Νόμος 4015/11 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις των περιπτώσεων β), γ), δ) και ε) της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του νόμου 2637/1998, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 37 του άρθρου 24 του νόμου 2945/2001 και τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 7 του άρθρου 9 του νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/2010), αρχίζουν να ισχύουν δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 56. Συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και αφορούν εκτάσεις του άρθρου 56 του νόμου 2637/1998, είναι έγκυρες και ισχυρές εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

 

2. Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και όσον αφορά στην περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του νόμου 2637/1998, όπως ισχύει, εξαιρούνται:

 

α) φωτοβολταϊκοί σταθμοί, για τους οποίους έχουν υποβληθεί αιτήματα για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 3851/2010 (04-06-2010) και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος (21-09-2011),

 

β) σταθμοί λοιπών τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και

 

γ) έργα δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευής υποσταθμών και εν γένει κάθε κατασκευής που αφορά την υποδομή του ηλεκτρικού συστήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 39 του νόμου 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α/2012) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/2013) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του νόμου 4643/2019 (ΦΕΚ 193/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.