Νόμος 3918/11 - Άρθρο 77

Άρθρο 77: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 1 έως 14 του νόμου 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007), όπως και κάθε αντίθετη στο παρόν γενική ή ειδική διάταξη νόμου. Εξαιρούνται οι διατάξεις περί του Κεφαλαίου Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Αντίληψης του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης ε)ε' του άρθρου 3 του νόμου 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007) και των εδαφίων πέμπτου, έκτου, εβδόμου και ογδόου. Τα εδάφια τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο και όγδοο της παρούσας παραγράφου ισχύουν αναδρομικά από τη δημοσίευση του νόμου 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 9 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014).

 

2. Η υπουργική απόφαση [Α] 08/31-05-2010 (ΦΕΚ 777/Β/2010) Όροι και κανόνες λειτουργίας και προϋποθέσεις δημοσιότητας του Παρατηρητηρίου Τιμών όλων των ειδών του άρθρου 10 του νόμου 3580/2007 διατηρείται σε ισχύ.

 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 35 του νόμου 3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α/2008) καταργείται την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης του καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 3816/2010.

 

4. Οι παράγραφοι 1, 3, 4 και 7 του άρθρου 39 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997), η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2163/1993 (ΦΕΚ 125/Α/1993), η παράγραφος 7 του άρθρου 63 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), τα άρθρα 29 και 30 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1565/1939 (ΦΕΚ 16/Α/1939), η παράγραφος 4 του άρθρου 31 του νόμου 3252/2004 (ΦΕΚ 132/Α/2004), η παράγραφος 6 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 23/1992 (ΦΕΚ 6/Α/1992), η παράγραφος 8 του άρθρου 36 του νόμου [Ν] 1759/1988 (ΦΕΚ 217/Α/1988), η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 213/1986 Καθιέρωση της ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας (ΦΕΚ 87/Α/1986), η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/2000 καταργούνται.

 

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 25 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010) Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταργείται αναδρομικά από την ημερομηνία ισχύος της.

 

6. Το άρθρο 22 του νόμου 3730/2008 (ΦΕΚ 262/Α/2008) καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.