Νόμος 4015/11 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Μετατροπή Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις - Μετατροπές Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, οι οποίες έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 26, 27 και 28 του νόμου [Ν] 2810/2000, όπως το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 27 προστέθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 18 του νόμου 3147/2003, αξιολογούνται και εγγράφονται στο μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

 

2. Οι ήδη υφιστάμενες Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών μετατρέπονται σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς με απόφαση των γενικών συνελεύσεων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 2810/2000, καθώς και του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 αναλογικώς εφαρμοζομένων.

 

3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού:

 

α) Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Αγροτικών Συνεταιρισμών, μελών των Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων, περί συγχωνεύσεως και των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών περί μετατροπής σε Αγροτικό Συνεταιρισμό ή Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη, λαμβάνονται με την απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 11 και την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2810/2000.

 

Οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, οι οποίες έλαβαν απόφαση για τη συγχώνευση - μετατροπή τους, θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία τους αυτή μέχρι 30-09-2014, η δε θητεία των οργάνων διοικήσεώς τους λήγει την ημερομηνία αυτή.

 

β) Η μετατροπή μίας Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης σε Αγροτικό Συνεταιρισμό συντελείται με τη συγχώνευση των πρωτοβαθμίων συνεταιρισμών - μελών της, και δημιουργείται ένα νέο νομικό πρόσωπο ο Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ) του νόμου αυτού.

 

α)α) Η γενική συνέλευση της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης εγκρίνει το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης - μετατροπής, το οποίο συντάσσεται από τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των συγχωνευόμενων Αγροτικών Συνεταιρισμών και της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και περιλαμβάνει τους όρους της συγχώνευσης και την αξία της μερίδας του νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού.

 

Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται ότι στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών φυσικών προσώπων των συγχωνευόμενων συνεταιρισμών υπερβαίνει τα 400 μέλη, η κοινή γενική συνέλευση των μελών των συγχωνευόμενων αγροτικών συνεταιρισμών μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική. Τους όρους της αντιπροσωπευτικότητας θα τους θέσει το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης. Η έκθεση εκτίμησης των περιουσιακών στοιχείων των αγροτικών συνεταιρισμών που συγχωνεύονται και της μετατρεπόμενης Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Η γενική συνέλευση της παρούσας διάταξης συγκροτείται με την απαρτία των αντιπροσώπων των μελών της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, που αποφάσισαν τη συγχώνευσή τους με τη μετατρεπόμενη Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και την ίδια πλειοψηφία.

 

β)β) Πρωτοβάθμιοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί καθώς και φυσικά πρόσωπα - μέλη των συγχωνευόμενων συνεταιρισμών, που δεν επιθυμούν τη συγχώνευση, μπορούν να αποχωρήσουν. Οι αποχωρούντες λαμβάνουν την αξία της συνεταιρικής τους μερίδας κατά τους όρους του καταστατικού τους.

 

γ)γ) Οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, που έχουν αρνητική οικονομική θέση και αδυνατούν με την αύξηση του συνεταιριστικού τους κεφαλαίου να αποκτήσουν θετική οικονομική θέση ή να καταστούν οικονομικά βιώσιμες, σύμφωνα με την υποπερίπτωση ε)ε), μπορούν να αποφασίζουν τη λύση τους και θέση τους σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του νόμου [Ν] 2810/2000.

 

δ)δ) Οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, οι οποίες τίθενται σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μπορούν να μεταβιβάσουν ή να μισθώσουν τις παραγωγικές τους εγκαταστάσεις κινητές και ακίνητες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποθηκευτικοί χώροι των προϊόντων τους και τις οποίες χρησιμοποιούν για τις ανάγκες τους, αποκλειστικά και μόνο σε Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις του παρόντος νόμου. Η απόφαση για τη μεταβίβαση ή τη μίσθωση, που γίνεται από τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών λαμβάνεται από τη γενική συνέλευση με την απαρτία των 2/3 των αντιπροσώπων των μελών και πλειοψηφία των 2/3 των αντιπροσώπων των μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενδιαφερόμενες Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, για ένα έτος μετά την έναρξη της εκκαθαρίσεως, η δέσμευση αυτή παύει να ισχύει και η μεταβίβαση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, για την εκκαθάριση. Η μίσθωση ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Η παρούσα διάταξη δεσμεύει και τον Εκκαθαριστή.

