ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, με απόφαση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.

 

β. Οι Αντιστράτηγοι και αντίστοιχοι που υπηρέτησαν σε οργανικές θέσεις του βαθμού τους, καθώς και οι Υποστράτηγοι και αντίστοιχοι που υπηρέτησαν τουλάχιστον για έξι (6) μήνες σε οργανικές θέσεις του βαθμού τους, με απόφαση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.

 

6. Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων αποφασίζει για τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου της θέσης, με βάση την προσωπική αντίληψη των μελών του για τον κρινόμενο και τη συνεκτίμηση με ελεύθερη κρίση των ιδιάζουσας φύσης προσόντων του, της ιδιαίτερης προσφοράς του προς την πατρίδα, καθώς και της καλής μαρτυρίας, που απολαύει εντός του Κλάδου του, για την επαγγελματική και ηθική του καταξίωση, που συνηγορούν στην απόδοση της τιμητικής αυτής διάκρισης.

 

7. Η διατήρηση του επί τιμή τίτλου της θέσης γίνεται με το Προεδρικό Διάταγμα της αποστρατείας των παραπάνω Αξιωματικών ή με ιδιαίτερο προεδρικό διάταγμα, μετά την αποστρατεία τους.

 

8. Υποστράτηγοι και αντίστοιχοι στους οποίους απενεμήθη επίτιμη τίτλος, τον διατηρούν και σε περίπτωση προαγωγής στον ανώτερο βαθμό κατόπιν διοικητικής τους αποκατάστασης.

 

9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από σχετική απόφαση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, καθορίζεται το καθεστώς που διέπει τους ανώτατους Αξιωματικούς οι οποίοι διατηρούν τον επίτιμο τίτλο τους, όπως και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

10. Οι Αξιωματικοί που αναφέρονται στις παραγράφους 4 έως 8 του παρόντος άρθρου στερούνται του τίτλου και των προνομίων τους, εφόσον με απόφαση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων κριθεί ότι αυτοί ασκούν εμπορικό ή βιοποριστικό επάγγελμα κατά τρόπο που δεν συμβιβάζεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον τίτλο ή καταδικασθούν από δικαστήριο για πράξεις που αντιβαίνουν στην τιμή και αξιοπρέπεια. Η κατά τα παραπάνω στέρηση του τίτλου γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.