Νόμος 4099/12 - Άρθρο 168

Άρθρο 168: Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4015/2011 (ΦΕΚ 210/Α/2011) και 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Η παράγραφος 10 του άρθρου 18 του νόμου 4015/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 9 του παρόντος άρθρου ως και οι προθεσμίες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος νόμου, λήγουν την 01-07-2013.}

 

β) Μετά το άρθρο 19 του νόμου 4015/2011 προστίθεται νέο άρθρο 19Α ως εξής:

 

{Άρθρο 19Α: Ευθύνη εκκαθαριστών

 

Τα πρόσωπα που ορίζονται εκκαθαριστές των Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ), των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), των Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΚΑΣΟ), των Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων (ΚΕΣΕ) και των Συνεταιριστικών Εταιρειών (ΣΕ), που έχουν τεθεί ή θα τεθούν σε εκκαθάριση με οποιονδήποτε τρόπο και μέχρι την ολοκλήρωσή της, δεν διώκονται ποινικά, δεν υπόκεινται σε προσωπική κράτηση, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε αστική ή άλλη ατομική ευθύνη για χρέη των οργανώσεων αυτών προς το Δημόσιο ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης τους. Δεν μπορούν να οριστούν ως εκκαθαριστές πρόσωπα που έχουν ασκήσει διοίκηση ή έχουν υπάρξει υπάλληλοι των ανωτέρω οργανώσεων.}

 

γ) Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 20 του νόμου 4015/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις των άρθρων 26 έως και 32 του νόμου [Ν] 2810/2000 (ΦΕΚ 108/Α/2000) καταργούνται από 02-07-2013, πλην της παραγράφου 6 του άρθρου 26.}

 

2. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 του νόμου 4061/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων εξαγοράς από τους ενδιαφερόμενους, λήγει την 31-12-2013 και δεν δύναται να παραταθεί.}

 

β) Στο τέλος του άρθρου 36 του νόμου 4061/2012 προστίθεται νέα παράγραφος 13, ως εξής:

 

{13. α) Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που εκμίσθωναν τα τελευταία 5 χρόνια, πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αγροτικά ακίνητα, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 95/1975 πράξη υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 98/Α/1975), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 138/1975 (ΦΕΚ 180/Α/1975), μπορούν με αίτησή τους προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας της Χώρας, να ζητήσουν την παραχώρηση των ακινήτων που μίσθωναν, για χρονικό διάστημα έως 3 έτη, το οποίο δεν δύναται να παραταθεί. Η εν λόγω παραχώρηση χρήσης, ανά ενδιαφερόμενο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 στρέμματα.

 

β) Η απόφαση παραχώρησης χρήσης εκδίδεται από τον οικείο Περιφερειάρχη. Το τίμημα της παραχώρησης ορίζεται σε 5 € / στρέμμα. Για τους όρους της παραχώρησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 11. Μετά τη λήξη της παραχώρησης τα ακίνητα αυτά παραχωρούνται σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 11.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.