Νόμος 4472/17 - Άρθρο 104

Άρθρο 104


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 4, 5, 10 και 11 του άρθρου 2 του νόμου 3887/2010 (ΦΕΚ 174/Α/2010), όπως ισχύει, καταργούνται.

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α/1991) καταργείται.

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 14 του νόμου 3887/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Οι μεταφορικές επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές μπορούν να θέτουν σε κυκλοφορία, για κάθε ρυμουλκό όχημα Δημόσιας Χρήσης που κατέχουν, απεριόριστο αριθμό ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκουμένων οχημάτων.}

 

4. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 3887/2010 η φράση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 91/1988 (ΦΕΚ 42/Α/1988) αντικαθίσταται από τη φράση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου ΙΕ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), όπως ισχύει. και διαγράφονται το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο.

 

5. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β)β' της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου ΙΕ του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στην περίπτωση αυτή, το φορτηγό που μισθώνεται θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του μεταφορικού έργου του μισθωτή.}

 

6. Οι αποφάσεις του Υφυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αντιστοίχως με αριθμό οίκοθεν Β1/38810/3156/2014 Οικονομική επιφάνεια μεταφορικής επιχείρησης για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων (ΦΕΚ 1809/Β/2014) και με αριθμό Β1/13082/1410/2012 Απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας για την έκδοση Άδειας Οδικών Μεταφορών (ΦΕΚ 888/Β/2012) καταργούνται.

 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του νόμου 3887/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Το ύψος της οικονομικής επιφάνειας για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων για κάθε μεταφορέα, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας εισόδου του στο επάγγελμα και του τύπου της μεταφορικής επιχείρησης, ορίζεται στο ποσό των 9.000 € όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα και 5.000 € για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα. Το ύψος της οικονομικής επιφάνειας αποδεικνύεται ως εξής:

 

α) Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει στην κυριότητά της Φορτηγό Δημόσιας Χρήσης, με βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης σε μια ή περισσότερες τράπεζες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν νόμιμα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι 1 εβδομάδα πριν από την υποβολή της αίτησης για έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος και σε αυτήν εμφανίζονται τα στοιχεία της μεταφορικής επιχείρησης και τραπεζικό υπόλοιπο τουλάχιστον ίσο με τα ποσά αυτής της περίπτωσης ή με εγγυητική επιστολή τράπεζας που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

β) Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει στην κυριότητά της Φορτηγό Δημόσιας Χρήσης, με εγγυητική επιστολή τράπεζας που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν η επιχείρηση αποκτήσει την κυριότητα Φορτηγού Δημόσιας Χρήσης εφαρμόζεται η διάταξη της περίπτωσης α'.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών επιτρέπεται να αναπροσαρμόζονται τα παραπάνω ποσά.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.