Νόμος 3937/11 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Διαδικασία έγκρισης πολεοδομικών ρυθμίσεων με προεδρικά διατάγματα - Παράταση προθεσμίας εκκρεμών διαδικασιών ανάθεσης πολεοδομικών μελετών - Κατάργηση διατάξεων του νόμου 3212/2003 και του νόμου 3399/2005


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πολεοδομικές ρυθμίσεις (όπως πολεοδομικές μελέτες επεκτάσεων, τοπικά ρυμοτομικά σχέδια, πολεοδομικές μελέτες αναθεώρησης ρυμοτομικών σχεδίων, όρων δόμησης και χρήσεων γης) που εγκρίθηκαν με διοικητικές πράξεις από αναρμόδια όργανα εγκρίνονται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού και γνωμοδότηση μόνο του αρμόδιου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι εγκρίνονται ως έχουν εφόσον μετά από διαπίστωση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας προκύπτει ότι είναι δυνατή η επανέγκριση του σχεδίου ως έχει. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των σχεδίων των παραπάνω ρυθμίσεων απαιτείται και η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος.

 

Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται για την επανέγκριση των σχεδίων αυτών. Η ισχύς των παραπάνω προεδρικών διαταγμάτων ανατρέχει στην ημερομηνία δημοσίευσης των πρώτων διοικητικών πράξεων, οι οποίες καταργούνται ρητά με τα ίδια προεδρικά διατάγματα. Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις ανωτέρω διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν από αναρμόδιο όργανο, θεωρούνται νόμιμες και ισχυρές και εκτελούνται νομίμως οι οικοδομικές εργασίες που προβλέπονται σε αυτές. Επιτρέπεται η ενημέρωση και η αναθεώρηση αδειών σε ισχύ ή η έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας σύμφωνα με τους όρους δόμησης που χορηγήθηκε η άδεια. Αναθεωρήσεις για παράταση ισχύος των οικοδομικών αδειών αυτών, έως την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος, επιτρέπονται εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου για την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών. Οικοδομικές άδειες και αναθεωρήσεις αυτών επί οικοπέδων ομόρων σε υδατορέματα εκδίδονται εφόσον οριοθετηθούν αυτά σύμφωνα, με τις ειδικότερες διατάξεις περί υδατορεμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 22 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

2. Η προθεσμία της παραγράφου 3)α του άρθρου 30 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010) παρατείνεται μέχρι 31-12-2011. Εντός της ίδιας προθεσμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2508/1997, μπορεί να γίνει η ανάθεση εκπόνησης μελετών έγκρισης ή αναθεώρησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης, που έχουν ενταχθεί σε κοινοτικά προγράμματα χρηματοδότησης μέχρι 30-09-2013.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), με το άρθρο 16 του νόμου 4180/2013 (ΦΕΚ 182/Α/2013).

 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 23 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003) καταργείται.

 

Οικοδομικές άδειες και αναθεωρήσεις αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παραπάνω καταργούμενη διάταξη εξακολουθούν να ισχύουν και εκτελούνται όπως εκδόθηκαν. Επίσης, σύμφωνα με την παραπάνω καταργούμενη διάταξη εκδίδονται, εκτελούνται και αναθεωρούνται οικοδομικές άδειες, εφόσον μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία πλήρης φάκελος.

 

Επιτρέπεται η δόμηση κάθε άρτιου και οικοδομήσιμου γηπέδου στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές των νησιών, που αναφέρονται στα από 17-05-2002 (ΦΕΚ 402/Δ/2002), 24-10-2002 (ΦΕΚ 930/Δ/2002) και 24-10-2002 (ΦΕΚ 931/Δ/2002) προεδρικά διατάγματα, και σε γήπεδα των οποίων η κλίση, σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων, απαγορεύει τη δόμηση, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) Η μέση κλίση του γηπέδου να μην υπερβαίνει το 40%.

 

β) Το κτίσμα να είναι μονώροφο και να μην υπερβαίνει τα 150 m2.

 

γ) Το υπόγειο, όπου προκύπτει, να μην υπερβαίνει τα 30 m2.

 

δ) Το ύψος του κτιρίου να μην υπερβαίνει τα 4,50 m. Το ύψος μετρείται από τη φυσική στάθμη του εδάφους σε κάθε σημείο του περιγράμματος του κτιρίου, έτσι ώστε η προβολή του ύψους του κτιρίου σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνει το ανωτέρω επιτρεπόμενο ύψος.

 

4. Η παράγραφος 23 του άρθρου 20 του νόμου 3399/2005 (ΦΕΚ 255/Α/2005) καταργείται.

 

Εξαιτίας της κατάργησης των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου δεν κωλύεται η συνέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας έργων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που πρόκειται να εγκατασταθούν σε γη που κείται εκατέρωθεν του άξονα των εθνικών οδών και σε βάθος μέχρι 600 m, για την οποία γη έχει εκδοθεί πράξη αρμόδιου οργάνου από τις 17-10-2005 μέχρι και τις 31-03-2011, με την οποία διαπιστώνεται ότι η γη εμπίπτει στις καταργούμενες διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, και για τα οποία έχει υποβληθεί μέχρι την έκδοση του παρόντος νόμου αίτημα για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 39 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.