Νόμος 4070/12 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Προσωπικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη στελέχωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων συνιστώνται συνολικά 247 θέσεις προσωπικού, από τις οποίες οι 75 είναι θέσεις τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, οι 27 είναι θέσεις τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι 137 είναι θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 7 θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή και 1 θέση Νομικού Συμβούλου. Ως προσόντα πρόσληψης, για μεν το τακτικό προσωπικό ορίζονται τα προβλεπόμενα στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001), για δε το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991) με επιστημονική εξειδίκευση στο αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προσλαμβάνεται με την ακόλουθη διαδικασία:

 

α. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προκηρύσσει τις θέσεις του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με την απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία. Με την ίδια προκήρυξη καθορίζονται και τα κριτήρια επιλογής αυτού, καθώς και η διαδικασία ασκήσεως ενστάσεων.

 

β. Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, που συγκροτείται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κατόπιν συνέντευξης των υποψηφίων, εισηγείται στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την επιλογή τους.

 

Στη σύνθεση της Επιτροπής συμμετέχουν υποχρεωτικά ένα μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ως Πρόεδρος, που προτείνεται από τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ένας τουλάχιστον καθηγητής Πανεπιστημίου Α' βαθμίδας και γραμματέας. Τα μέλη και ο γραμματέας της Επιτροπής αμείβονται για το έργο τους, με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κατά τις κείμενες διατάξεις. Η σχετική δαπάνη βαρύνει την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

γ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με αιτιολογημένη απόφασή της, επιλέγει τους υποψηφίους οι οποίοι διαθέτουν, κατά την κρίση της, την ευρύτερη δυνατή εμπειρία και γνώση που απαιτείται για τη θέση για την οποία προορίζονται.

 

δ. Οι πίνακες των επιλεγομένων με τα απαραίτητα στοιχεία αποστέλλονται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού για επικύρωση.

 

ε. Σε περίπτωση μη επικύρωσης των πινάκων εντός 20 ημερών από την ημέρα παραλαβής θεωρούνται αυτοί ως επικυρωμένοι και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προβαίνει στην πρόσληψη των επιλεγέντων.

 

2. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, είναι δυνατόν να αποσπώνται στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μέχρι και 5 άτομα, προς κάλυψη θέσεων Τακτικού και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, για συγκεκριμένο και από την ανωτέρω απόφαση προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει την τριετία, με δυνατότητα ανανέωσης για μία ακόμη διετία, υπάλληλοι από δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982) και τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις του πριν την επαναοριοθέτησή του με το άρθρο 57 παράγραφος 1 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) προς κάλυψη άμεσων αναγκών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 16 του άρθρου ένατου του νόμου 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

 

Για την απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων, αναγκαία είναι η εμπειρία τους σε αντικείμενο συναφές προς αυτό της απασχόλησής τους στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Η απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων δύναται να διακόπτεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες ανάγκες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, για τις οποίες έγινε η απόσπαση του συγκεκριμένου υπαλλήλου, δύνανται να καλυφθούν από το προσωπικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 60 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, είναι δυνατόν να αποσπώνται για συγκεκριμένο και από την ανωτέρω απόφαση προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τη διετία, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο το πολύ ακόμη έτη, στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υπάλληλοι της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, προς κάλυψη των άμεσων αναγκών της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Για την απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων, αναγκαία είναι η εμπειρία τους σε αντικείμενο συναφές προς αυτό της απασχόλησής τους στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Η απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων δύναται να διακόπτεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, για τις οποίες έγινε η απόσπαση του συγκεκριμένου υπαλλήλου, δύνανται να καλυφθούν από το προσωπικό του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή υπάρχει άμεση ανάγκη κάλυψης αναγκών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, επιτρέπεται να μετατάσσονται μέχρι και 5 άτομα σε υφιστάμενες κενές θέσεις προσωπικού, κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων, υπάλληλοι στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων από άλλες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 68 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011). Προϋπόθεση για τη μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων είναι η προϋπηρεσία τους σε αντικείμενο συναφές με αυτό της απασχόλησης τους στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Όσοι εκ των μετατασσομένων υπαλλήλων της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης έχουν προϋπηρεσία συναφή με το αντικείμενο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για τουλάχιστον 5 έτη μπορούν να καταλαμβάνουν θέσεις προϊσταμένων που προβλέπονται για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 60 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

5. Οι θέσεις του προσωπικού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κατανέμονται ως εξής:

 

Α. 75 θέσεις Τακτικών Υπαλλήλων, οι οποίοι κατανέμονται ανά κατηγορία και κλάδο ως εξής:

 

Α.1. 8 θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης εκ των οποίων:

 

α. Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού: 7 θέσεις.

β. Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Στατιστικής: 1 θέση.

 

Α.2. 49 θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης εκ των οποίων:

 

α. Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού: 15 θέσεις.

β. Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών: 34 θέσεις.

 

Α.3. 17 θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκ των οποίων:

 

α. Κλάδος Διοικητικού - Λογιστικού: 4 θέσεις.