 

ε)ε) Οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, οι οποίες έχουν αρνητική οικονομική θέση, μπορούν, εφόσον επιθυμούν τη μετατροπή τους σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς ή Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις και δύνανται να εξυγιανθούν, να συντάξουν σχέδιο εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης, με το οποίο όμως καθίσταται δυνατή η εξυγίανση και η βιωσιμότητα του νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού ή της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης, που θα προκύψει, από τη διαδικασία συγχώνευσης - μετατροπής. Τα σχέδια αυτά πρέπει να τύχουν της έγκρισης της ενυπόθηκης τράπεζας με το μεγαλύτερο ύψος απαιτήσεων κατά της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, ή του εκκαθαριστή της υπό εκκαθάριση Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος. Το σχέδιο εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης που εκπονείται κατά τα παραπάνω, εφόσον το αποδεχθούν εγγράφως πιστωτές των ΕΑΣ που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 51% των συνολικών οφειλών, συμπεριλαμβανομένων των ενυπόθηκων δανειστών, δεσμεύει και το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η διάταξη ισχύει και για τις Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις, οι οποίες μετατρέπονται σε Αγροτικό Συνεταιρισμό ή Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη.

 

στ)στ) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί μέλη Ενώσεων Δασικών - Αγροτικών Συνεταιρισμών, παραμένουν μέλη των Ενώσεων αυτών, οι οποίες διατηρούνται, ως δασικές, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 61 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 

4. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου η ακίνητη και κινητή περιουσία των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, οι οποίες μετατρέπονται σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς ή Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις συνιστά οικονομικό σύνολο, σύμφωνα με το άρθρο 483 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και αποκλείεται κάθε αυτούσια διανομή. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, οι οποίοι επιλέγουν να μην συμμετέχουν στη μετατροπή δικαιούνται να λάβουν την αξία της μερίδας τους, η οποία αποτιμάται κατά τη διαδικασία των άρθρων 473 και επόμενα του ίδιου Κώδικα. Οι σχετικές με τη μερίδα τους αξιώσεις των Αγροτικών Συνεταιρισμών δεν ικανοποιούνται πριν από την παρέλευση τριετίας από την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής. Απαγορεύεται η εκποίηση κάθε ακινήτου των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών που μετατρέπονται έως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με το άρθρο 34 του νόμου 4282/2014 (ΦΕΚ 182/Α/2014).

 

4. Ενώσεις αναγκαστικών συνεταιρισμών, οι οποίες υφίστανται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του νόμου [Ν] 2169/1993, όπως ισχύει, μπορούν να μετατρέπονται δια της συγχωνεύσεως των μελών τους σε αναγκαστικούς συνεταιρισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά.

 

Οι διατάξεις των ειδικών νόμων, που ισχύουν για τους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς του άρθρου 47 του νόμου [Ν] 2169/1993, όπως ισχύει, εξακολουθούν να ισχύουν. Όπου στους ειδικούς αυτούς νόμους γίνεται παραπομπή στην ισχύουσα νομοθεσία, εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων [Ν] 2810/2000 και 4015/2011, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 

5. Τα νομικά πρόσωπα των αγροτικών συνεταιρισμών που θα προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού είναι καθολικοί διάδοχοι των αγροτικών συνεταιρισμών και Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων που θα συγχωνευθούν - μετατραπούν, κατά τα ανωτέρω, και τις υποκαθιστούν πλήρως σε κάθε δικαίωμα και υποχρέωση, καθώς και στις εκκρεμείς δίκες τις οποίες συνεχίζουν.

