Νόμος 4067/12 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Διασφάλιση παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης της παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) κατά τις διατάξεις των άρθρων 55 επόμενα του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) και τη θέσπιση του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά το άρθρο 130 του ίδιου νόμου, για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που έχει επιβληθεί στις επιχειρήσεις του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, οφείλεται από την 01-01-2012 αντάλλαγμα Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (αντάλλαγμα ΥΚΩ), το οποίο με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 55 του νόμου 4001/2011, υπολογίζεται ως εξής:

 

Κατηγορία καταναλωτών

Μοναδιαία χρέωση σε €/MWh

Υψηλής Τάσης (ΥΤ)

4,14

Βιομηχανικής χρήσης ΜΤ

6,91

Αγροτικής χρήσης ΜΤ

5,46

Γενικής χρήσης ΜΤ

17,9

Καταναλώσεις Νύχτας ΧΤ

8,89

Αγροτικής χρήσης ΧΤ

7,07

Φωτισμός Οδών και Πλατειών ΧΤ

13,71

Γενικής Χρήσης ΧΤ

18,24

Βιομηχανικής χρήσης ΧΤ

18,24

Οικιακής χρήσης ΧΤ (Καταναλώσεις Ημέρας)

 

0 - 1600 kWh/τετραμηνία

6,99

1601 - 2000 kWh/τετραμηνία

15,7

2001 - 3000 kWh/τετραμηνία

39,87

3001 - άνω kWh/τετραμηνία

44,88

 

Κατηγορία χρηστών

Μοναδιαία χρέωση ΥΚΩ σε €/MWh

 

Έτος 2009

Έτος 2010

Έτος 2011

Υψηλής Τάσης (ΥΤ)

6,29

4,21

3,88

Βιομηχανικής χρήσης ΜΤ

7,75

6,58

5,87

Αγροτικής χρήσης ΜΤ

3,80

3,24

0.95

Γενικής χρήσης ΜΤ

9,64

8,35

11,41

Καταναλώσεις Νύχτας ΧΤ

0,00

0,00

1,45

Αγροτικής χρήσης ΧΤ

4,41

3,70

1,15

Φωτισμός Οδών και Πλατειών ΧΤ

8,47

7,65

2,32

Γενικής Χρήσης ΧΤ

12,80

11,51

14,37

Βιομηχανικής χρήσης ΧΤ

12,08

10,34

13,22

Οικιακής χρήσης ΧΤ (Καταναλώσεις Ημέρας)

 

0 - 800 kWh/τετραμηνία

0,0

0,0

0,20

801 - 1600 kWh/τετραμηνία

10,1

8,7

5,28

1601 - 2000 kWh/τετραμηνία

10,8

9,3

11,37

2001 - 3000 kWh/τετραμηνία

19,2

16,6

31,57

3001 - άνω kWh/τετραμηνία

26,6

22,2

36,08

 

1Α. Από 01-01-2018, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης της παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, κατά τις διατάξεις των άρθρων 55 και επόμενα του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011), για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που έχει επιβληθεί στις επιχειρήσεις του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας οφείλεται αντάλλαγμα Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (αντάλλαγμα ΥΚΩ), το οποίο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 55 του νόμου 4001/2011, υπολογίζεται σύμφωνα με τις μοναδιαίες χρεώσεις του παρακάτω πίνακα:

 

Κατηγορία καταναλωτών

Μοναδιαία χρέωση σε €/MWh

Υψηλής Τάσης (ΥΤ)

4,14

Βιομηχανικής χρήσης ΜΤ > 13 GWh

4,14

Βιομηχανικής χρήσης ΜΤ

6,91

Αγροτικής χρήσης ΜΤ

5,46

Γενικής χρήσης ΜΤ

17,90

Αγροτικής χρήσης ΧΤ

7,07

Φωτισμός Οδών και Πλατειών ΧΤ

13,71

Γενικής Χρήσης ΧΤ

18,24

Βιομηχανικής χρήσης ΧΤ

18,24

Οικιακής χρήσης ΧΤ (Καταναλώσεις Ημέρας)

 

0 - 1600 kWh/τετραμηνία

6,90

1601 - 2000 kWh/τετραμηνία

50,00

2001 - άνω kWh/τετραμηνία

85,00

Οικιακής χρήσης ΧΤ (Καταναλώσεις Νύχτας)

 

0 - 1600 kWh/τετραμηνία

6,90

1601 - 2000 kWh/τετραμηνία

15,00

2001 - άνω kWh/τετραμηνία

30,00

 

Σε περίπτωση που η τετραμηνιαία κατανάλωση ενέργειας υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης ορισμένης κλίμακας στις κατηγορίες οικιακής χρήσης Χαμηλή Τάση, μόνο η υπερβάλλουσα κατανάλωση χρεώνεται βάσει των χρεώσεων της επόμενης σε σειρά κλίμακας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1Α προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 55 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 

2. Υπόχρεοι καταβολής του ανταλλάγματος Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας είναι οι εκάστοτε χρήστες κάθε παροχής ηλεκτροδότησης, οι οποίοι το συγκαταβάλλουν στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με διακριτή χρέωση στους λογαριασμούς κατανάλωσης που λαμβάνουν, όπως η κατανάλωση αυτή προσδιορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου, καθώς και οι αυτοπρομηθευόμενοι πελάτες. Ο προσδιορισμός της κατανάλωσης κάθε καταναλωτή γίνεται στη βάση της συνολικής κατανάλωσης, ανεξάρτητα από την προέλευση της ενέργειας αυτής, ήτοι από το δίκτυο ή από μονάδες του καταναλωτή - αυτοπαραγωγού. Το αντάλλαγμα Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας αποδίδεται σύμφωνα με τους οικείους Κώδικες Διαχείρισης από τους προμηθευτές και τους αυτοπρομηθευόμενους πελάτες στον ειδικό λογαριασμό Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που τηρείται από τον αρμόδιο Διαχειριστή, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 55 του νόμου 4001/2011.

