Προεδρικό διάταγμα 17/9/02b

ΠΔ 17-09-2002: Χαρακτηρισμός ως τόπου ιδιαίτερου κάλλους της νήσου Κύθνου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς και στις εκτός σχεδίου περιοχές της (νομού Κυκλάδων)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 17-09-2002: Χαρακτηρισμός ως τόπου ιδιαίτερου κάλλους της νήσου Κύθνου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς και στις εκτός σχεδίου περιοχές της (νομού Κυκλάδων), (ΦΕΚ 931/Δ/2002), 24-10-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 4 παράγραφος 1 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 210/Α/1985), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ 140/Α/2000) και ερμηνεύθηκε με το άρθρο 34 παράγραφος 5 εδάφια α και β του νόμου 2971/2001 Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 285/Α/2001).

 

β) Του άρθρου 25 παράγραφος 9)β του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

γ) Του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του κράτους και οικοδομής αυτών, όπως ισχύει.

 

δ) Της ΔΔΟ/Φ.101.22/2205/2000 απόφασης του Υπουργού Αιγαίου (ΦΕΚ 209/Β/2000) η οποία τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση ΔΔΟ/Φ.101.22/4724/2000 Τροποποίηση απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου (ΦΕΚ 651/Β/20000).

 

ε) Του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), που προστέθηκε στο νόμο αυτό με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

2. Τις 93/2001 και 138/2001 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κύθνου.

 

3. Την από 11-12-2001 εισήγηση του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου και διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου με το ΔΠΕ/14360/2001 έγγραφο.

 

4. Το 8/2001 (θέμα 4ο) πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου.

 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.

 

6. Την 159/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Αιγαίου, αποφασίζουμε:

 

Α. Ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης γηπέδων εκτός ορίων οικισμών

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Β. Ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης παραδοσιακών οικισμών

 

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Γ. Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 11: Τελικές διατάξεις

 

Στον Υπουργό Αιγαίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 17-09-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.