 

Η διάταξη ισχύει και για τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών που προέρχονται από τη μετατροπή του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 61 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 

6. Για τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών που μετατρέπονται κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ο ισολογισμός του 2011 είναι ισολογισμός μετασχηματισμού. Για τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών που αξιολογούνται κατά τη πρώτη εγγραφή στο μητρώο ως ανενεργές, ο ισολογισμός μετασχηματισμού συνοδεύεται και από σχέδιο εξυγίανσης και ανάπτυξης του νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού ή της νέας Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης. Για τους σκοπούς της μετατροπής παρατείνεται αναλόγως η θητεία των υφιστάμενων διοικήσεων των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών έως την εκλογή των νέων οργάνων του προκύπτοντος Αγροτικού Συνεταιρισμού ή Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης.

 

7. Οι Συνεταιριστικές Εταιρείες (ΣΕ) του άρθρου 32 του νόμου [Ν] 2810/2000, μετατρέπονται σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) κατόπιν τροποποιήσεως του καταστατικού τους. Μέλη των εταιρειών αυτών είναι οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις του παρόντος νόμου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει εκάστη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 61 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 

8. Οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕΣΕ) και οι Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΚΑΣΟ), των άρθρων 29 και 30 του νόμου [Ν] 2810/2000 μετατρέπονται σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις ή Αγροτικούς Συνεταιρισμούς. Οι οργανώσεις της διάταξης αυτής θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία συγχώνευσης - μετατροπής τους, μέχρι 30-09-2014 η δε θητεία των οργάνων διοικήσεώς τους λήγει την ημερομηνία αυτή.

 

Μέλη των κλαδικών αγροτικών συνεταιρισμών που προέκυψαν από μετατραπείσες Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕΣΕ) Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων είναι μόνο όσοι απασχολούνται με το αντικείμενο δραστηριότητας του κλαδικού αυτού Αγροτικοί Συνεταιρισμού και καταβάλλουν τη συνεταιριστική τους μερίδα που όρισε η απόφαση μετατροπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 61 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 

9. Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, στις Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων, στις Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και στις Συνεταιριστικές Εταιρείες, οι οποίες είναι σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, μεταφέρονται αυτοδίκαια στις Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις που θα προκύψουν από την εφαρμογή των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου. Επίσης, οι εργαζόμενοι σε Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις που τίθενται σε εκκαθάριση ή διαγράφονται από το μητρώο και παύουν να λειτουργούν δύνανται να απορροφηθούν κατά προτεραιότητα από άλλες ενεργές Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις.

 

Όσοι εργαζόμενοι απολυθούν και δεν απορροφηθούν από τα νέα σχήματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου δύνανται με αίτηση τους να ενταχθούν σε προγράμματα ειδικής επιδότησης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

10. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις οι Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και οι Συνεταιριστικές Εταιρείες, που συγχωνεύονται - μετατρέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, απαλλάσσονται της υποχρεώσεως καταβολής κάθε είδους φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, φόρου υπέρ τρίτων, δικαιωμάτων υποθηκοφυλάκων, της μεταγραφής γενομένης ατελώς, δικαιωμάτων Ταμείων, αναλογικών δικαιωμάτων συμβολαιογράφων και κάθε άλλης απαλλαγής που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή στον κωδικοποιημένο νόμο [Ν] 2190/1920 και τους αναπτυξιακούς νόμους [Ν] 1297/1972 και 2166/1993, όπως αυτοί ισχύουν. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου 4014/2011, όπως ισχύει δεν εφαρμόζεται και στην περίπτωση συμβάσεων μετατροπής και συγχώνευσης των νομικών προσώπων του παρόντος άρθρου.

 

Η διάταξη ισχύει από 21-09-2011.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 61 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 

11. Το Δικαστήριο εγκρίνει το καταστατικό του νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού, που προέρχεται από τη συγχώνευση - μετατροπή της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και ερευνά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου. Η διάταξη ισχύει και καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς δίκες, για κάθε συγχώνευση - μετατροπή Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Συνεταιριστικών Εταιρειών του νόμου [Ν] 2810/2000.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 61 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 

12. Ανενεργοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί μπορούν να αποφασίσουν τη λύση τους και τη θέση τους σε εκκαθάριση σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του νόμου [Ν] 2810/2000.

