Νόμος 4001/11 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εκτός των υπηρεσιών που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 57 και 58, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δύναται να ορίζονται κι άλλες Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας με σκοπό την προστασία των Ευάλωτων Πελατών, την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλειας του εφοδιασμού, την τακτική παροχή, την ποιότητα και τις τιμές παροχής, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής αποδοτικότητας, της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της προστασίας κλίματος.

 

2. Οι υποχρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας πρέπει να είναι διαφανείς, αμερόληπτες και επαληθεύσιμες, να διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου στους Πελάτες και να μην εμποδίζουν τον υγιή ανταγωνισμό. Για το σκοπό αυτόν πριν από την πρόταση της παραγράφου 1 εκδίδεται, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Έκθεση Επιπτώσεων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και στην οποία αναφέρονται κατ' ελάχιστον:

 

α) Η αναγκαιότητα λήψης του μέτρου της επιβολής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

 

β) Ανάλυση των επιπτώσεων του προτεινόμενου μέτρου στον ανταγωνισμό.

 

γ) Ειδική αιτιολόγηση ως προς την αναλογικότητα του μέτρου προς τον επιδιωκόμενο σκοπό σε σχέση με λιγότερο επαχθή για τον ανταγωνισμό μέτρα.

 

δ) Τον προτεινόμενο χρονικό περιορισμό επιβολής του μέτρου και την περιοδική επανεξέταση των κριτηρίων επιβολής του.

 

ε) Τα μέτρα εξασφάλισης της διαφάνειας στον τρόπο υπολογισμού του ανταλλάγματος και της αποτροπής της παράβασης των διατάξεων του άρθρου 106 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να ζητεί, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, τις απόψεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ορίζεται ότι οι ΥΚΩ παρέχονται:

 

α) Είτε από το σύνολο των επιχειρήσεων που ασκούν τη σχετική δραστηριότητα.

 

β) Είτε από επιχειρήσεις που επιλέγονται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που διενεργείται μετά από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ύστερα από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, με κριτήριο τη δυνατότητα παροχής των σχετικών υπηρεσιών με το μικρότερο για το κοινωνικό σύνολο κόστος. Με την ίδια απόφαση ορίζονται η διαδικασία, οι όροι, τα κριτήρια και κάθε σχετική λεπτομέρεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56.

 

4. Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον κατά τα ως άνω με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως πάροχος της υπηρεσίας κοινής ωφέλειας ορίζεται η επιχείρηση που μπορεί να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες κατά το βέλτιστο οικονομικά τρόπο.

 

5. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 δύναται να ορίζεται ότι οι δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας επιμερίζονται για όλη την Ελληνική Επικράτεια, σε κάθε κατηγορία πελατών, περιλαμβανομένων των αυτοπαραγωγών στην περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με μεθοδολογία, η οποία καθορίζεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η μεθοδολογία αυτή επιμερίζει τις δαπάνες βάσει συντελεστών που διαφοροποιούνται ανά κατηγορία Πελατών, έτσι ώστε να προκύπτει χρέωση ανά μονάδα κατανάλωσης η οποία εξισορροπεί τις οικονομικές συνέπειες μεταξύ των κατηγοριών Πελατών και ταυτόχρονα προωθεί την εξοικονόμηση ενέργειας και την αποδοτική χρήση αυτής.

 

6. Οι αριθμητικές τιμές των συντελεστών της ανωτέρω μεθοδολογίας, καθώς και οι μοναδιαίες χρεώσεις που επιβάλλονται στους Πελάτες, ανεξάρτητα Προμηθευτή, προσδιορίζονται κάθε έτος με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατόπιν προηγούμενης εισήγησης της Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως μοναδικού Διαχειριστή του ειδικού λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στην ελληνική επικράτεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 56 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017).

 

7. Προκειμένου για την ηλεκτρική ενέργεια η ετήσια επιβάρυνση Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 773.531 €. Το όριο αυτό αναπροσαρμόζεται κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σύμφωνα με τη μέση ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή κατόπιν εισήγησης της Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως μοναδικού Διαχειριστή του ειδικού λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στην ελληνική επικράτεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 56 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017).

 

8. Η Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής και Λειτουργός στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, καθώς και οι Διαχειριστές Συστημάτων και Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου τηρούν ειδικό διαχειριστικό λογαριασμό για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). Ειδικότερα, ο ειδικός λογαριασμός που τηρεί η Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας υποδιαιρείται στον ειδικό λογαριασμό για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας στην αγορά του Διασυνδεδεμένου Συστήματος (ΔΣ) και στον ειδικό λογαριασμό για τις ΥΚΩ στην αγορά των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), σύμφωνα και με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο οικείο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

 

Στον ειδικό διαχειριστικό λογαριασμό Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας χρεώνονται ως εκροές τα ανταλλάγματα που παρέχονται στους υπόχρεους παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας και πιστώνονται ως εισροές: α) τα έσοδα από τις σχετικές χρεώσεις που επιβάλλονται στους Πελάτες συμπεριλαμβανομένων των Αυτοπαραγωγών, τα οποία συλλέγονται και αποδίδονται από τους Προμηθευτές και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες, β) τυχόν άλλα έσοδα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

 

Οι χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας αποδίδονται από τους Προμηθευτές και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες προς τη Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ή τους Διαχειριστές Συστημάτων και Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου ανεξαρτήτως της είσπραξης των κονδυλίων αυτών από τους Πελάτες τους.

 

Ο μηχανισμός ανάκτησης των χρεώσεων αυτών και απόδοσης του οφειλόμενου ανταλλάγματος, καθώς και κάθε ειδικότερη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του μηχανισμού αυτού και τις εκκαθαρίσεις συναλλαγών, καθορίζονται στους οικείους Κώδικες Διαχείρισης για μεν το Φυσικό Αέριο στον Κώδικα Διαχείρισης του άρθρου 69, για δε την ηλεκτρική ενέργεια στους Κώδικες Διαχείρισης των άρθρων 120, 128 και 130. Προϋπόθεση για την καταβολή του ανταλλάγματος της παραγράφου 4 του άρθρου 56 αποτελεί η τήρηση χωριστών λογαριασμών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 56 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017).

 

9. Οι επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου οφείλουν να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς στους οποίους απεικονίζονται τουλάχιστον τα οικονομικά ανταλλάγματα που παρέχονται στις επιχειρήσεις αυτές για την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, καθώς και τα άρθρα 57 και 58, καθώς και οι χρεώσεις που επιβάλλουν στους Πελάτες τους σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας είναι αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

 

10. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως μοναδικού Διαχειριστή του ειδικού λογαριασμού των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, αν στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μήνα, καθώς και εκάστου ημερολογιακού έτους το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα των σχετικών λογαριασμών που παρακολουθεί διακριτά σε επίπεδο Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Μη Διασυνδεδεμένου Συστήματος δεν είναι ισοσκελισμένο και διαπιστώνεται έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού, η απόδοση των οφειλομένων στους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται σύμφωνα με ειδική μεθοδολογία, η οποία καθορίζεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 56 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.