β. Κλάδος Τηλεφωνητών: 3 θέσεις.

γ. Κλάδος Τεχνικών - Οδηγών: 10 θέσεις.

 

Α.4. 1 θέση κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης του κλάδου Επιμελητών.

 

Β. 27 θέσεις Τακτικών Υπαλλήλων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι κατανέμονται ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα ως εξής:

 

Β.1. 1 θέση εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού.

 

Β.2. 7 θέσεις εκπαιδευτικής βαθμίδας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης εκ των οποίων:

α. Ειδικότητα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού Λογιστικού: 5 θέσεις.

β. Ειδικότητα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών: 2 θέσεις.

 

Β.3. 19 θέσεις εκπαιδευτικής βαθμίδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκ των οποίων:

 

α. Ειδικότητα Διοικητικών Γραμματέων: 17 θέσεις

β. Ειδικότητα Οδηγών: 2 θέσεις

 

Γ. 137 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) οι οποίες μπορούν να καλυφθούν από τις κάτωθι ειδικότητες:

 

α. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Τηλεπικοινωνιακών Μηχανικών ή Μηχανικών Πληροφορικής ή Πληροφορικής ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Φυσικών.

β. Οικονομικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης ή Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Μάρκετινγκ.

γ. Δημοσίων Σχέσεων ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνιακής Πολιτικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

δ. Πτυχιούχων Νομικής.

 

6. Οι ειδικότητες με τις οποίες καλύπτονται οι θέσεις ορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.

 

7. 7 θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή.

 

8. 1 θέση Νομικού Συμβούλου. Ο Νομικός Σύμβουλος πρέπει να είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, με τουλάχιστον πέντε έτη εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με τους σκοπούς της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

9. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών ρυθμίσεων η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού διέπεται, κατά περίπτωση, από τις διατάξεις:

 

Α. Του Κώδικα Καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (νόμος 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007)) και του νόμου 4024/2011, όπως εκάστοτε ισχύουν ως προς το τακτικό προσωπικό, που εφαρμόζονται αναλόγως.

 

Β. Του Κώδικα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/1988)), όπως εκάστοτε ισχύει, και του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009) ως προς το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Για τη βαθμολογική ένταξη και εξέλιξη λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία με βάση την οποία καθορίζονται τα μισθολογικά κλιμάκια σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 2/17127/0022/2012 (ΦΕΚ 498/Β/2012).

 

Γ. Του Κώδικα περί Δικηγόρων και της κοινής υπουργικής απόφασης 2/17127/0022/2012 (ΦΕΚ 498/Β/2012) για τους δικηγόρους που προσλαμβάνονται με σύμβαση έμμισθης εντολής.

 

Δ. Τυχόν ειδικών νόμων και των κανονιστικών πράξεων που ισχύουν για την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 13 του νόμου 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/2017).

 

10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, καθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οι επί μέρους υπηρεσιακές μονάδες αυτής, τα προσόντα και ο τρόπος επιλογής των προϊσταμένων του προσωπικού, η μεταβολή, μετονομασία ή συγχώνευση των κλάδων της παραγράφου 5 και η μεταβολή κατά κλάδο ή ειδικότητα θέσεων προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

 

11. α) Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μπορεί να απασχολεί μέχρι 5 ασκούμενους δικηγόρους στο Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών. Η επιλογή τους, ο χρόνος, ο τόπος, η αμοιβή τους εντός των ορίων των κείμενων για το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών διατάξεων, καθώς και οι λοιπές συνθήκες άσκησης των ασκούμενων δικηγόρων στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καθορίζονται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ο οποία βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη.

 

β) Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δύναται να απασχολεί φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ή και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, όλων των κύκλων σπουδών, για πρακτική άσκηση, σε γνωστικό αντικείμενο που εμπίπτει στις αρμοδιότητές της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με απόφασή της καθορίζει τον αριθμό των απασχολούμενων φοιτητών που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 10 ανά εξάμηνο, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησής τους, η οποία συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων αυτής, και το ύψος της αμοιβής τους η οποία επιβαρύνει την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει την προβλεπόμενη στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ανώτατη αμοιβή για πρακτική άσκηση φοιτητών ανά εκπαιδευτική βαθμίδα στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 60 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του νόμου 4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/2017).

 

13. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και μέλη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετούν ως αποσπασμένοι στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σύμφωνα με το νόμο 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2015) και, ιδίως, δυνάμει των άρθρων 2, 4, 6 και 7, ή των οποίων η απόσπαση έληξε 4 μήνες κατ' ανώτατο όριο πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος μπορούν να αιτηθούν στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων τη μετάταξή τους, χωρίς γνώμη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των φορέων προέλευσης. Η μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων διορισμού των φορέων υποδοχής και προέλευσης, σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και αν δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, και εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, μετά από θετική γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με την ίδια σχέση εργασίας και διατήρηση της προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές του, εφόσον υπάρχει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 83 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.