 

Για τη διευκόλυνση της εκκαθαρίσεως αυτής, οι συνεταιρισμοί αυτοί, αφού υποβάλουν φορολογική δήλωση για την τρέχουσα οικονομική χρήση εντός προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, απαλλάσσονται για τις παρελθούσες οικονομικές χρήσεις από κάθε προσαύξηση ή πρόστιμο, το οποίο επιβλήθηκε λόγω της μη υποβολής παντός είδους φορολογικών δηλώσεων, όπως εισοδήματος, φόρου προστιθέμενης αξίας, ακινήτου περιουσίας, παρακρατούμενων φόρων, μεταβολών μητρώου, μισθωτών υπηρεσιών και λοιπών δηλώσεων.

 

Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς που συγχωνεύονται, καθώς επίσης και για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς οι οποίοι δεν συγχωνεύθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου αυτού, οι οποίοι όμως - συνεταιρισμοί, οφείλουν μέχρι 31-12-2014, να υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές, για την τακτοποίησή τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 61 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το (ΦΕΚ 229/Α/2014).

 

13. Αγροτικοί Συνεταιρισμοί - μέλη Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, των οποίων η γενική συνέλευση έχει λάβει απόφαση να μη συγχωνευτούν με την μετατρεπόμενη Ένωση, στην οποία ήταν μέλη, θα πρέπει, εφόσον έχουν εγγραφεί στο Μητρώο, να διενεργήσουν αρχαιρεσίες μέχρι 30-09-2014 με την προϋπόθεση ότι έχει λήξει η θητεία των οργάνων διοίκησής τους και δεν έχουν διενεργήσει αρχαιρεσίες, λόγω παρατάσεως των θητειών τους σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 18 του νόμου 4015/2011, όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 61 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 

14. α) Η μετατροπή των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων και Συνεταιριστικών Εταιρειών σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις κηρύσσεται άκυρη με απόφαση του Ειρηνοδικείου, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας αν: α)α) δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 4015/2011, β)β) αν αποδειχθεί ότι η απόφαση μιας συνεταιριστικής οργανώσεως, που αποφάσισε και ενέκρινε τη μετατροπή, δεν ελήφθη ή είναι άκυρη ή είναι ακυρώσιμη κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2810/2000. Η αγωγή για την ακύρωση της μετατροπής ασκείται εντός προθεσμίας 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρούσας διάταξης. Το αρμόδιο δικαστήριο παρέχει στις ενδιαφερόμενες συνεταιριστικές οργανώσεις προθεσμία για την άρση των λόγων της ακυρότητας της μετατροπής, αν είναι εφικτή. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της μετατροπής δημοσιεύεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δεν θίγει το κύρος των υποχρεώσεων που γεννήθηκαν σε όφελος ή σε βάρος της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης στην περίοδο μετά την ημερομηνία καταχώρισης της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και πριν τη δημοσίευση της απόφασης αυτής.

 

β) Εναντίον της απόφασης του Ειρηνοδικείου, που εγκρίνει το καταστατικό του Αγροτικού Συνεταιρισμού, ο οποίος προήλθε από τη μετατροπή Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων, Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων ασκείται έφεση ή τριτανακοπή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον αν δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου αυτού, οι οποίες ασκούνται εντός προθεσμίας 1 έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.

 

Δικαίωμα ασκήσεως εφέσεως έχει και η Εποπτική Αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 61 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 

15. Στην πρώτη γενική συνέλευση της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, η οποία θα συγκροτηθεί από τους αντιπροσώπους των μελών της, εάν οι αντιπρόσωποι αυτοί υπερβαίνουν τους 400, εκλέγεται αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση. Ο αριθμός των αντιπροσώπων στην αντιπροσωπευτική αυτή γενική συνέλευση δεν μπορεί να είναι κατώτερος των 200.

 

Η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων θα πρέπει να ολοκληρώσει τις διαδικασίες εκλογής των οργάνων της μέχρι 31-12-2014, οπότε λήγει και η θητεία των οργάνων διοικήσεώς της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 57 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του νόμου 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.