 

Από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού καταβάλλεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή εξ ολοκλήρου αντιστάθμιση στους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τις παρεχόμενες από αυτούς Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας.

 

Σε περίπτωση ελλείμματος ή πλεονάσματος του ετήσιου οικονομικού αποτελέσματος του ειδικού λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, οι μοναδιαίες χρεώσεις του ανταλλάγματος Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας της παραγράφου 1)α αναπροσαρμόζονται τον Ιούνιο και το Δεκέμβριο έκαστου έτους στο πλαίσιο παρακολούθησης του ειδικού λογαριασμού, μετά από εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του αρμόδιου διαχειριστή, τυχόν σωρευτικά ελλείμματα, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 55 του νόμου 4001/2011, την ανάγκη τήρησης ενός αποθέματος ασφαλείας και τυχόν κάλυψη του κόστους από τον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο.

 

Η αναπροσαρμογή θα μηδενίζει το προβλεπόμενο έλλειμμα του τρέχοντος και του επόμενου έτους, στο οποίο ενσωματώνεται το τυχόν έλλειμμα του προηγούμενου έτους. Ο αρμόδιος Διαχειριστής αποστέλλει τη σχετική εισήγηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το Μάρτιο και το Σεπτέμβριο έκαστου έτους με στοιχεία και εκτιμήσεις του ετήσιου οικονομικού αποτελέσματος του ειδικού λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας του τρέχοντος και του επόμενου έτους. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αποστέλλει τον Μάιο και τον Νοέμβριο έκαστου έτους την εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, πλήρως ή μερικώς, το κόστος παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, με αντίστοιχη πίστωση ως εισροή του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που τηρεί ο αρμόδιος διαχειριστής, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 55 του νόμου 4001/2011.

 

Ειδικά για το έτος 2019 η πίστωση του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται μέχρι το ποσό των 59.000.000 € και για το έτος 2020 μέχρι το ποσό των 68.000.000 €. Για το έτος 2018 δεν χορηγείται πίστωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 55 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 400 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018), με το άρθρο 41 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018), με το άρθρο 124 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018).

 

3. Το αντάλλαγμα που αντιστοιχεί στο κόστος εκπλήρωσης υποχρεώσεων παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, όπως αυτό έχει θεσπισθεί για τον τομέα της ηλεκτρικής ενεργείας για την περίοδο από το έτος 2008 έως και το έτος 2011, επιμερίζεται στους εκάστοτε χρήστες παροχής ηλεκτροδότησης αντί στους κατόχους αδειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ως εξής:

 

Κατά τον επιμερισμό σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια λαμβάνονται υπόψη τα όρια ετήσιας επιβάρυνσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 29 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999), όπως εκάστοτε ίσχυαν.

 

4. Τα ποσά που βαρύνουν τους εκάστοτε χρήστες παροχής ηλεκτροδότησης δυνάμει της προηγούμενης παραγράφου συμψηφίζονται οίκοθεν με τα ποσά που αντιστοίχως έχουν καταβληθεί από τους χρήστες αυτούς προς τους κατόχους αδείας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να ανακτηθεί το κόστος χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του νόμου 3426/2005, κατά τη χρονική περίοδο από το έτος 2008 έως και το έτος 2011. Αν από το συμψηφισμό προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο σε βάρος των εκάστοτε χρηστών, το χρεωστικό υπόλοιπο δεν αναζητείται από τους χρήστες και διαγράφεται.

 

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται η υπουργική απόφαση ΠΕΚΑ ΗΛ/Β/Φ.1.17/2123/2857/2010 και η απόφαση ΡΑΕ 1527/2011.

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζεται κάθε αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

 

7. Απαλλάσσεται από τη χρέωση Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας το σύνολο των καταναλώσεων των δικαιούχων του τιμολογίου Πολυτέκνων και του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) έως τα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης που ισχύουν για κάθε κατηγορία δικαιούχων, καθώς και το τμήμα τετραμηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ημέρας έως και 10.000 kWh για τους δικαιούχους Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 4467/2017 (ΦΕΚ 56/Α/2017).

 

8. Το οφειλόμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος, αντάλλαγμα ΥΚΩ ειδικά για καταναλωτές βιομηχανικής χρήσης ΜΤ με ετήσια συνολική κατανάλωση ανά παροχή μεγαλύτερη των 13 GWH υπολογίζεται από 01-10-2013 ως εξής:

 

Μοναδιαία χρέωση σε Ευρώ/MWh = 4,14.

 

Για τον προσδιορισμό της ετήσιας συνολικής κατανάλωσης ανά παροχή λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της συνολικής κατανάλωσης δύο ετών προ του έτους τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 55 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013).

 

9. Από 01-01-2020, στις κατηγορίες Καταναλωτών Βιομηχανικής Χρήσης ΜΤ του πίνακα 1)α του παρόντος άρθρου υπάγονται οι επιχειρήσεις παραγωγής λογισμικού και παροχής υπηρεσιών λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής προς τρίτους, καθώς και οι επιχειρήσεις που παρέχουν εν γένει υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων ή/ και καταχώρισης/φιλοξενίας δεδομένων ή/και συναφείς υπηρεσίες πληροφορίας, και οι οποίες έχουν ετήσια συνολική κατανάλωση ανά παροχή μεγαλύτερη των 5 GWh. Για τον προσδιορισμό της ετήσιας συνολικής κατανάλωσης ανά παροχή λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της συνολικής κατανάλωσης των 2 ετών που προηγούνται του έτους τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 πρσοτέθηκε με το άρθρο 120 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.